لیست نشریاتی که از سیناوب استفاده می کنند

لیست نشریاتی که از سیناوب استفاده می کنند1399-4-2 23:10:32 +00:00
# URL Title
1 http://ahj.kmu.ac.ir Addiction and Health
2 http://www.arce.ir Advance Researches in Civil Engineering
3 http://herbmed.skums.ac.ir Advanced Herbal Medicine
4 http://www.ajchem-a.com Advanced Journal of Chemistry-Section A
5 http://admats.kntu.ac.ir Advanced Materials and Structures
6 http://armmt.irost.ir Advanced Research in Microbial Metabolites & Technology
7 http://aet.irost.ir Advances in Environmental Technology
8 https://jieng.ut.ac.ir Advances in Industrial Engineering
9 http://amfa.iau-arak.ac.ir Advances in Mathematical Finance and Applications
10 https://anc.razi.ac.ir Advances in Nanochemistry
11 https://ancr.semnan.ac.ir Advances in Nanocomposite Research
12 http://amc.iiau.ac.ir Agricultural Marketing and Commercialization Journal
13 http://as.yazd.ac.ir Algebraic structures and their applications
14 https://miscj.aut.ac.ir Amirkabir International Journal of Modeling,Identification,Simulation and Control
15 http://www.analchemres.org/ Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
16 http://www.abechem.com Analytical and Bioanalytical Electrochemistry
17 https://abe.ut.ac.ir Analytical and Bioanalytical Electrochemistry
18 http://colorectalresearch.sums.ac.ir Annals of Colorectal Research
19 http://aotp.fabad-ihe.ac.ir Annals of Optimization Theory and Practice
20 http://ap.iauardabil.ac.ir Anthropogenic Pollution Journal
21 http://jal.iaut.ac.ir Applied Linguistics
22 http://are.ui.ac.ir Applied Research on English Language
23 http://archrazi.areeo.ac.ir Archives of Razi Institute
24 http://archtrauma.kaums.ac.ir Archives of Trauma Research,
25 http://aojnmb.mums.ac.ir Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology
26 http://apjmt.mums.ac.ir Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
27 http://www.ajcrtam.ir Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine
28 http://www.ajgreenchem.com Asian Journal of Green Chemistry
29 http://www.ajnanomat.com Asian Journal of Nanosciences and Materials
30 http://www.ajtcam.ir Asian Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines
31 http://journal.waocp.org/ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
32 https://eej.aut.ac.ir AUT Journal of Electrical Engineering
33 http://ajp.mums.ac.ir Avicenna Journal of Phytomedicine
34 https://www.biofueljournal.com Biofuel Research Journal
35 http://www.bmmj.org/ Biomacromolecular Journal
36 http://beat.sums.ac.ir Bulletin of Emergency and Trauma
37 http://bims.iranjournals.ir Bulletin of the Iranian Mathematical Society
38 http://www.canonjm.com Canon Journal of Medicine
39 http://caschemistry.journals.umz.ac.ir Caspian Journal of Chemistry
40 https://cjes.guilan.ac.ir Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES)
41 http://cjms.journals.umz.ac.ir Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS)
42 http://casphysics.journals.umz.ac.ir Caspian Journal of Physics
43 http://cgasa.sbu.ac.ir Categories and General Algebraic Structures with Application
44 http://www.cas-press.com Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation
45 http://www.chemmethod.com Chemical Methodologies
46 https://csm.guilan.ac.ir Chemistry of Solid Materials
47 http://www.cifilejournal.com CIFILE Journal of International Law
48 https://ajce.aut.ac.ir Civil engineering
49 https://ceij.ut.ac.ir Civil Engineering Infrastructures Journal
50 http://cic.azaruniv.ac.ir Communications In Catalysis
51 http://comb-opt.azaruniv.ac.ir Communications in Combinatorics and Optimization
52 http://ca.kashanu.ac.ir Computational Algebra
53 http://www.jcepm.com Computational Engineering and Physical Modeling
54 https://cmde.tabrizu.ac.ir Computational Methods for Differential Equations
55 https://cmce.guilan.ac.ir Computational Methods in Civil Engineering (CMCE)
56 http://csmech.iaubanz.ac.ir Computations and Simulations in Mechanical Science
57 http://www.cltjournal.com Contemporary Language Teaching
58 http://mathco.journals.pnu.ac.ir Control and Optimization in Applied Mathematics
59 http://crcd.sinaweb.net/ Creative City Design
60 http://cls.uok.ac.ir Critical Literary Studies
61 https://cbjournal.areeo.ac.ir Crop Breeding Journal
62 http://cbjournal.areo.ir Crop Breeding Journal
63 http://cphe.birjand.ac.ir Crop Production in Harsh Environments
64 http://cmm.mazums.ac.ir Current Medical Mycology
65 https://jdesert.ut.ac.ir Cesert
66 http://jdee.kashanu.ac.ir Cesert Ecosystem Engineering Journal
67 http://dcm.atu.ac.ir Cigital Content Management
68 https://eoge.ut.ac.ir Earth Observation and Geomatics Engineering
69 http://eka.usb.ac.ir Economic Knowledge in Agriculture
70 http://ijes.shirazu.ac.ir Economic StudiesIJES
71 http://eflj.ub.ac.ir EFL Teaching and Learning Journal
72 https://energyequipsys.ut.ac.ir Energy Equipment and Systems
73 http://www.energyequipsys.com Energy Equipment and Systems
74 http://jmrels.journals.ikiu.ac.ir English Language Teaching
75 https://elt.tabrizu.ac.ir English Language Teaching and Learning
76 http://www.eeer.ir Environmental Energy and Economic Research
77 http://ijerr.gau.ac.ir Environmental Resources Research
78 http://jer.znu.ac.ir Ethical Reflections
79 http://js.kgut.ac.ir Ethno- Pharmaceutical Products
80 http://ellf.scu.ac.ir Etudes de Langue et Litterature Francaises (ELLF)
81 http://ebcj.mums.ac.ir Evidence Based Care
82 http://fh.srbiau.ac.ir Food and Health
83 http://fcr.ilam.ac.ir Frontiers in Chemical Research
84 http://fmej.mums.ac.ir Future of Medical Education Journal
85 http://fomj.qaemiau.ac.ir Fuzzy Optimization and Modeling Journal
86 http://gpj.ui.ac.ir Gas Processing Journal
87 http://gcr.khuisf.ac.ir Geoconservation Research
88 https://geopersia.ut.ac.ir Geopersia
89 http://geotech.iauzah.ac.ir Geotechnical Geology
90 http://gadm.du.ac.ir Global Analysis and Discrete Mathematics
91 https://www.gjesm.net/ Global Journal of Environmental Science and Management
92 http://hek.journals.miu.ac.ir HIKMET
93 http://www.jhpr.ir Hospital Practices and Research
94 http://jhhhm.halal.ac.ir Human, Health and Halal Metrics
95 http://ijo.iaurasht.ac.ir IJO: Iranian Journal of Optimization
96 http://www.igjournal.ir Immunology and Genetics Journal
97 http://immunoreg.shahed.ac.ir Immunoregulation
98 http://www.iesmj.com Industrial Engineering and Strategic Management
99 http://www.inorgchemres.org/ Inorganic Chemistry Research
100 http://ijvlms.sums.ac.ir Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences
101 http://irtranslation.birjand.ac.ir Interdisciplinary Research on Translation
102 http://iselt.journals.umz.ac.ir Interdisciplinary Studies in English Language Teaching
103 http://ijasr.srbiau.ac.ir International Journal of Agricultural Science and Research
104 http://submission.intelaquares.com International Aquatic Research
105 http://ircrj.sums.ac.ir International Cardiovascular Research Journal
106 http://ies.ui.ac.ir International Economics Studies
107 http://www.ijabbr.com International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research
108 http://admt.iaumajlesi.ac.ir International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
109 http://ijase.azad.ac.ir International Journal of Advanced Structural Engineering
110 http://www.ijashssjournal.com International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science
111 http://ijamad.iaurasht.ac.ir International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD)
112 http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
113 http://jacp.atu.ac.ir International Journal of Applied Clinical Psychology
114 https://ijat.ut.ac.ir International Journal of Architectural Technology
115 http://ijaud.srbiau.ac.ir International Journal of Architecture and Urban Development
116 http://www.behavsci.ir International Journal of Behavioral Sciences
117 http://ijbihn.iauvaramin.ac.ir International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials
118 http://www.ijbmph.com International Journal of Biomedicine and Public Health
119 http://ijbds.usb.ac.ir International Journal of Business and Development Studies
120 http://cit.usb.ac.ir International Journal of Communications and Information Technology
121 http://ijcbnm.sums.ac.ir International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
122 http://ijdea.srbiau.ac.ir International Journal of Data Envelopment Analysis (IJDEA)
123 http://ijeee.azad.ac.ir International Journal of Energy and Environmental Engineering
124 http://ijewr.srbiau.ac.ir International Journal of Energy and Water Resources
125 http://www.ije.ir International Journal of Engineering
126 https://ijer.ut.ac.ir International Journal of Environmental Research
127 http://ijer.skums.ac.ir International Journal of Epidemiologic Research
128 http://www.ijfma.ir International Journal of Finance and Managerial Accounting
129 http://ijfma.srbiau.ac.ir International Journal of Finance and Managerial Accounting
130 http://ijfaes.srbiau.ac.ir International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies
131 http://jfl.iaun.ac.ir International Journal of Foreign Language Teaching and Research
132 http://ijgt.ui.ac.ir International Journal of Group Theory
133 http://www.ijhpm.com International Journal of Health Policy and Management
134 http://ijhc.iauahvaz.ac.ir International Journal of Heterocyclic Chemistry
135 https://ijhst.ut.ac.ir International Journal of Horticultural Science and Technology
136 http://ijhr.iums.ac.ir International Journal of Hospital Research
137 http://www.ijhcum.net/ International Journal of Human Capital in Urban Management
138 http://ieco.usb.ac.ir International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization
139 http://www.ijiems.com International Journal of Industrial Engineering and Management Science
140 http://ijim.srbiau.ac.ir International Journal of Industrial Mathematics (IJIM)
141 http://www.ijissm.org/ International Journal of Information Security and Systems Management (IJISSM)
142 http://journal.issiran.com International Journal of Iron & Steel Society of Iran
143 http://ijlp.gau.ac.ir International Journal of Lignocellulosic Products
144 http://ijmbr.srbiau.ac.ir International Journal of Management and Business Research
145 http://ijmase.srbiau.ac.ir International Journal of MArine Science and Engineering (IJMASE)
146 http://ijm2c.iauctb.ac.ir International Journal of Mathematical Modelling & Computations
147 http://www.ijmedrev.com International Journal of Medical Reviews
148 https://ijmge.ut.ac.ir International Journal of Mining and Geo-Engineering
149 http://www.ijmcm.ir International Journal of Molecular and Clinical Microbiology (IJMCM
150 http://www.ijnd.ir International Journal of Nano Dimension (IJND)
151 http://www.ijnnonline.net/ International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
152 http://www.ijnc.ir International Journal of New Chemistry
153 https://ijnaa.semnan.ac.ir International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
154 http://ijns.sums.ac.ir International Journal of Nutrition Sciences
155 http://ijotm.sums.ac.ir International Journal of Organ Transplantation Medicine
156 https://ijol.cikd.ca/ International Journal of Organizational Leadership
157 http://ijp.mums.ac.ir International Journal of Pediatrics
158 http://www.ircivilization.com International Journal of Persian Culture and Civilization
159 http://ijpp.gau.ac.ir International Journal of Plant Production
160 http://ijps.azad.ac.ir International Journal of Political Science
161 http://www.ijpb.ir International Journal of Psychology (IPA)
162 http://ijrowa.khuisf.ac.ir International journal of recycling organic waste in agriculture
163 http://www.ijrrs.com International Journal of Reliability, Risk and Safety: Theory and Application
164 http://www.riejournal.com International Journal of Research in Industrial Engineering
165 http://ijrms.srbiau.ac.ir International Journal of Research in Materials Science
166 http://ijr.kntu.ac.ir International Journal of Robotics, Theory and Applications
167 http://intjsh.sums.ac.ir International Journal of School Health
168 http://www.ijsrdms.com International Journal of Scientific Research in Dental and Medical Sciences
169 http://ijsee.iauctb.ac.ir International Journal of Smart Electrical Engineering
170 http://ijss.srbiau.ac.ir International Journal of Social Sciences
171 http://www.ijscl.net/ International Journal of Society, Culture & Language
172 http://www.ijsom.com International Journal of Supply and Operations Management
173 http://ijts.usc.ac.ir International journal of Tourism & Spirituality
174 http://www.ijte.ir International Journal of Transportation Engineering
175 http://www.ijtmgh.com International Journal of Travel Medicine and Global Health
176 http://www.ijumes.net/ International Journal of Urban Management and Energy Sustainability
177 http://ijwr.usc.ac.ir International Journal of Web Research
178 https://ijwr.ut.ac.ir International Journal of Women’s Research
179 http://iar.shirazu.ac.ir Iran Agricultural Research
180 http://www.ijee.net/ Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment
181 http://icc.journals.pnu.ac.ir Iranian Chemical Communication
182 http://www.icrjournal.ir Iranian Congress of Radiology
183 http://idej.journals.pnu.ac.ir Iranian Distance Education Journal
184 https://ier.ut.ac.ir Iranian Economic Review
185 http://iha.sinaweb.net/ Iranian Heart Journal
186 http://iies.urmia.ac.ir Iranian Industrial Economics Studies
187 http://ijac.journals.pnu.ac.ir Iranian Journal of Analytical Chemistry
188 http://ijac.iau-tnb.ac.ir Iranian Journal of Analytical Chemistry
189 http://ijas.iaurasht.ac.ir Iranian Journal of Applied Animal Science
190 http://ijals.usb.ac.ir Iranian Journal of Applied Language Studies
191 http://ijar.gau.ac.ir Iranian Journal of Aquatics Research
192 http://ijas.usb.ac.ir Iranian Journal of Archaeological Studies
193 https://archsci.ut.ac.ir Iranian Journal of Archaeology and Archaeological sciences
194 http://ijaa.du.ac.ir Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics (IJAA)
195 http://ijbms.mums.ac.ir Iranian Journal of Basic Medical Sciences
196 http://www.ijbiotech.com Iranian Journal of Biotechnology
197 http://ijc.iaush.ac.ir Iranian Journal of Catalysis
198 http://www.ijche.com Iranian Journal of Chemical Engineering(IJChE)
199 http://www.ijcce.ac.ir Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
200 http://journal.cesir.ir Iranian Journal of Comparative Education
201 http://www.iranjd.ir Iranian Journal of Dermatology
202 http://iranjd.ir Iranian Journal of Dermatology
203 http://ijdli.atu.ac.ir Iranian Journal of Distance Learning Innovations
204 http://ijes.mshdiau.ac.ir Iranian Journal of Earth Science
205 http://journalscmu.sinaweb.net/ Iranian Journal of English for Academic Purposes
206 http://ijeh.scu.ac.ir Iranian Journal of Environmental Hazards
207 https://ijes.ut.ac.ir Iranian Journal of Environmental Sciences
208 http://www.ijfifsa.ir Iranian Journal of Finance
209 https://jifro.areeo.ac.ir Iranian Journal of Fisheries Sciences
210 http://jifro.areo.ir Iranian Journal of Fisheries Sciences
211 http://ijfs.usb.ac.ir Iranian Journal of Fuzzy Systems
212 http://ijgpb.journals.ikiu.ac.ir Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding
213 http://www.ijgm.gsinet.ir Iranian Journal of Geoscience Museum
214 http://ijohp.journals.pnu.ac.ir Iranian Journal of Health Psychology
215 http://ijhfc.irost.ir Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell
216 http://iji.sums.ac.ir Iranian Journal of Immunology
217 http://ijltr.urmia.ac.ir Iranian Journal of Language Teaching Research
218 http://journal.iepa.ir Iranian journal of Learning and Memory
219 https://ijms.ut.ac.ir Iranian Journal of Management Studies
220 http://ijmf.shirazu.ac.ir Iranian Journal of Materials Forming
221 http://ijmc.kashanu.ac.ir Iranian Journal of Mathematical Chemistry
222 http://jmee.isme.ir Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
223 http://ijmp.mums.ac.ir Iranian Journal of Medical Physics
224 http://ijms.sums.ac.ir Iranian Journal of Medical Sciences
225 http://ijnrr.areeo.ac.ir Iranian Journal of Natural Resources Research
226 http://ijn.mums.ac.ir Iranian Journal of Neonatology IJN
227 http://irjnm.tums.ac.ir Iranian Journal of Nuclear Medicine
228 http://ijogst.put.ac.ir Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology
229 http://iranjoc.qaemiau.ac.ir Iranian Journal of Organic Chemistry
230 http://ijorl.mums.ac.ir Iranian Journal of Otorhinolaryngology
231 http://ijp.iranpath.org/ Iranian Journal of Pathology
232 http://ijpr.sbmu.ac.ir Iranian Journal of Pharmaceutical Research
233 http://www.ijps.ir Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
234 http://ijpp.iau-saveh.ac.ir Iranian Journal of Plant Physiology
235 http://ijpe.birjand.ac.ir Iranian Journal of Power Engineering
236 http://ijri.irc.ac.ir Iranian Journal of Risk and Insurance
237 http://ijrhr.scu.ac.ir Iranian Journal of Ruminants Health Research
238 http://ijsts.shirazu.ac.ir Iranian Journal of Science and Technology (Sciences)
239 http://ijstc.shirazu.ac.ir Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
240 http://ijste.shirazu.ac.ir Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
241 http://ijstm.shirazu.ac.ir Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
242 https://ijvm.ut.ac.ir Iranian Journal of Veterinary Medicine
243 http://ijvr.shirazu.ac.ir Iranian Journal of Veterinary Research (IJVR)
244 http://www.ivsajournals.com Iranian Journal of Veterinary Surgery
245 http://www.iruns.ir Iranian Review for UN Studies
246 http://ijet.ui.ac.ir Iranian Journal of Environmental Technology
247 http://is.urd.ac.ir Islamic Inquiries
248 http://ipt.journals.isu.ac.ir Islamic Political Thought
249 http://jir.icqt.ac.ir Islamic Research
250 http://ihrd.sbu.ac.ir Islamic Studies on Human Rights and Democracy
251 http://ilt.atu.ac.ir Issues in Language Teaching
252 http://iug.journals.miu.ac.ir IUG Journal of Humanities and Social Sciences «علوم انسانی و اجتماعی»
253 http://efl.shbu.ac.ir Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies
254 http://jmatpro.iaun.ac.ir Journal of Advanced Materials and Processing
255 http://jamsat.sums.ac.ir Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies
256 http://jast.uma.ac.ir Journal of Advanced Sport Technology
257 http://jacet.srbiau.ac.ir Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
258 http://jacr.iausari.ac.ir Journal of Advances in Computer Research
259 http://www.jacr.iausari.ac.ir Journal of Advances in Computer Research
260 http://jaehr.muk.ac.ir Journal of Advances in Environmental Health Research
261 http://jamp.sums.ac.ir Journal of Advances in Medical Education and Professionalism
262 http://www.jast.ias.ir Journal of Aerospace Science and Technology
263 http://jast.ias.ir Journal of Aerospace Science and Technology
264 https://jart.guilan.ac.ir Journal of Algebra and Related Topics
265 http://jahla.hatef.ac.ir Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras
266 http://jas.shahroodut.ac.ir Journal of Algebraic Systems
267 https://jac.ut.ac.ir Journal of Algorithms and Computation
268 http://alm.journals.miu.ac.ir Journal of Al-Mustafa International University
269 http://www.journal-aprie.com Journal of Applied Research on Industrial Engineering
270 http://jacm.scu.ac.ir Journal of Applied and Computational Mechanics
271 http://www.biotechrep.ir Journal of Applied Biotechnology Reports
272 http://www.jachemometrics.com Journal of Applied Chemometrics
273 http://jadsc.aliabadiau.ac.ir Journal of Applied Dynamic Systems and Control
274 https://jamech.ut.ac.ir Journal of Applied Mechanics
275 http://jaree.scu.ac.ir Journal of Applied Research in Electrical Engineering
276 http://arww.razi.ac.ir Journal of Applied Research in Water and Wastewater
277 http://jad.shahroodut.ac.ir Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
278 http://jaiee.iau-ahar.ac.ir Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
279 http://jbco.mums.ac.ir Journal of Basic & Clinical Oncology
280 http://jbcp.shahed.ac.ir Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
281 http://www.journalbe.com Journal of Bioengineering Research
282 http://jbpe.sums.ac.ir Journal of Biomedical Physics & Engineering
283 http://journalofbds.com Journal of Business Data Science
284 http://jctm.mums.ac.ir Journal of Cardio-Thoracic Medicine
285 https://jchpe.ut.ac.ir Journal of Chemical and Petroleum Engineering
286 https://jcpeng.ut.ac.ir Journal of Chemical and Petroleum Engineering
287 http://www.jchr.org/ Journal of Chemical Health Risks
288 http://www.jchemrev.com Journal of Chemical Reviews
289 http://www.jcema.com Journal of civil Engineering and Materials Application
290 https://jcvi.tabrizu.ac.ir Journal of Clinical Veterinary Investigation
291 http://www.jcme-journal.com Journal of Coastal and Marine Engineering
292 http://jce.shahed.ac.ir Journal of Communication Engineering
293 http://jcarme.sru.ac.ir Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME)
294 https://jcamech.ut.ac.ir Journal of Computational Applied Mechanics
295 http://jcsm.atu.ac.ir Journal of Computational Statistics and Modeling
296 http://www.qjcr.ir Journal of Computer and Robotics
297 http://jcomsec.ui.ac.ir Journal of Computing and Security
298 https://jcis.ut.ac.ir Journal of Contemporary Islamic Studies
299 https://jcrir.ut.ac.ir Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution
300 http://jcns.iauahvaz.ac.ir Journal of Crop Nutrition Science
301 https://jcpolicy.ut.ac.ir Journal of Cyberspace Policy
302 https://jcss.ut.ac.ir Journal of Cyberspace Studies
303 http://jdb1.sums.ac.ir Journal of Dental Biomaterials
304 http://jdmt.mums.ac.ir Journal of Dental Materials and Techniques
305 http://dentjods.sums.ac.ir Journal of Dentistry
306 https://jdt.ut.ac.ir Journal of Design Thinking
307 http://jes.iaushiraz.ac.ir Journal of economic studies
308 http://jep.sbu.ac.ir Journal of economics and politics
309 http://jee.iaulamerd.ac.ir Journal of Education Experiences
310 http://jepecs.shahed.ac.ir Journal of Electric Power & Energy Conversion Systems
311 http://jecei.sru.ac.ir Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI)
312 http://www.jept.ir Journal of Emergency Practice and Trauma
313 http://www.jemat.org/ Journal of Energy Management and Technology
314 http://jes.srbiau.ac.ir Journal of English Studies
315 https://jer.ut.ac.ir Journal of Entrepreneurship Research
316 http://jefm.kiau.ac.ir Journal of Environmental Friendly Materials
317 http://jep.usb.ac.ir Journal of Epigenetics
318 http://jehs.ssrc.ac.ir Journal of Exercise and Health Science (JEHS)
319 https://jfabe.ut.ac.ir Journal of Food and Bioprocess Engineering
320 http://jfbt.srbiau.ac.ir Journal of Food Biosciences and Technology
321 http://sc.journals.umz.ac.ir Journal of Genetic Resources
322 http://gsj.uma.ac.ir Journal of geography and spatial justice
323 http://www.hedjournal.com Journal of Health Economics and Development
324 http://jhmi.sums.ac.ir Journal of Health Management and Informatics
325 http://jhsss.sums.ac.ir Journal of Health Sciences and Surveillance System
326 https://jhmtr.semnan.ac.ir Journal of Heat and Mass Transfer Research
327 http://jhd.iaushk.ac.ir Journal of Herbal Drugs
(An International Journal on Medicinal Herbs)
328 http://jhpr.birjand.ac.ir Journal of Horticulture and Postharvest Research
329 http://www.jhumanities.net/ Journal of Humanities Insights
330 http://jhs.scu.ac.ir Journal of Hydraulic Structures
331 http://jhe.usb.ac.ir Journal of Hydrosciences and Environment
332 http://www.jise.ir Journal of Industrial and Systems Engineering
333 http://jic.sinaweb.net/ Journal of Industrial Catalysis
334 http://jiems.icms.ac.ir Journal of Industrial Engineering and Management Studies
335 http://jiei.azad.ac.ir Journal of Industrial Engineering, International
336 http://mgmt.iaufb.ac.ir Journal of Industrial Strategic Management
337 https://jitm.ut.ac.ir Journal of Information Technology Management
338 http://jicc.kgut.ac.ir Journal of Intelligent & Cognitive Computing
339 http://jitf.alzahra.ac.ir Journal of Interfaces, Thin Films and Low dimensional systems
340 http://jicia.atu.ac.ir Journal of International Commercial and Investment Arbitration
341 http://jimm.journals.umz.ac.ir Journal of International Marketing Modeling
342 https://jices.ut.ac.ir Journal of Iran and Central Eurasia Studies
343 http://ictar.sinaweb.net/ Journal of Iranian Cardiovascular and Thoracic Anesthesia Research
344 https://jies.tabrizu.ac.ir Journal of Iranian Electrochemical Society
345 http://www.jimc.ir Journal of Iranian Medical Council
346 http://jips.isca.ac.ir Journal of Islam’s Political Studies
347 http://jkmu.kmu.ac.ir Journal of Kerman University of Medical Sciences
348 http://ttlt.azad.ac.ir Journal of Language and Translation
349 http://lct.iaush.ac.ir Journal of Language, culture and translation
350 http://www.jlse.ir Journal of Life Science Engineering
351 http://jlta.iauctb.ac.ir Journal of Linear and Topological Algebra
352 http://lst.uk.ac.ir Journal of Livestock Science and Technology
353 http://jmmrc.uk.ac.ir Journal of Mahani Mathematical Research Center
354 https://jmm.guilan.ac.ir Journal of Mathematical Modeling (JMM)
355 http://jmathnano.sru.ac.ir Journal of Mathematical Nanoscience
356 http://jmmf.atu.ac.ir Journal of Mathematics and Modeling in Finance
357 http://jmra.azad.ac.ir Journal of Mechanical Research and Application
358 http://www.jmchemsci.com Journal of Medicinal and Chemical Sciences
359 http://jmpb.areeo.ac.ir Journal of Medicinal plants and By-product
360 http://www.msrjournal.com Journal of Membrane Science and Research
361 http://jmrh.mums.ac.ir Journal of Midwifery and Reproductive Health
362 http://jme.shahroodut.ac.ir Journal of Mining and Environment
363 https://jmr.guilan.ac.ir Journal of Multicomponent Reactions
364 https://jmr.ut.ac.ir Journal of Mycology Research
365 http://jns.kashanu.ac.ir Journal of Nanostructures
366 http://www.jeltal.ir Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics
367 http://jnrm.srbiau.ac.ir Journal of New Researches in Mathematics
368 http://jnfh.mums.ac.ir Journal of Nutrition,Fasting and Health
369 http://ijnrs.damghaniau.ac.ir Journal of Nuts
370 http://jogpt.pgu.ac.ir Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology
371 http://joape.uma.ac.ir Journal of Operation and Automation in Power Engineering
372 http://www.qjie.ir Journal of Optimization in Industrial Engineering
373 http://jopn.miau.ac.ir Journal of Optoelectronical Nanostructures
374 http://johoe.kmu.ac.ir Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
375 http://jornamental.iaurasht.ac.ir Journal of Ornamental Plants
376 http://jpst.irost.ir Journal of Particle Science & Technology
377 http://psj.mums.ac.ir Journal of Patient Safety & Quality Improvement
378 http://jpst.ripi.ir Journal of Petroleum Science and Technology
379 http://jphs.iautmu.ac.ir Journal of Pharmaceutical and Health Sciences
380 http://jpah.iaushiraz.ac.ir Journal of Physical Activity and Hormones
381 http://jptc.srbiau.ac.ir Journal of Physical and Theoretical Chemistry
382 http://jpe.miau.ac.ir Journal of Physical Chemistry and Electrochemistry (JPCE)
383 http://www.jpmb-gabit.ir Journal of Plant Molecular Breeding
384 https://breeding.tabrizu.ac.ir Journal of Plant Physiology and Breeding
385 http://jqepo.shahed.ac.ir Journal of Quality Engineering and Production Optimization
386 http://www.jrors.ir Journal of Radar and Optical Remote Sensing
387 http://www.rangeland.ir Journal of Rangeland Science
388 https://civiljournal.semnan.ac.ir Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
389 http://jrsr.sums.ac.ir Journal of Rehabilitation Sciences and Research (JRSR)
390 http://www.jree.ir Journal of Renewable Energy and Environment
391 http://submission.jri.ir Journal of Reproduction & Infertility
392 http://rals.scu.ac.ir Journal of Research in Applied Linguistics
393 http://www.jrweedsci.com Journal of Research in Weed Science
394 http://rhm.sums.ac.ir Journal of Research on History of Medicine
395 https://rd.areeo.ac.ir Journal of Rosa damascena
396 http://www.jseht.net/ Journal of Safety, Environment, and Health Research
397 https://jsciences.ut.ac.ir Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
398 http://jsh.journals.miu.ac.ir Journal of shi’a ( ISI
399 http://jsme.iaukhsh.ac.ir Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
400 http://www.jsoftcivil.com Journal of Soft Computing in Civil Engineering
401 http://jse.uma.ac.ir Journal of soil environment
402 https://jser.ut.ac.ir Journal of Solar Energy Research
403 http://jsm.iau-arak.ac.ir Journal of Solid Mechanics
404 http://jsm.yazd.ac.ir Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications
405 http://jsrme.nasrme.ac.ir Journal of strategic research in medical education
406 https://jrstan.basu.ac.ir Journal of Stress Analysis
407 http://www.qjseg.ir Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
408 http://jslte.iaushiraz.ac.ir Journal of Studies in Learning and Teaching English
409 http://www.jsrd.ir Journal of Sustainable Rural Development.
410 http://sjsm.iaushiraz.ac.ir Journal of System Management
411 http://jtls.shirazu.ac.ir Journal of Teaching Language Skills (JTLS)
412 http://jtethys.journals.pnu.ac.ir Journal of Tethys
413 http://www.itast.ir Journal of Textiles and Polymers
414 http://jicr.iau-arak.ac.ir Journal of the Iranian Chemical Research
415 http://jims.iranjournals.ir Journal of the Iranian Mathematical Society
416 http://tava.isav.ir Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics
417 http://www.jourtm.com Journal of Tissues and Materials
418 http://tourism.journals.iau-garmsar.ac.ir Journal of Tourism and Hospitality Research
419 https://jufgnsm.ut.ac.ir Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
420 http://www.jufgnsm.ut.ac.ir Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
421 http://www.jwent.net/ Journal of Water and Environmental Nanotechnology
422 http://jweer.journals.ikiu.ac.ir Journal of Water Resources and Environmental Engineering
423 http://jwsr.azad.ac.ir Journal of Water Sciences Research
424 http://jwb.araku.ac.ir Journal of Wildlife and Biodiversity
425 https://jzd.tabrizu.ac.ir Journal of Zoonotic Diseases
426 http://kan.journals.miu.ac.ir Kanz philosophia
427 http://kjac.khayyam.ac.ir Khayyam Journal of Algebra and Combinatorics
428 http://www.kjm-math.org/ Khayyam Journal of Mathematics
429 http://lapoetique.srbiau.ac.ir La Poetique
430 http://lghor.alzahra.ac.ir Language Horizons
431 http://www.riltal.ir Lessons from Research in Language Teaching and Learning
432 http://mahjubah.itfjournals.com Mahjubah
433 http://www.msaes.org/ Management Studies and Economic Systems
434 http://mathinnov.ub.ac.ir Mathematical Innovations
435 http://mir.kashanu.ac.ir Mathematics Interdisciplinary Research
436 https://ajme.aut.ac.ir Mechanical engineering
437 https://macs.semnan.ac.ir Mechanics of Advanced Composite Structures‎
438 http://www.medbiotech.net/ Medbiotech Journal
439 http://mhrp.ub.ac.ir Mental Health: Research and Practice
440 http://moq.journals.miu.ac.ir Message Of QURAN
441 http://met.journals.miu.ac.ir Metafyzika dhe Morali
442 http://mejc.sums.ac.ir Middle East Journal of Cancer (MEJC)
443 http://mejdd.sums.ac.ir Middle East Journal of Digestive Diseases
444 http://mepr.iauc.ac.ir Middle East Political Review
445 http://mes.journals.miu.ac.ir Misbah
446 https://mseee.semnan.ac.ir Modeling and Simulation in Electrical and Electronics Engineering
447 http://mpmpjournal.iaun.ac.ir Modern Processes in Manufacturing and Production
448 http://mbrc.shirazu.ac.ir Molecular Biology Research Communications
449 https://irtu.tabrizu.ac.ir MSRT-TUBITAK JOINT PROJECT PROPOSAL CALL
450 http://mij.areeo.ac.ir Mycologia Iranica
451 http://jnanoanalysis.iautmu.ac.ir Nanoanalysis
452 http://www.nanochemres.org/ Nanochemistry Research
453 http://nmj.mums.ac.ir Nanomedicine Journal
454 http://www.nanomedicine-rj.com Nanomedicine Research Journal
455 https://jnec.ut.ac.ir Natural Environment Change
456 http://ngis.fabad-ihe.ac.ir Natural Resource Management, GIS & Remote Sensing
457 http://nass.atu.ac.ir New Approaches in Sport Sciences
458 http://www.njsp.ir Novin Journal of Sports Medicine
459 http://nmsjournal.kaums.ac.ir Nursing and Midwifery Studies
460 http://www.orgchemres.org/ Organic Chemistry Research
461 http://plsj.shirazu.ac.ir Persian Literary Studies Journal (PLSJ)
462 http://pbr.put.ac.ir Petroleum Business Review
463 http://www.physchemres.org/ Physical Chemistry Research
464 http://phj.rums.ac.ir Pistachio and Health Journal
465 http://www.revueplume.ir Plume, Revue semestrielle de l’Association Iranienne de Langue et Littérature Françaises
466 https://jpogr.ut.ac.ir Political Geography Research
467 https://jpoll.ut.ac.ir Pollution
468 http://poj.ippi.ac.ir Polyolefins Journal
469 http://psj.gau.ac.ir Poultry Science Journal (PSJ)
470 https://pbiosci.ut.ac.ir Progress in Biological Sciences
471 http://www.pcbiochemres.com Progress in Chemical and Biochemical Research
472 http://pccc.icrc.ac.ir Progress in Color, Colorants and Coating (PCCC)
473 https://project.semnan.ac.ir Project Management
474 http://p-l.journals.miu.ac.ir Pure Life
475 http://jacr.kiau.ac.ir Quarterly Journal of Applied Chemical Research (JACR)
476 http://ssyj.baboliau.ac.ir Quarterly of Sociological Studies of Youth
477 http://rpe.kntu.ac.ir Radiation Physics and Engineering
478 https://france.tabrizu.ac.ir Recherches En Langue Et Litterature Francaises
479 http://rlf.atu.ac.ir Recherches en langue française
480 http://www.rengrj.com Reliability Engineering and Resilience
481 http://ri.urd.ac.ir Religious Inquiries
482 http://rera.shahroodut.ac.ir Renewable Energy Research and Application
483 http://jrhc.miau.ac.ir Report of Health Care
484 http://relp.khuisf.ac.ir Research in English Language Pedagogy (RELP)
485 http://jren.uok.ac.ir Research in Exercise Nutrition
486 http://www.rjpharmacognosy.ir Research Journal of Pharmacognosy
487 http://roce.khuisf.ac.ir Research On Crop Ecophysiology
488 http://ralr.uk.ac.ir Review of Applied Linguistics Research
489 http://rcm.mums.ac.ir Reviews in Clinical Medicine
490 http://relf.ui.ac.ir Revue des Études de la Langue Française
491 http://rostaniha.areo.ir Rostaniha
492 https://rostaniha.areeo.ac.ir Rostaniha
493 http://ssj.ui.ac.ir Safavid Studies Journal
494 http://scma.maragheh.ac.ir Sahand Communications in Mathematical Analysis
496 http://www.sauesjournal.net/ SAUES Journal
497 http://scientiairanica.sharif.edu/ Scientia Iranica
498 http://emedicalj.sums.ac.ir Shiraz E Medical Journal
499 http://spre.azad.ac.ir Signal Processing and Renewable Energy
500 http://scmw.atu.ac.ir Society and Culture in the Muslim World
501 http://soc.gpmsh.ac.ir Socio-Spatial Studies
502 http://sst.gau.ac.ir Soils in Space and Time
503 http://soij.qiau.ac.ir Space Ontology International Journal
504 http://ssee.uk.ac.ir Strategic Studies on Energy Economics
505 http://shll.atu.ac.ir Studies in Hispanic Language and Literature
506 http://irr.urd.ac.ir Study of Interreligious Relations
507 https://tjee.tabrizu.ac.ir Tabriz Journal of Electrical Engineering
508 http://www.teljournal.org/ Teaching English Language
509 http://abjs.mums.ac.ir The Archives of Bone and Joint Surgery
510 http://www.isecure-journal.com The ISC International Journal of Information Security
511 http://jalda.azaruniv.ac.ir The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances
512 http://msj.iau-arak.ac.ir Theory of Approximation and Applications
513 http://toc.ui.ac.ir Transactions on Combinatorics
514 http://tpnms.usb.ac.ir Transp Phenom Nano Micro Scales
515 http://tips.sums.ac.ir Trends in Pharmaceutical Sciences
516 http://tpr.iau-shahrood.ac.ir Trends in Phytochemical Research
517 http://vjes.iaurmia.ac.ir Veterinary Journal of Equine Sciences
518 http://vrf.iranjournals.ir Veterinary Research Forum
519 http://jwhr.birjand.ac.ir Water Harvesting Research
520 http://wala.vru.ac.ir Wavelet and Linear Algebra
521 http://womenshealthbulletin.sums.ac.ir Women’s Health Bulletin
522 https://wsps.ut.ac.ir World Sociopolitical Studies
523 http://www.zamzam-mag.com ZAMZAM
524 http://tht.journals.miu.ac.ir Zeitschrift für islamische Philosophie, Theologie und Mystik
525 http://journal.bpj.ir ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
526 http://jphys.journals.pnu.ac.ir اپتوالکترونیک
527 https://jbld.ut.ac.ir اختلال‌های رفتاری و یادگیری
528 http://ethics.riqh.ac.ir اخلاق پژوهی
529 http://ethics.cfu.ac.ir اخلاق حرفه ای در آموزش
530 http://ethics.isramags.ir اخلاق وحیانی
531 https://adab.guilan.ac.ir ادب پژوهی
532 https://jalit.ut.ac.ir ادب عربی
533 https://jpl.ut.ac.ir ادب فارسی
534 http://comlitk.journals.pnu.ac.ir ادب‌نامه تطبیقی
535 http://contemporarylit.ihcs.ac.ir ادبیات پارسی معاصر
536 http://jrl.uk.ac.ir ادبیات پایداری (ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)
537 http://jcl.uk.ac.ir ادبیات تطبیقی (ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)
538 http://rp.razi.ac.ir ادبیات داستانی سابق
539 http://shia.azaruniv.ac.ir ادبیات شیعه
540 http://jml.alzahra.ac.ir ادبیات عرفانی
541 http://jmmlq.azad.ac.ir ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی
542 http://persian-literature.sinaweb.net/ ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد)
543 http://jokl.uok.ac.ir ادبیات کردی
544 http://lir.ihcs.ac.ir ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای
545 http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir ادبیات و زبان محلی ایران زمین
546 http://irc.journals.hozehkh.com اسلام و ارتباطات میان فرهنگی
547 http://soci.rihu.ac.ir اسلام و علوم اجتماعی
548 http://im.rihu.ac.ir اسلام و مدیریت
549 http://jiss.isca.ac.ir اسلام و مطالعات اجتماعی
550 http://bilj.asnrukh.ac.ir اصلاح و به‌نژادی دام
551 http://roc.kiau.ac.ir اضاءات نقدیه فی الأدبین العربی والفارسی
552 http://hmed.mums.ac.ir افق توسعه آموزش علوم پزشکی
553 http://jdep.iaukhsh.ac.ir اقتصا توسعه و برنامه ریزی
554 http://eghtesad.iict.ac.ir اقتصاد اسلامی
555 http://sedj.usb.ac.ir اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار
556 http://www.jfec.ir اقتصاد سنجی مالی
557 http://ue.ui.ac.ir اقتصاد شهری
558 http://jae.srbiau.ac.ir اقتصاد کاربردی
559 http://aead.agri-peri.ac.ir اقتصاد کشاورزی و توسعه
560 http://ecj.iauctb.ac.ir اقتصاد مالی
561 http://jqe.scu.ac.ir اقتصاد مقداری
562 http://enr.ui.ac.ir اقتصاد منابع طبیعی (توقف انتشار)
563 http://jnet.ihcs.ac.ir اقتصاد و تجارت نوین
564 http://ecoj.sbu.ac.ir اقتصاد و الگوسازی (اقتصاد)
565 http://neijournal.iaunour.ac.ir اکوسیستم­های طبیعی ایران
566 http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
567 http://sej.birjand.ac.ir اکوفیزیولوژی بذر
568 http://jcep.iaut.ac.ir اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
569 http://cropjournal.qodsiau.ac.ir اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
570 http://www.jpec.ir اکوفیزیولوژی گیاهی
571 https://ije.ut.ac.ir اکوهیدرولوژی
572 http://alj.journals.miu.ac.ir الاجتهاد المعاصر
573 http://alh.journals.miu.ac.ir الحیاه الطیبه
574 http://www.ipoba.ir الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
575 http://jall.scu.ac.ir اللغه و الادب العربی
576 http://www.olympic-journal.ir المپیک مدرن
577 http://alma.journals.miu.ac.ir المرتقی المعرفی-اسلامیه
578 http://coth.ui.ac.ir الهیات تطبیقی
579 http://elahiyatehonar.isoa.ir الهیات هنر
580 http://jep.emamat.ir امامت پژوهی
581 https://ajsr.aut.ac.ir امیرکبیر
582 http://www.entizar.ir انتظار موعود
583 http://sopra.jrl.police.ir انتظام اجتماعی
584 http://avj.smc.ac.ir اندیشنامه ولایت
585 http://lot.jrl.police.ir اندیشه آماد
586 http://geonot.znu.ac.ir اندیشه جغرافیا
587 http://jrt.shirazu.ac.ir اندیشه دینی
588 http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir اندیشه سیاسی در اسلام
589 http://ut.journals.ikiu.ac.ir اندیشه شهر سازی
590 http://tat.atu.ac.ir اندیشه علامه طباطبائی
591 http://smt.journals.isu.ac.ir اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)
592 http://isl.journals.miu.ac.ir اندیشه مذاهب اسلامی
593 http://at.journals.ikiu.ac.ir اندیشه معماری
594 http://jontoe.alzahra.ac.ir اندیشه های نوین تربیتی
595 http://jtbcp.riau.ac.ir اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی
596 http://raj.smc.ac.ir انسان پژوهی دینی
597 http://he.srbiau.ac.ir انسان و محیط زیست
598 http://anvar.hekmateislami.com انوار حکمت
599 http://ahi.journal.art.ac.ir ایادگار هنر ایران
600 http://ish.ihu.ac.ir ایمن شار
601 http://jac.ui.ac.ir آب و هواشناسی کاربردی
602 http://jourweb.iauba.ac.ir آبزیان و شیلات
603 http://aaq.journals.miu.ac.ir آرایه های ادبی قرآن
604 http://jvcp.iaut.ac.ir آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی
605 https://jaenph.areeo.ac.ir آفات و بیماری‌های گیاهی
606 http://jaenph.areo.ir آفات و بیماری‌های گیاهی
607 http://afagh.ihcs.ac.ir آفاق الحضارة الاسلامیة
608 http://ps.ihu.ac.ir آفاق امنیت
609 https://jpesticides.areeo.ac.ir آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی
610 http://jpesticides.areo.ir آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی
611 http://ebtp.malayeriau.ac.ir آمایش محیط
612 http://researchbt.cfu.ac.ir آموزش پژوهی
613 http://jtpe.sru.ac.ir آموزش تربیت بدنی
614 http://tps.jrl.police.ir آموزش در علوم انتظامی
615 http://amozesharabi.cfu.ac.ir آموزش زبان و ادبیات عرب
616 http://ee.journals.pnu.ac.ir آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
617 http://jinev.iaut.ac.ir آموزش و ارزشیابی
618 http://iued.ilam.ac.ir آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
619 http://leg.journals.isu.ac.ir آموزه‌های حقوقی گواه
620 http://anb.journals.pnu.ac.ir آموزههای نهج البلاغه
621 http://ntt.journals.hozehkh.com آموزههای نوین کلامی
622 http://jfs.journals.ikiu.ac.ir آینده پژوهی ایران
623 http://jmfr.srbiau.ac.ir آینده پژوهی مدیریت
624 http://www.dfsr.ir آینده‌پژوهی دفاعی
625 http://jap.isca.ac.ir آینه پژوهش
626 http://www.am-journal.ir آینه میراث
627 http://baztab.areeo.ac.ir بازتاب تات
628 https://bastanpazhouhsj.ut.ac.ir باستان پژوه
629 http://aoi.iau-shoushtar.ac.ir باستانشناسی ایران
630 http://www.bagh-sj.com باغ نظر
631 http://rall.ui.ac.ir بحوث فی اللغة العربیة
632 http://sil.journals.pnu.ac.ir بررسی­‌های حقوق بین­‌الملل
633 https://ijsp.ut.ac.ir بررسی مسائل اجتماعی ایران
634 http://economics.ihcs.ac.ir بررسی مسائل اقتصاد ایران
635 http://barresybazargani.itsr.ir بررسی‌های بازرگانی
636 http://jiar.scu.ac.ir بررسیهای حسابداری
637 https://acctgrev.ut.ac.ir بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی
638 https://bargesabzsj.ut.ac.ir برگ سبز
639 http://psp.journals.pnu.ac.ir برنامه ریزی توسعه کالبدی
640 http://qjsd.atu.ac.ir برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
641 http://sppl.ui.ac.ir برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)
642 http://jzpm.miau.ac.ir برنامه ریزی منطقه‌ای
643 http://tourismpd.journals.umz.ac.ir برنامه ریزی و توسعه گردشگری
644 http://basparesh.ippi.ac.ir بسپارش
645 http://init.jrl.police.ir بصیرت و تربیت اسلامی
646 http://prl.journals.pnu.ac.ir بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
647 https://jci.ut.ac.ir به زراعی کشاورزی
648 https://sppj.areeo.ac.ir به زراعی نهال و بذر
649 http://sppj.areo.ir به زراعی نهال و بذر
650 https://jacb.ut.ac.ir به نژادی گیاهان زراعی و باغی
651 http://www.behboodmodiriat.ir بهبود مدیریت
652 http://mhc.journals.ikiu.ac.ir بهداشت روانی و فرهنگ
653 http://jfh.iaut.ac.ir بهداشت مواد غذایی
654 http://japu.gau.ac.ir بهره برداری و پرورش آبزیان
655 http://osbp.journal.sau.ac.ir بهینه سازی سیستم ها و فرایند های کسب و کار
656 http://jba.shirazu.ac.ir بوستان ادب
657 http://ewrj.areeo.ac.ir بوم شناسی منابع آبی
658 http://weed-ecology.sinaweb.net/ بومشناسی علفهای هرز
659 http://www.agroecojournal.com بومشناسی گیاهان زراعی
660 https://jbiaban.ut.ac.ir بیابان (منتشر نمی شود)
661 http://exot.jrl.police.ir بیان
662 http://www.ijpp.ir بیماریهای گیاهی
663 https://iijs.ut.ac.ir بین المللی علوم (منتشر نمی شود)
664 http://beyhagh.medsab.ac.ir بیهق
665 http://bamj.iauctb.ac.ir بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی
666 http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir بیولوژی کاربردی
667 http://jcp.srbiau.ac.ir پاتوبیولوژی مقایسه‌ای ایران
668 http://www.parpirar.com پارپیرار
669 http://www.pasdareeslam.ir پاسدار اسلام
670 http://jsde.srbiau.ac.ir پایداری توسعه و محیط زیست
671 http://ijp.ui.ac.ir پترولوژی
672 http://ecdj.ihu.ac.ir پدافند الکترونیکی و سایبری
673 http://pd.ihu.ac.ir پدافند غیرعامل
674 http://jnpmse.malayeru.ac.ir پدیده های نوین در علوم و مهندسی مواد
675 https://jasp.tabrizu.ac.ir پردازش سیگنال پیشرفته
676 http://jsr.riau.ac.ir پژوهش اجتماعی
677 https://jor.ut.ac.ir پژوهش ادبیات معاصر جهان
678 https://wra.areeo.ac.ir پژوهش آب در کشاورزی
679 http://wra.areo.ir پژوهش آب در کشاورزی
680 http://csiw.qom.ac.ir پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
681 http://ijar.alzahra.ac.ir پژوهش حسابداری
682 http://jplr.atu.ac.ir پژوهش حقوق خصوصی
683 http://qjpl.atu.ac.ir پژوهش حقوق عمومی
684 http://rce.uma.ac.ir پژوهش در اکوسیستمهای زراعی
685 http://jorie.sru.ac.ir پژوهش در آموزش
686 http://reek.cfu.ac.ir پژوهش در آموزش ابتدایی
687 http://historyedu.cfu.ac.ir پژوهش در آموزش تاریخ
688 http://tpbc.cfu.ac.ir پژوهش در آموزش زبان فارسی به کودکان دو زبانه
689 http://rpllp.cfu.ac.ir پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی
690 http://bioedu.te.cfu.ac.ir پژوهش در آموزش زیستشناسی
691 http://chemedu.cfu.ac.ir پژوهش در آموزش شیمی
692 http://sisport.cfu.ac.ir پژوهش در آموزش علوم ورزشی
693 http://jsr-e.khuisf.ac.ir پژوهش در برنامه‌ریزی درسی
694 https://pdtsj.ut.ac.ir پژوهش در تاریخ
695 http://te-research.cfu.ac.ir پژوهش در تربیت معلم
696 https://rsr.basu.ac.ir پژوهش در توانبخشی ورزشی
697 http://rmb.alzahra.ac.ir پژوهش در رفتار حرکتی
698 http://rbpa.usb.ac.ir پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
699 http://phe.journals.pnu.ac.ir پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
700 http://rfcj.urmia.ac.ir پژوهش در گیاهان زراعی
701 http://qrsm.atu.ac.ir پژوهش در مدیریت ورزشی
702 http://iej.ihu.ac.ir پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
703 http://ejrr.gau.ac.ir پژوهش‌ در نشخوار کنندگان
704 http://res.ssrc.ac.ir پژوهش در ورزش تربیتی
705 http://etl.journals.pnu.ac.ir پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
706 http://jrmbs.scu.ac.ir پژوهش سیستمهای بس ذره‌ای (علوم دانشگاه شهید چمران)
707 http://wrj.kiau.ac.ir پژوهش علفهای هرز
708 http://ijpr.iut.ac.ir پژوهش فیزیک ایران
709 https://itvhe.areeo.ac.ir پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
710 http://itvhe.areo.ir پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
711 http://imamiya.urd.ac.ir پژوهش نامه امامیه
712 http://ppls.ui.ac.ir پژوهش نامه روانشناسی مثبت
713 http://rsci.shahed.ac.ir پژوهش نامه علم سنجی
714 http://fiqh.urd.ac.ir پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
715 http://pr.ripi.ir پژوهش نفت
716 http://jilr.uok.ac.ir پژوهش های ادب اسلامی
717 http://jpll.ui.ac.ir پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)
718 http://adyan.urd.ac.ir پژوهش های ادیانی
719 http://clima.irimo.ir پژوهش های اقلیم شناسی
720 http://www.roir.ir پژوهش های انقلاب اسلامی
721 https://wmrj.areeo.ac.ir پژوهش های آبخیزداری
722 http://wmrj.areo.ir پژوهش های آبخیزداری
723 https://nbsh.basu.ac.ir پژوهش های باستان شناسی ایران
724 http://tpmr.journals.umz.ac.ir پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری
725 http://www.journaldfrc.ir پژوهش های برنامه و توسعه
726 https://jcri.areeo.ac.ir پژوهش های پنبه ایران
727 http://jcri.areo.ir پژوهش های پنبه ایران
728 http://jhr.ui.ac.ir پژوهش های تاریخی
729 http://jera.alzahra.ac.ir پژوهش های تجربی حسابداری
730 http://jerce.sru.ac.ir پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
731 http://rctall.atu.ac.ir پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
732 https://csr.basu.ac.ir پژوهش های جامعه شناسی معاصر (علمی – پژوهشی)
733 https://jrg.ut.ac.ir پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود)
734 http://jssr.ui.ac.ir پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
735 http://far.ui.ac.ir پژوهش های حسابداری مالی
736 https://srjournal.areeo.ac.ir پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)
737 http://srjournal.areo.ir پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)
738 http://www.pdastur.ir پژوهش های دستور زبان فارسی
739 http://qpss.atu.ac.ir پژوهش های راهبردی سیاست
740 https://fbarj.ihu.ac.ir پژوهش های راهبردی مالی و بودجه
741 http://ssoss.ui.ac.ir پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
742 http://jrlat.atu.ac.ir پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
743 http://www.iisajournals.ir پژوهش های روابط بین الملل
744 http://www.socialpsychology.ir پژوهش های روانشناسی اجتماعی
745 http://jrl.ui.ac.ir پژوهش های زبان شناسی
746 https://rjhll.basu.ac.ir پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
747 http://nrgs.ui.ac.ir پژوهش های زبانشناختی قرآن
748 http://ipr.isri.ac.ir پژوهش های سیاست اسلامی
749 http://prj.ui.ac.ir پژوهش های سیاسی
750 http://priw.sinaweb.net/ پژوهش های سیاسی جهان اسلام
751 http://jms.ri-khomeini.ac.ir پژوهش های عرفانی
752 http://hsrn.ui.ac.ir پژوهش های علوم انسانی نقش جهان (توقف انتشار)
753 http://cbs.ui.ac.ir پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
754 http://taejtehad.mfeb.ir پژوهش های فقهی تا اجتهاد
755 http://pitc.jrl.police.ir پژوهش های فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی (فاوا)
756 http://www.sportrc.ir پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
757 https://jqst.ut.ac.ir پژوهش های قرآن و حدیث
758 http://jqr.isca.ac.ir پژوهش های قرآنی
759 http://www.probi.ir پژوهش های کاربردی بانک و بیمه
760 https://aj.areeo.ac.ir پژوهش های کاربردی زراعی
761 http://aj.areo.ir پژوهش های کاربردی زراعی
762 http://qric.atu.ac.ir پژوهش های کیفی در برنامه درسی
763 http://jwr.uok.ac.ir پژوهش های گندم
764 http://www.iraneiap.ir پژوهش های محیط زیست
765 https://smrj.ihu.ac.ir پژوهش های مدیریت سیستم
766 http://jmr.usb.ac.ir پژوهش های مدیریت عمومی
767 https://smms.basu.ac.ir پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
768 http://journal.saim.ir پژوهش های نوین در تصمیم گیری
769 http://jnraa.khatam.ac.ir پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی
770 https://nrr.tabrizu.ac.ir پژوهش های نوین دینی
771 http://orj.sru.ac.ir پژوهش های هستی شناختی
772 http://jupm.miau.ac.ir پژوهش و برنامه ریزی شهری
773 http://jfrd.urmia.ac.ir پژوهش و توسعه جنگل
774 http://rhc.atu.ac.ir پژوهش و نقد علوم انسانی
775 http://jut.samt.ac.ir پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
776 http://journals.rifst.ac.ir پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
777 http://jes.journals.umz.ac.ir پژوهشنامه اقتصاد کلان
778 http://jpnfa.riau.ac.ir پژوهشنامه ادب حماسی
779 http://jllr.usb.ac.ir پژوهشنامه ادب غنایی
780 http://parsadab.dehaghan.ac.ir پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
781 http://jrs.srbiau.ac.ir پژوهشنامه ادیان
782 http://pzk.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده
783 http://jiee.atu.ac.ir پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
784 http://jebr.azad.ac.ir پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
785 http://joer.atu.ac.ir پژوهشنامه اقتصادی
786 http://criticalstudy.ihcs.ac.ir پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی
787 http://rroltd.journals.ikiu.ac.ir پژوهشنامه اندیشههای حقوقی
788 https://rjir.basu.ac.ir پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی)
789 http://jtpsol.journals.ikiu.ac.ir پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
790 http://pajooheshnameh.itsr.ir پژوهشنامه بازرگانی
791 http://history.bojnourdiau.ac.ir پژوهشنامه تاریخ
792 http://economichistory.ihcs.ac.ir پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
793 https://jhic.ut.ac.ir پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
794 http://localhistories.journals.pnu.ac.ir پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران
795 http://pte.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی
796 http://edu.bojnourdiau.ac.ir پژوهشنامه تربیتی
797 https://jqi.ut.ac.ir پژوهشنامه تفسیر کلامی قرآن
798 http://quran.journals.pnu.ac.ir پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
799 http://jic.uk.ac.ir پژوهشنامه تمدن ایرانی
800 http://jscd.journals.pnu.ac.ir پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
801 https://jsaghalain.ut.ac.ir پژوهشنامه ثقلین
802 http://jsy.journals.umz.ac.ir پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان
803 http://pogra.jrl.police.ir پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
804 http://journal.hzrc.ac.ir پژوهشنامه حج و زیارت
805 http://anj4.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه حقوق
806 http://ilr.journals.isu.ac.ir پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
807 http://lps.journals.umz.ac.ir پژوهشنامه حقوق تطبیقی
808 http://jplrjournal.edalat.ac.ir پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت
809 http://eplrjournal.edalat.ac.ir پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت
810 http://www.pzhfars.ir پژوهشنامه حقوق فارس

(فصلنامه علمی تخصصی)

811 https://jol.guilan.ac.ir پژوهشنامه حقوق کیفری
812 http://eclrjournal.edalat.ac.ir پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت
813 http://rjwph.ui.ac.ir پژوهشنامه حکمت اهل بیت علیهم السلام (توقف انتشار)
814 http://hip.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی
815 http://jh-per.halal.ac.ir پژوهشنامه حلال
816 http://www.trijournal.ir پژوهشنامه حمل و نقل
817 http://psychology.riqh.ac.ir پژوهشنامه روانشناسی اسلامی
818 http://eprjournal.edalat.ac.ir پژوهشنامه روانشناسی عدالت
819 http://www.foundingjournal.ir پژوهشنامه ریخته گری
820 http://womenstudy.ihcs.ac.ir پژوهش‌نامه زنان
821 http://journal.manaviyat.ir پژوهشنامه سبک زندگی
822 http://tsujournal.edalat.ac.ir پژوهشنامه شهرسازی عدالت
823 http://poen.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه علوم انسانی اسلامی
824 http://pht.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی
825 http://www.ipsajournal.ir پژوهشنامه علوم سیاسی
826 http://rlps.urmia.ac.ir پژوهشنامه علوم طیور
827 http://alavi.ihcs.ac.ir پژوهش‌نامه علوی
828 http://jcrl.birjand.ac.ir پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی
829 http://www.rjicc.ir پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی
830 http://cjr.journals.pnu.ac.ir پژوهشنامه فقه مدنی
831 http://esjrjournal.edalat.ac.ir پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت
832 http://prrj.journals.isu.ac.ir پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
833 http://asp.journals.umz.ac.ir پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
834 http://jar.iaujournals.ir پژوهشنامه کشاورزی
835 https://anrjq.areeo.ac.ir پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
836 http://anrjq.areo.ir پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
837 http://pke.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه کلام
838 http://cwr.journals.miu.ac.ir پژوهشنامه کلام تطبیقی
839 http://jcst.atu.ac.ir پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه
840 http://matin.ri-khomeini.ac.ir پژوهشنامه متین
841 http://rjsw.atu.ac.ir پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
842 http://jme.journals.umz.ac.ir پژوهشنامه مدیریت اجرایی
843 http://jem.journals.umz.ac.ir پژوهشنامه مدیریت اجرایی
844 http://cbs.uok.ac.ir پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
845 http://itram.jrl.police.ir پژوهشنامه مدیریت صنعت و فناوری اطلاعات
846 http://msb.journals.umz.ac.ir پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
847 http://emrjournal.edalat.ac.ir پژوهشنامه مدیریتی عدالت
848 http://mazaheb.urd.ac.ir پژوهشنامه مذاهب اسلامی
849 http://docs.aqr-libjournal.ir پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی
850 http://bss.jrl.police.ir پژوهشنامه مطالعات مرزی
851 http://www.maarefehosseini.ir پژوهشنامه معارف حسینی
852 http://rjqk.atu.ac.ir پژوهشنامه معارف قرآنی
853 http://irj.journals.isu.ac.ir پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی)
854 http://noskheh.dehaghan.ac.ir پژوهشنامه نسخه‌شناسی متون نظم و نثر فارسی
855 http://www.osra.jrl.police.ir پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی
856 https://jlcr.ut.ac.ir پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
857 http://rjls.journals.umz.ac.ir پژوهش‌نامه‌ی مکتب های ادبی
858 http://pab.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای ادبی و بلاغی
859 http://cr.iribresearch.ir پژوهش‌های ارتباطی
860 http://iwf.journals.hozehkh.com پژوهشهای اسلامی زن و خانواده
861 http://icra.jrl.police.ir پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی
862 http://ruraleconomics.kiau.ac.ir پژوهشهای اقتصاد روستا
863 http://indeco.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای اقتصاد صنعتی ایران
864 http://ijer.atu.ac.ir پژوهشهای اقتصادی ایران
865 http://pssw.jrl.police.ir پژوهشهای انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده
866 https://ijar.ut.ac.ir پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
867 https://jis.ut.ac.ir پژوهشهای ایرانشناسی
868 http://jvcr.kiau.ac.ir پژوهشهای بالینی دامپزشکی
869 http://jcr.shirazu.ac.ir پژوهشهای برنامه درسی
870 http://jcdepr.iauc.ac.ir پژوهشهای برنامه ریزی درسی و آموزشی
871 http://grup.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای بومشناسی شهری (جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای سابق)
872 http://irisk.atu.ac.ir پژوهشهای بیمه ای
873 http://jaeer.srbiau.ac.ir پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی
874 http://www.iriplawjournal.ir پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری
875 http://jir.uk.ac.ir پژوهشهای تعلیم و تربیت اسلامی
876 http://ptt.qom.ac.ir پژوهشهای تفسیر تطبیقی
877 http://jopp.gau.ac.ir پژوهشهای تولید گیاهی
878 http://soc.journals.iau-garmsar.ac.ir پژوهشهای جامعهشناسی
879 https://jhgr.ut.ac.ir پژوهشهای جغرافیای انسانی
880 https://jurbangeo.ut.ac.ir پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری
881 https://jphgr.ut.ac.ir پژوهشهای جغرافیای طبیعی
882 http://grrs.journals.umz.ac.ir پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی
883 http://tecstr.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای چینه نگاری و فسیلشناختی
884 http://gsmsmr.uok.ac.ir پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی
885 http://faar.iauctb.ac.ir پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
886 http://jwsc.gau.ac.ir پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)
887 http://jpas.ihu.ac.ir پژوهشهای حفاظتی و امنیتی
888 http://jclc.sdil.ac.ir پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
889 http://tolp.journals.ikiu.ac.ir پژوهشهای حقوق کیفری
890 http://jlr.sdil.ac.ir پژوهشهای حقوقی
891 http://readingj.uok.ac.ir پژوهشهای خواندن
892 http://pok.jrl.police.ir پژوهشهای دانش انتظامی
893 http://gdrae.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی
894 http://egdr.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
895 https://jrur.ut.ac.ir پژوهشهای روستائی
896 http://lyriclit.iaun.ac.ir پژوهشهای زبان و ادب غنایی
897 https://jflr.ut.ac.ir پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
898 https://jolr.ut.ac.ir پژوهشهای زبانی
899 http://kavir.iauvaramin.ac.ir پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر
900 http://jsr.birjand.ac.ir پژوهشهای زعفران
901 http://jrag.shahroodut.ac.ir پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی
902 http://www.geomorphologyjournal.ir پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی
903 http://jpir.iaujournals.ir پژوهشهای سیاسی و بین المللی
904 http://www.chemistryresearches.ir پژوهشهای شیمی
905 https://foodresearch.tabrizu.ac.ir پژوهشهای صنایع غذایی
906 http://novin.isca.ac.ir پژوهش‌های عقلی نوین
907 http://elmodin.ihcs.ac.ir پژوهش‌های علم و دین
908 https://jhss.ut.ac.ir پژوهشهای علوم تاریخی
909 https://animalscience.tabrizu.ac.ir پژوهشهای علوم دامی
910 http://psr.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای علوم سیاسی
911 http://jwfst.gau.ac.ir پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل
912 http://jmstr.iau-tnb.ac.ir پژوهشهای علوم و فنون دریایی
913 http://cer.qom.ac.ir پژوهشهای عمران و محیط زیست
914 http://ijrj.baboliau.ac.ir پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
915 https://philosophy.tabrizu.ac.ir پژوهشهای فلسفی
916 http://pfk.qom.ac.ir پژوهشهای فلسفی – کلامی
917 http://aep.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
918 http://jacr.iau-tnb.ac.ir پژوهشهای کاربردی در شیمی (پژوهشهای شیمی کاربردی)
919 http://www.arfr.ir پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی
920 https://arpp.tabrizu.ac.ir پژوهشهای کاربردی در گیاه پزشکی
921 http://are.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای کاربردی در محیط زیست
922 http://arsmb.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی
923 http://ifr.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای مالیه اسلامی
924 http://smr.journals.iau.ir پژوهشهای مدیریت راهبردی
925 http://hrmj.ihu.ac.ir پژوهشهای مدیریت منابع انسانی
926 http://aadab.iauctb.ac.ir پژوهشهای معرفتشناختی
927 http://jaer.znu.ac.ir پژوهش‌های معماری و محیط
928 http://pma.journals.miu.ac.ir پژوهشهای منطقه‌ای
929 http://rip.urmia.ac.ir پژوهشهای میوه کاری
930 http://jrp.scu.ac.ir پژوهشهای نثر و نظم فارسی
931 http://lit.iaushk.ac.ir پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی
932 http://nra.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای نوین در حسابداری
933 http://jnrs.iau-tnb.ac.ir پژوهشهای نوین در زمین لرزه
934 http://jarac.malayeru.ac.ir پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه
935 http://nrp.kiau.ac.ir پژوهشهای نوین در طیور
936 https://psychologyj.tabrizu.ac.ir پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)
937 http://qjlre.journals.pnu.ac.ir پژوهشهای یادگیری و آموزش الکترونیکی
938 http://tehran.jrl.police.ir پلیس پایتخت
939 http://ps.jrl.police.ir پلیس زن
940 http://humanities.cfu.ac.ir پویش در آموزش علوم انسانی
941 http://basicscience.cfu.ac.ir پویش در آموزش علوم پایه
942 http://educationscience.cfu.ac.ir پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره
943 http://www.csmp.ir پویش‌های خلاق در روان‌شناسی نوین
944 http://payamezan.eshragh.ir پیام زن
945 http://jaa.shirazu.ac.ir پیشرفتهای حسابداری
946 http://pnh.journals.pnu.ac.ir پیک نور علوم انسانی
947 http://pnb.journals.pnu.ac.ir پیک نور علوم پایه
948 http://paykareh.scu.ac.ir پیکره (پژوهش در هنرهای تجسمی)
949 https://jrnt.guilan.ac.ir تابش و فناوری هسته‌ای
950 http://www.jhiaumahallat.ir تاریخ
951 http://hii.alzahra.ac.ir تاریخ اسلام و ایران
952 http://hii.iau-shoushtar.ac.ir تاریخ ایران اسلامی
953 http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir تاریخ نامه انقلاب
954 https://tuhistory.tabrizu.ac.ir تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
955 http://hph.alzahra.ac.ir تاریخ نگری و تاریخ نگاری
956 http://jhcin.srbiau.ac.ir تاریخ و تمدن اسلامی
957 http://has.journals.hozehkh.com تاریخ و سیره
958 http://hpljournal.edalat.ac.ir تاریخ و فلسفه حقوق
959 http://nfvm.uoz.ac.ir تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
960 http://tbj.ui.ac.ir تاکسونومی و بیوسیستماتیک
961 http://hcq.bou.ac.ir تاملات نظری تاریخ و تمدن
962 http://qjo.ssor.ir تامین اجتماعی
963 http://dtm.journals.miu.ac.ir تأمل
964 http://jae.miau.ac.ir تحقیقات اقتصاد کشاورزی
965 https://ijaedr.ut.ac.ir تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
966 https://jte.ut.ac.ir تحقیقات اقتصادی
967 http://bjrgr.malayeru.ac.ir تحقیقات انگورو کشمش
968 https://ijswr.ut.ac.ir تحقیقات آب و خاک ایران
969 https://jvlr.semnan.ac.ir تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی
970 https://iprj.guilan.ac.ir تحقیقات آفات گیاهی
971 http://nmrj.ui.ac.ir تحقیقات بازاریابی نوین
972 https://jcr.guilan.ac.ir تحقیقات بتن
973 http://seedresearch.gorganiau.ac.ir تحقیقات بذر
974 http://rpp.miau.ac.ir تحقیقات بیماریهای گیاهی
975 http://socialhistory.ihcs.ac.ir تحقیقات تاریخ اجتماعی
976 http://jpll.iaubushehr.ac.ir تحقیقات تمثیلی در زبان و ادبیات فارسی
977 https://ar.guilan.ac.ir تحقیقات تولیدات دامی
978 http://ijfpr.areeo.ac.ir تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
979 http://www.iaaaar.com تحقیقات حسابداری و حسابرسی
980 http://jer.iau-arak.ac.ir تحقیقات حشرهشناسی
981 http://jlap.srbiau.ac.ir تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
982 http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir تحقیقات حقوقی
983 http://alr.iauctb.ac.ir تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
984 http://www.mo-lawresearch.ir تحقیقات حقوقی معاهده
985 http://ijfrpr.areeo.ac.ir تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
986 https://vj.areeo.ac.ir تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک
987 http://vj.areo.ir تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک
988 http://www.ssrjb.ir تحقیقات در علوم زیستی ورزشی
989 http://qpr.iauctb.ac.ir تحقیقات روانشناختی
990 http://ijrfpbgr.areeo.ac.ir تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
991 http://amsr.areeo.ac.ir تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی
992 http://pir.iaush.ac.ir تحقیقات سیاسی و بین المللی
993 http://cr.jrl.police.ir تحقیقات علوم جنایی
994 http://ijwpr.areeo.ac.ir تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
995 http://cropscience.uoz.ac.ir تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
996 http://tqh.alzahra.ac.ir تحقیقات علوم قرآن و حدیث
997 https://cr.guilan.ac.ir تحقیقات غلات
998 http://asr.urmia.ac.ir تحقیقات کاربردی خاک
999 http://asrip.areo.ir تحقیقات کاربردی در علوم دامی
1000 https://asrip.areeo.ac.ir تحقیقات کاربردی در علوم دامی
1001 https://jlib.ut.ac.ir تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
1002 http://ijmapr.areeo.ac.ir تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
1003 https://jfr.ut.ac.ir تحقیقات مالی
1004 http://ifr.journals.isu.ac.ir تحقیقات مالی اسلامی
1005 http://jearq.riau.ac.ir تحقیقات مدیریت آموزشی
1006 http://ijrdr.areeo.ac.ir تحقیقات مرتع و بیابان ایران
1007 http://jamr.tiau.ac.ir تحقیقات مکانیک کاربردی
1008 http://iwrr.sinaweb.net/ تحقیقات منابع آب ایران
1009 http://jrnr.srbiau.ac.ir تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
1010 http://idser.aeri.ir تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
1011 http://fooder.areeo.ac.ir تحقیقات مهندسی صنایع غذایی
1012 http://rnch.journals.pnu.ac.ir تحقیقات نانو در شیمی
1013 http://jmms.khatam.ac.ir تحقیقات نوین مدیریت خاتم
1014 http://www.thbaj.ir تحول در علوم انسانی
1015 http://www.jehs.ir تحول در علوم انسانی
1016 http://quarterlyjournalofsociology.aiau.ac.ir تخصصی جامعهشناسی
1017 http://psq.kiau.ac.ir تخصصی علوم سیاسی
1018 http://trj.uok.ac.ir تدریس پژوهی
1019 http://islamicedu.rihu.ac.ir تربیت اسلامی
1020 http://itt.cfu.ac.ir تربیت معلم فکور
1021 http://www.popscijournal.ir ترویج علم
1022 http://jecrd.znu.ac.ir ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
1023 http://www.journal-dmor.ir تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
1024 http://www.thdad.ir تعالی حقوق
1025 https://janb.guilan.ac.ir تغذیه و بیوشیمی آبزیان
1026 http://exegesis.riqh.ac.ir تفسیر اهل بیت علیهم السلام
1027 http://quran.azaruniv.ac.ir تفسیر پژوهی
1028 http://irt.khoiau.ac.ir تفسیر متون وحیانی
1029 http://tfk.journals.miu.ac.ir تفکر دینی
1030 http://fabak.ihcs.ac.ir تفکر وکودک
1031 http://mag.tamadonpajoohi.ir تمدن اسلامی و دین پژوهی
1032 http://tamadonnovin.mazaheb.ac.ir تمدن نوین اسلامی در آینه تقریب
1033 http://jabssh.znu.ac.ir تنش های غیر زیستی در محصولات باغی
1034 http://escs.birjand.ac.ir تنش‌های محیطی در علوم زراعی
1035 http://bdnr.journals.pnu.ac.ir تنوع زیستی و منابع طبیعی
1036 http://www.ceciranj.ir توانمندسازی کودکان استثنایی
1037 http://qjsd.scu.ac.ir توسعه اجتماعی
1038 https://fsdj.guilan.ac.ir توسعه پایدار جنگل
1039 http://egsdejournal.sbu.ac.ir توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1040 http://tpdevelopment.cfu.ac.ir توسعه حرفه‌ای معلم
1041 http://pod.jrl.police.ir توسعه سازمانی پلیس
1042 https://jrd.ut.ac.ir توسعه محلی (روستائی-شهری)
1043 http://harold.jrl.police.ir توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
1044 http://jdc.uk.ac.ir توسعه و سرمایه
1045 http://cpes.srbiau.ac.ir تولید گیاهان زراعی در شرایط تنشهای محیطی
1046 http://ejopp.areeo.ac.ir تولید و فرآوری زیتون
1047 https://jap.ut.ac.ir تولیدات دامی
1048 http://plantproduction.scu.ac.ir تولیدات گیاهی
1049 https://spcrij.areeo.ac.ir ثبت و گواهی بذر و نهال
1050 http://spcrij.areo.ir ثبت و گواهی بذر و نهال
1051 http://www.thaqafatuna.com ثقافتنا
1052 http://road.bhrc.ac.ir جاده
1053 http://scart.uok.ac.ir جامعه شناسی فرهنگ و هنر
1054 http://jas.ui.ac.ir جامعه شناسی کاربردی
1055 http://ssi.journals.umz.ac.ir جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
1056 https://jsal.ut.ac.ir جامعه شناسی هنر و ادبیات
1057 https://sls.tabrizu.ac.ir جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی
1058 http://scm.iaocsc.ir جامعه فرهنگ رسانه
1059 http://jsn.journals.umz.ac.ir جامعه و محیط زیست
1060 http://socialstudy.ihcs.ac.ir جامعه‌پژوهی فرهنگی
1061 https://sociology.tabrizu.ac.ir جامعهشناسی اقتصادی و توسعه
1062 http://iws.shahed.ac.ir جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام
1063 http://jostar-elmi.maalem.ir جستار (فصلنامه تخصصی)
1064 http://www.jostarnameh.ir جستار نامه: ادبیات تطبیقی (فارسی- انگلیسی)
1065 http://alr.journals.hozehkh.com جستارهای ادب عربی
1066 http://iee.rihu.ac.ir جستارهای اقتصادی
1067 http://www.irstudies.ir جستارهای انقلاب اسلامی
1068 http://literary.iau-tnb.ac.ir جستارهای تاریخی
1069 http://historicalstudy.ihcs.ac.ir جستارهای تاریخی
1070 http://politicalstudy.ihcs.ac.ir جستارهای سیاسی معاصر
1071 http://jostar-fiqh.maalem.ir جستارهای فقهی و اصولی
1072 http://journal.philor.org/ جستارهای فلسفه دین
1073 http://pi.srbiau.ac.ir جستارهای فلسفی
1074 http://ami.journals.hozehkh.com جستارهای هنر و رسانه
1075 http://gadab.iauctb.ac.ir جغرافیا
1076 https://geoplanning.tabrizu.ac.ir جغرافیا و برنامه ریزی
1077 http://gsp.journals.pnu.ac.ir جغرافیا و برنامه ریزی فضایی
1078 http://gep.ui.ac.ir جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
1079 http://ges.razi.ac.ir جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی)
1080 http://www.gahr.ir جغرافیا و روابط انسانی
1081 http://jusg.uk.ac.ir جغرافیای اجتماعی شهری
1082 http://jopg.iaularestan.ac.ir جغرافیای طبیعی
1083 http://smg.ihu.ac.ir جغرافیای نظامی و امنیتی
1084 http://sarzamin.srbiau.ac.ir جغرافیایی سرزمین
1085 http://gjts.malayeriau.ac.ir جغرافیایی فضای پردشگری
1086 http://jjhjor.alzahra.ac.ir جلوه هنر
1087 http://iris.journals.pnu.ac.ir جمهوری اسلامی و نظام بین الملل
1088 https://jihad.areeo.ac.ir جهاد
1089 http://jihad.areo.ir جهاد
1090 http://thtj.areeo.ac.ir چای و دمنوش های گیاهی
1091 https://charkhesj.ut.ac.ir چرخه
1092 http://www.jamv.ir چشم انداز حسابداری و مدیریت
1093 http://zagros.iaub.ac.ir چشم انداز زاگرس
1094 http://jimp.sbu.ac.ir چشم انداز مدیریت صنعتی
1095 http://jurs.znu.ac.ir چشم انداز مطالعات شهری و روستایی
1096 http://jsb.sbsi.ir چغندرقند
1097 http://hablolmatin.dmsonnat.ir حبل المتین
1098 http://dpcj.areeo.ac.ir حبوبات دیم
1099 http://www.hadithvaandisheh.ir حدیث و اندیشه
1100 https://joh.ut.ac.ir حرکت
1101 http://gaa.journals.pnu.ac.ir حسابداری دولتی
1102 http://jha.sums.ac.ir حسابداری سلامت
1103 http://jma.srbiau.ac.ir حسابداری مدیریت
1104 http://wsrcj.srbiau.ac.ir حفاظت منابع آب و خاک (علمی – پژوهشی)
1105 http://ejang.gau.ac.ir حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
1106 http://cuhfj.areeo.ac.ir حفاظت و بهره برداری جنگلهای هیرکانی
1107 http://jwcp.areeo.ac.ir حفظ و بهره وری آب
1108 http://hoquq.iict.ac.ir حقوق اسلامی
1109 https://jclp.ut.ac.ir حقوق جزا و سیاست جنایی
1110 http://enlaw.journals.pnu.ac.ir حقوق محیط زیست
1111 http://fhi.hekmateislami.com حکمت اسلامی
1112 http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir حکمت سینوی (مشکوة النور)
1113 http://pms.journals.pnu.ac.ir حکمت صدرایی
1114 http://wisdom.ihcs.ac.ir حکمت معاصر
1115 http://wph.atu.ac.ir حکمت و فلسفه
1116 http://jh.isca.ac.ir حوزه
1117 http://jcft.journals.pnu.ac.ir خانواده درمانی
1118 http://researchnews.cfu.ac.ir خبرنامه معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان
1119 http://vefagh.dmsonnat.ir خبرنامه وفاق
1120 http://aridbiom.yazd.ac.ir خشک بوم
1121 http://ijpa.srbiau.ac.ir خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
1122 http://dastanpajuhi.journals.ikiu.ac.ir داستان پژوهی
1123 http://ardabil.jrl.police.ir دانش انتظامی اردبیل
1124 http://www.alborz.jrl.police.ir دانش انتظامی البرز
1125 http://eastaz.jrl.police.ir دانش انتظامی آذربایجان شرقی
1126 http://www.westaz.jrl.police.ir دانش انتظامی آذربایجان غربی
1127 http://www.chb.jrl.police.ir دانش انتظامی چهار محال و بختیاری
1128 http://www.skh.jrl.police.ir دانش انتظامی خراسان جنوبی
1129 http://khorasan.jrl.police.ir دانش انتظامی خراسان رضوی
1130 http://khs.jrl.police.ir دانش انتظامی خراسان شمالی
1131 http://zanjan.jrl.police.ir دانش انتظامی زنجان
1132 http://semnan.jrl.police.ir دانش انتظامی سمنان
1133 http://kurdestan.jrl.police.ir دانش انتظامی کردستان
1134 http://www.kerman.jrl.police.ir دانش انتظامی کرمان
1135 http://kermansha.jrl.police.ir دانش انتظامی کرمانشاه
1136 http://www.kb.jrl.police.ir دانش انتظامی کهگیلویه و بویراحمد
1137 http://golestan.jrl.police.ir دانش انتظامی گلستان
1138 http://lorestan.jrl.police.ir دانش انتظامی لرستان
1139 http://mazandaran.jrl.police.ir دانش انتظامی مازندران
1140 http://irk.journals.pnu.ac.ir دانش انقلاب اسلامی
1141 https://water-soil.tabrizu.ac.ir دانش آب و خاک
1142 http://jak.uk.ac.ir دانش حسابداری
1143 http://jfak.journals.ikiu.ac.ir دانش حسابداری مالی
1144 http://jmaak.srbiau.ac.ir دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
1145 http://www.jmaak.ir دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
1146 http://mag.shora-rc.ir دانش حقوق عمومی
1147 http://clk.journals.pnu.ac.ir دانش حقوق مدنی
1148 http://zisti.iauvaramin.ac.ir دانش زیستی ایران
1149 http://jik.srbiau.ac.ir دانش سرمایه گذاری
1150 http://www.jik-ifea.ir دانش سرمایه گذاری
1151 http://pik.ui.ac.ir دانش سیاسی و بین الملل(توقف انتشار)
1152 https://upk.guilan.ac.ir دانش شهرسازی
1153 http://ijws.areeo.ac.ir دانش علف‌های هرز ایران
1154 http://enkn.srbiau.ac.ir دانش کارآفرینی
1155 https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir دانش کشاورزی وتولید پایدار
1156 https://ijpps.ut.ac.ir دانش گیاهپزشکی ایران
1157 http://jfksa.srbiau.ac.ir دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
1158 https://jhsci.ut.ac.ir دانش مخاطرات
1159 http://ajkrl.scu.ac.ir دانش و پژوهش حقوقی
1160 http://jsr-p.khuisf.ac.ir دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
1161 http://www.astjournal.ir دانش و فناوری هوافضا
1162 http://qje.iau-tnb.ac.ir دانششناسی
1163 https://jflps.ut.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)
1164 http://jsums.medsab.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)
1165 http://daneshnameh.srbiau.ac.ir دانشنامه
1166 http://edupedia.ihcs.ac.ir دانشنامه ایرانی آموزش و پرورش
1167 http://tetpedia.ihcs.ac.ir دانشنامه آموزش های علمی- کاربردی
1168 http://dtj.mehralborz.ac.ir دانشنامه تحول دیجیتال
1169 http://philopedia.ihcs.ac.ir دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت
1170 http://enviropedia.ihcs.ac.ir دانشنامه محیط زیست
1171 http://landscapearchpedia.ihcs.ac.ir دانشنامه معماری منظر
1172 http://jar.tiau.ac.ir در دست انتشار
1173 http://cls.iranjournals.ir دراسات الادب المعاصر
1174 https://lasem.semnan.ac.ir دراسات في اللغة العربيّة و آدابها
1175 http://jsatl.shirazu.ac.ir دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها
1176 http://dastavard.journal.art.ac.ir دستاورد
1177 http://psychac.scu.ac.ir دستاوردهای روانشناختی
1178 http://jacp.scu.ac.ir دستاوردهای روانشناسی بالینی
1179 http://cccd.znu.ac.ir دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی
1180 https://uttedsj.ut.ac.ir دلتا (UTTED)
1181 http://jmw.jia.ac.ir دنیای میکروب‌ها
1182 http://dehkhoda.kiau.ac.ir دهخدا
1183 http://rl.shahed.ac.ir دو فصلنامه ادبیات دفاع مقدس
1184 http://www.jrenew.ir دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو
1185 http://social.jrl.police.ir دو فصلنامه پژوهش های آموزش اجتماعی- انتظامی
1186 http://phm.znu.ac.ir دو فصلنامه تاملات فلسفی
1187 http://qjik.atu.ac.ir دو فصلنامه دانش های بومی ایران
1188 http://portal.iaalc.com دو فصلنامه روایت شناسی
1189 http://pkn.journals.isu.ac.ir دو فصلنامه علمی دانش سیاسی
1190 http://iuvs.ilam.ac.ir دو فصلنامه علوم سبزی ها
1191 http://molavi.azaruniv.ac.ir دو فصلنامه مولوی پژوهی
1192 http://jamas.uok.ac.ir دو فصلنامه نشانه و معنا
1193 http://artech.journals.umz.ac.ir دو فصلنامه هنرهای حوزه کاسپین
1194 http://hcin.journals.ikiu.ac.ir دو فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1195 http://irsj.ihu.ac.ir دو مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
1196 http://sc.journals.pnu.ac.ir دوعلمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
1197 http://mags.keramat.info/ دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
1198 http://www.javidankherad.ir دوفصلنامه جاویدان خرد
1199 http://humanrights.mofidu.ac.ir دوفصلنامه حقوق بشر
1200 https://asj.basu.ac.ir دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
1201 https://psj.basu.ac.ir دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی
1202 http://rouykardhayephalsafi.mazaheb.ac.ir دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن
1203 http://rajshomar.birjand.ac.ir دوفصلنامه علمی رجشمار
1204 http://hikmat.isramags.ir دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا
1205 http://www.jrcp.ir دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی
1206 http://gnoe.bou.ac.ir دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه
1207 http://www.spba.ir دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم
1208 http://law.mofidu.ac.ir دوفصلنامه علمی حقوق تطبیقی
1209 http://economic.mofidu.ac.ir دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست های اقتصادی
1210 http://philosophy.mofidu.ac.ir دوفصلنامه علمی هستی و شناخت
1211 http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir دوفصلنامه فقه مقارن
1212 https://ab.basu.ac.ir دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)
1213 https://ppt.basu.ac.ir دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی
1214 http://jre.journals.umz.ac.ir دوفصلنامه کاوش‌های فلسفه دین
1215 http://www.icsajournal.ir دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
1216 http://islah.birjand.ac.ir دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی
1217 http://tssq.atu.ac.ir دولت پژوهی
1218 http://fma.ihu.ac.ir دومکانیک سیالات و آیرودینامیک
1219 http://qsf.iranjournals.ir دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک
1220 http://rc.journals.isu.ac.ir دین و ارتباطات
1221 http://zehn.iict.ac.ir ذهن
1222 http://radar.ihu.ac.ir رادار
1223 http://jfm.alzahra.ac.ir راهبرد مدیریت مالی
1224 http://rdsj.torbath.ac.ir راهبردهای توسعه روستایی
1225 http://eduphil.cfu.ac.ir راهبردهای نویت تربیت معلمان
1226 http://tale.jrl.police.ir راهور
1227 http://raad.ihu.ac.ir رعد
1228 http://mbj.ssrc.ac.ir رفتار حرکتی
1229 http://www.rahnaameh.ir ره نامه سیاستگذاری
1230 http://edu.journals.iau-garmsar.ac.ir رهبری و مدیریت آموزشی
1231 http://rahyaft.nrisp.ac.ir رهیافت
1232 http://www.rahyaft.info/ رهیافت انقلاب اسلامی
1233 http://www.jcpa.ir رهیافت پیشگیری
1234 http://www.farhangedini.ir رهیافت فرهنگ دینی
1235 http://eflrjournal.edalat.ac.ir رهیافت های پژوهش اقتصادی
1236 http://aaan.journals.pnu.ac.ir رهیافتهای کاربردی در علوم دامی
1237 http://jedu.miau.ac.ir رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
1238 https://jcp.semnan.ac.ir روان شناسی بالینی
1239 http://jpsy.riau.ac.ir روانسنجی
1240 http://psychology.iauahvaz.ac.ir روانشناسی اجتماعی
1241 http://raae.journals.pnu.ac.ir روانشناسی ارزشهای اخلاق اسلامی
1242 http://jpe.atu.ac.ir روانشناسی افراد استثنایی
1243 http://bjccap.malayeru.ac.ir روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1244 http://clpsy.journals.pnu.ac.ir روانشناسی بالینی و آزمایشی
1245 http://jap.razi.ac.ir روانشناسی پیری
1246 http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir روانشناسی تحلیلیشناختی
1247 http://jip.azad.ac.ir روانشناسی تحولی
1248 http://psyedu.toniau.ac.ir روانشناسی تربیتی
1249 http://hpj.journals.pnu.ac.ir روانشناسی سلامت
1250 http://jsp.uma.ac.ir روانشناسی مدرسه
1251 http://jmp.ihu.ac.ir روانشناسی نظامی
1252 https://jpsyhealth.ut.ac.ir روانشناسی و سلامت
1253 http://www.rudakijournal.ir رودکی: پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی
1254 http://rvt.agri-peri.ac.ir روستا و توسعه
1255 http://vssd.birjand.ac.ir روستا و توسعه پایدار فضا
1256 http://method.rihu.ac.ir روششناسی علوم انسانی
1257 http://lib.journals.pnu.ac.ir روششناسی مطالعات دینی
1258 http://jpmm.miau.ac.ir روش‌ها و مدلهای روانشناختی
1259 http://anm.yazd.ac.ir روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
1260 http://eraa.asnrukh.ac.ir رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی
1261 http://nea.ui.ac.ir رویکردهای نوین آموزشی
1262 http://shaajournal.msrt.ir رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران
1263 http://www.jnace.ir رویکردهای نوین در مهندسی عمران
1264 http://jlr.alzahra.ac.ir زبان پژوهی
1265 https://zaban.guilan.ac.ir زبان فارسی و گویشهای ایرانی
1266 http://farsij.iausdj.ac.ir زبان و ادب فارسی
1267 https://perlit.tabrizu.ac.ir زبان و ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)
1268 http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir زبان و زبان‌شناسی
1269 http://lcn.journals.miu.ac.ir زبان و فرهنگ ملل
1270 http://languagestudy.ihcs.ac.ir زبان‌شناخت
1271 http://sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir زبانشناسی اجتماعی
1272 http://jill.shirazu.ac.ir زبانشناسی گویشهای ایرانی
1273 https://idaj.areeo.ac.ir زراعت دیم ایران
1274 http://idaj.areo.ir زراعت دیم ایران
1275 http://iapb.kiau.ac.ir زراعت و اصلاح نباتات
1276 http://tectonics.birjand.ac.ir زمین ساخت
1277 http://aag.scu.ac.ir زمینشناسی کاربردی پیشرفته
1278 http://geojournal.iiau.ac.ir زمینشناسی محیط زیست
1279 https://jwdp.ut.ac.ir زن در توسعه و سیاست
1280 https://jwica.ut.ac.ir زن در فرهنگ و هنر
1281 http://jzvj.miau.ac.ir زن و جامعه
1282 http://jwc.iauahvaz.ac.ir زن و فرهنگ
1283 http://jwsf.iaut.ac.ir زن و مطالعات خانواده
1284 http://za.iau-arak.ac.ir زیباییشناسی ادبی
1285 http://olive.areo.ir زیتون
1286 http://ascij.damghaniau.ac.ir زیست جانوری
1287 http://sbj.areo.ir زیست شناسی خاک
1288 https://sbj.areeo.ac.ir زیست شناسی خاک
1289 http://jab.alzahra.ac.ir زیست شناسی کاربردی
1290 http://bjm.ui.ac.ir زیست شناسی میکروارگانیسم ها
1291 http://jmpb.znu.ac.ir زیست فناوری گیاهان دارویی
1292 http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir زیست فناوری گیاهان زراعی
1293 http://jdb.iau-tnb.ac.ir زیستشناسی تکوینی
1294 http://eab.journals.pnu.ac.ir زیستشناسی جانوری تجربی
1295 http://biology.journals.iau-garmsar.ac.ir زیستشناسی سلولی و مولکولی گیاهی
1296 http://ijpb.ui.ac.ir زیست‌شناسی گیاهی ایران
1297 http://gej.journals.ikiu.ac.ir ژئوتکنیک
1298 http://geochem.iranjournals.ir ژئوشیمی
1299 http://rds.alzahra.ac.ir سامانه داده های پژوهشی
1300 https://pprs.tabrizu.ac.ir سامانه داوری انتشارات دانشگاه تبریز
1301 http://www.asripublication.ir سامانه مدیریت انتشارات علوم دامی
1302 https://idser.areeo.ac.ir سامانه مدیریت نشریات علمی
1303 http://jree.sinaweb.net/ سامانه مدیریت نشریات علمی
1304 http://cna.sinaweb.net/ سامانه مدیریت نشریات علمی
1305 http://www.iranianyearbooks.ir سامانه مدیریت نشریات علمی
1306 http://www.danesheravan.ir سامانه مدیریت نشریات علمی
1307 http://resanevaomat.mazaheb.ac.ir سامانه مدیریت نشریات علمی
1308 http://jscity.sinaweb.net/ سامانه مدیریت نشریات علمی
1309 http://jamt.sinaweb.net/ سامانه مدیریت نشریات علمی
1310 http://ajcr.sinaweb.net/ سامانه مدیریت نشریات علمی
1311 http://acp.sinaweb.net/ سامانه مدیریت نشریات علمی
1312 http://rhpir.ui.ac.ir سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان
1313 http://jgr.ui.ac.ir سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان
1314 http://eol.ui.ac.ir سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان
1315 http://ghv.areeo.ac.ir سبزیجات گلخانه ای
1316 http://se.journal.qom-iau.ac.ir سپهر سیاست
1317 http://skh.journals.miu.ac.ir سخن تاریخ
1318 http://ajsm.atu.ac.ir سراج منیر
1319 http://chj.rums.ac.ir سلامت جامعه
1320 http://jct.araku.ac.ir سلول و بافت (Cell and Tissue )
1321 http://sanjaqak.eshragh.ir سنجاقک
1322 http://girs.iaubushehr.ac.ir سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
1323 http://jtel.cfu.ac.ir سواد تربیتی معلم
1324 http://www.jfnc.ir سوخت و احتراق
1325 https://jme.guilan.ac.ir سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
1326 https://interpolitics.guilan.ac.ir سیاست جهانی
1327 http://jstp.nrisp.ac.ir سیاست علم و فناوری
1328 http://appliedpolitics.ihcs.ac.ir سیاست کاربردی
1329 http://ep.yazd.ac.ir سیاست گذاری اقتصادی
1330 http://edp.alzahra.ac.ir سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی
1331 http://sm.psas.ir سیاست متعالیه
1332 http://stpl.ristip.sharif.ir سیاست نامه علم و فناوری
1333 http://jpir.journals.umz.ac.ir سیاست و روابط بین الملل
1334 http://www.jmsp.ir سیاست‌های راهبردی و کلان
1335 http://sirepajouhi.isca.ac.ir سیره پژوهی اهل بیت (علیهم السلام) رویکرد تمدنی
1336 http://jfsa.fuzzy.ir سیستم های فازی و کاربردها
1337 http://www.shahedeandisheh.ir شاهد اندیشه
1338 http://www.jshd.ir شفای دل
1339 http://shamseh.aqr-libjournal.ir شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
1340 http://jiamp.srbiau.ac.ir شناخت و کاربرد گیاهان دارویی
1341 http://shia.urd.ac.ir شیعه پژوهی
1342 https://jfisheries.ut.ac.ir شیلات
1343 https://chemistry.semnan.ac.ir شیمى کاربردى
1344 http://ocam.journals.pnu.ac.ir شیمی آلی و پلیمر
1345 http://gcst.ccerci.ac.ir شیمی سبز و فناوریهای پایدار
1346 http://qcs.iau-shahrood.ac.ir شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
1347 http://jsm.journals.iau.ir صحیفه مبین
1348 http://safirekherad.azaruniv.ac.ir صفیر خرد
1349 http://pwr.ui.ac.ir صلح و جنگ
1350 http://ei.sinaweb.net/ صنایع الکترونیک
1351 http://jmti.pmo.ir صنعت حمل و نقل دریایی
1352 https://sanatsabzsj.ut.ac.ir صنعت سبز نوین
1353 http://www.iranrubbermag.ir صنعت لاستیک ایران
1354 http://snp.journals.pnu.ac.ir صهبای نور (پژوهشنامه دین و دانش)
1355 http://pjam.ir طب اعتیاد
1356 http://www.tebvatazkiye.ir طب و تزکیه
1357 http://irannature.areeo.ac.ir طبیعت ایران
1358 http://mysticism.sinaweb.net/ عرفان اسلامی
1359 http://mysticism.ihcs.ac.ir عرفان معاصر
1360 http://www.aghlodin.ir عقل و دین
1361 http://ls.atu.ac.ir علم زبان
1362 http://ana.journals.miu.ac.ir علم نافع
1363 http://posm.journal.sau.ac.ir علم و هنر مدیریت سیستم های تولید و عملیات
1364 http://elemag.ihu.ac.ir علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی
1365 https://domesticsj.ut.ac.ir علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک
1366 https://jibm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی
1367 http://ictedu.iausari.ac.ir علمی – پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
1368 http://jnm.miau.ac.ir علمی – پژوهشی مواد نوین
1369 http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir علمی – ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی
1370 http://ipom.journals.pnu.ac.ir علمی پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی
1371 http://saffron.torbath.ac.ir علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران
1372 http://www.joem.ir علمی پژوهشی مدیریت بحران
1373 http://im.ihu.ac.ir علمی پژوهی مدریت اسلامی
1374 http://www.uwej.ir علمی تخصصی مهندسی زیر دریا
1375 http://packaging.ihu.ac.ir علمی ترویجی علوم و فنون بسته بندی
1376 http://journal.ansarbank.com علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی
1377 http://fafj.areeo.ac.ir علوفه و خوراک دام
1378 http://jss.iau-shoushtar.ac.ir علوم اجتماعی
1379 http://jls.qom.ac.ir علوم ادبی
1380 http://ijhss.journals.miu.ac.ir علوم انسانی اجتماعی
1381 http://aasj.areeo.ac.ir علوم آبزی پروری پیشرفته
1382 http://jas.iaubushehr.ac.ir علوم آبزیان
1383 https://ijhs.ut.ac.ir علوم باغبانی ایران
1384 http://jpps.iau-shoushtar.ac.ir علوم به زراعی گیاهی
1385 http://js.srbiau.ac.ir علوم پایه
1386 http://smsj.sums.ac.ir علوم پزشکی صدرا
1387 http://education.scu.ac.ir علوم تربیتی
1388 http://edus-islam.isuw.ac.ir علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
1389 http://www.iaeej.ir علوم ترویج و آموزش کشاورزی
1390 http://basj.baboliau.ac.ir علوم تکثیر و ابزی پروری
1391 http://geographic.sinaweb.net/ علوم جغرافیایی
1392 http://hadith.riqh.ac.ir علوم حدیث
1393 http://www.jmbs.ir علوم حرکتی و رفتاری
1394 http://asj.areo.ir علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
1395 https://asj.areeo.ac.ir علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
1396 https://ijas.ut.ac.ir علوم دامی ایران
1397 http://pgjbs.scu.ac.ir علوم زیستی خلیج فارس
1398 http://psq.bou.ac.ir علوم سیاسی
1399 http://jftn.srbiau.ac.ir علوم غذایی و تغذیه
1400 http://maarij.isramags.ir علوم قرآن و تفسیر معارج
1401 http://pem.areeo.ac.ir علوم کاربردی سیب زمینی
1402 https://ijfcs.ut.ac.ir علوم گیاهان زراعی ایران
1403 http://msam.urmia.ac.ir علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی
1404 http://jfres.iaubushehr.ac.ir علوم مهندسی و جنگل
1405 https://jms.guilan.ac.ir علوم و تحقیقات بذر ایران
1406 http://jasr.srbiau.ac.ir علوم و تحقیقات هوافضا
1407 http://jips.ippi.ac.ir علوم و تکنولوژی پلیمر
1408 http://jest.srbiau.ac.ir علوم و تکنولوژی محیط زیست
1409 http://aistj.areeo.ac.ir علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی
1410 http://ijsst.areo.ir علوم و فناوری بذر ایران
1411 https://ijsst.areeo.ac.ir علوم و فناوری بذر ایران
1412 http://www.jcst.icrc.ac.ir علوم و فناوری رنگ
1413 http://jsst.ias.ir علوم و فناوری فضایی
1414 http://jstc.iust.ac.ir علوم و فناوری کامپوزیت
1415 http://www.jtst.ir علوم و فناوری نساجی
1416 http://adst.ihu.ac.ir علوم و فناوریهای پدافند نوین
1417 https://hbsj.areeo.ac.ir علوم و فنون زنبور عسل ایران
1418 http://hbsj.areo.ir علوم و فنون زنبور عسل ایران
1419 http://stc.ihu.ac.ir علوم و فنون سازندگی
1420 http://stim.qom.ac.ir علوم و فنون مدیریت اطلاعات
1421 http://bst.jrl.police.ir علوم و فنون مرزی
1422 http://jstnr.iauc.ac.ir علوم و فنون منابع طبیعی
1423 http://www.qjmst.ir علوم و فنون نظامی
1424 http://wsej.iauahvaz.ac.ir علوم و مهندسی آب
1425 http://www.jwwse.ir علوم و مهندسی آب و فاضلاب
1426 http://jise.scu.ac.ir علوم و مهندسی آبیاری
1427 http://jsse.uk.ac.ir علوم و مهندسی جداسازی
1428 http://ssqj.kiau.ac.ir علوم ورزش
1429 http://occidentstudy.ihcs.ac.ir غرب شناسی بنیادی
1430 http://ma.iaumajlesi.ac.ir فرایندهای نوین در مهندسی مواد
1431 http://ejfpp.gau.ac.ir فرآوری و نگهداری مواد غذایی
1432 http://ccj.iauctb.ac.ir فرهنگ ارتباطات
1433 http://www.farhangerazavi.ir فرهنگ رضوی
1434 http://qccpc.atu.ac.ir فرهنگ مشاوره و روان درمانی
1435 http://mct.iranjournals.ir فرهنگ و اندیشه ریاضی
1436 http://ico.journals.pnu.ac.ir فرهنگ و تشکیلات اسلامی
1437 http://cpd.ihu.ac.ir فرهنگ و دانش پدافند غیر عامل
1438 http://fyazd.farhang.gov.ir فرهنگ یزد
1439 http://cwfs.ihu.ac.ir فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
1440 http://www.ijbme.org/ فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی
1441 http://www.jscity.ir فصلنامه شهر پایدار
1442 http://jte.sinaweb.net/ فصلنامه مهندسی حمل و نقل
1443 http://eghtesad.journals.sndu.ac.ir فصلنامه اقتصاد دفاع
1444 http://eenr.atu.ac.ir فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
1445 http://www.joires.ir فصلنامه اقتصاد و جامعه
1446 http://jcsc.iaocsc.ir فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1447 http://jem.atu.ac.ir فصلنامه اندازه گیری تربیتی
1448 http://amfad.journals.sndu.ac.ir فصلنامه آماد و فناوری دفاعی
1449 http://ijee.ias.ac.ir فصلنامه آموزش مهندسی ایران
1450 http://urdp.atu.ac.ir فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
1451 http://behvarz.mums.ac.ir فصلنامه بهورز
1452 http://journal.seo.ir فصلنامه بورس اوراق بهادار
1453 http://journal.iag.ir فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک
1454 http://www.pazand.ir فصلنامه پازند
1455 http://jclr.atu.ac.ir فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
1456 http://pshs.jrl.police.ir فصلنامه پژوهش سلامت روانی- اجتماعی
1457 http://www.aeclrjournal.ir فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
1458 http://rkctc.srbiau.ac.ir فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافتهای کاریوتیک
1459 https://nab.basu.ac.ir فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
1460 http://paq.araku.ac.ir فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی
1461 https://japr.ut.ac.ir فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی
1462 http://www.ei-journal.ir فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط
1463 http://www.hfrjournal.ir فصلنامه تاریخ روابط خارجی
1464 http://www.jicr.ir فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
1465 http://www.tkalam.ir فصلنامه تحقیقات کلامی
1466 http://iqiri.dte.ir فصلنامه تخصصی اسلام پژوهان
1467 http://hm.journals.sndu.ac.ir فصلنامه تخصصی حکمرانی متعالی
1468 http://ajcoop.mcls.gov.ir فصلنامه تعاون و کشاورزی
1469 http://journals.ajums.ac.ir فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز
1470 http://jtd.iranjournals.ir فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی
1471 http://fndm.ihu.ac.ir فصلنامه جامع دفاع مقدس
1472 http://jou.spsiran.ir فصلنامه‌ جامعه شناسی سیاسی ایران
1473 http://www.jgeoqeshm.ir فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)
1474 http://gaij.usb.ac.ir فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
1475 http://gdij.usb.ac.ir فصلنامه جغرافیا و توسعه
1476 http://research.iranianlls.org/ فصلنامه حقوق شناسی
1477 http://lqp.jrl.police.ir فصلنامه حقوقی انتظامی
1478 http://www.jipaa.ir فصلنامه حکمرانی و توسعه
1479 http://isf.jrl.police.ir فصلنامه دانش انتظامی اصفهان
1480 http://qom.jrl.police.ir فصلنامه دانش انتظامی قم
1481 http://markazi.jrl.police.ir فصلنامه دانش انتظامی مرکزی
1482 http://dlek.jrl.police.ir فصلنامه دانش مبارزه با مواد مخدر
1483 https://jmk.ut.ac.ir فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)
1484 http://www.raayjournal.ir فصلنامه رأی
1485 http://qjmn.farhang.gov.ir فصلنامه رسانه
1486 http://javm.iribu.ac.ir فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری
1487 http://jep.atu.ac.ir فصلنامه روان شناسی تربیتی
1488 http://innoeco.usb.ac.ir فصلنامه زیست بوم نوآوری
1489 http://literacy.mums.ac.ir فصلنامه سواد سلامت
1490 https://jpq.ut.ac.ir فصلنامه سیاست
1491 http://fp.ipisjournals.ir فصلنامه سیاست خارجی
1492 https://jppolicy.ut.ac.ir فصلنامه سیاستگذاری عمومی
1493 http://jpid.pgu.ac.ir فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
1494 http://pom.jrl.police.ir فصلنامه طب انتظامی
1495 http://www.sepehr.org/ فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»
1496 http://jpsr.mums.ac.ir فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی
1497 http://www.jwss.ir فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)
1498 http://far.jrl.police.ir فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی فارس
1499 http://www.gsjournal.ir فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین
1500 https://mizansj.ut.ac.ir فصلنامه علمی-تخصصی میزان
1501 http://jir.irc.ac.ir فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه بیمه
1502 http://mag.rcipt.ir فصلنامه علمی – پژوهشی حکومت اسلامی
1503 http://medrehab.sbmu.ac.ir فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی
1504 http://www.shiitestudies.com فصلنامه علمی – پژوهشی شیعه شناسی
1505 http://akhlagh.morsalat.ir فصلنامه علمی ـ ترویجی اخلاق
1506 http://ns.journals.sndu.ac.ir فصلنامه علمی امنیت ملی
1507 http://rmt.iranjournals.ir فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی
1508 http://www.isceiran.org/ فصلنامه علمی پژوهشی اساس
1509 http://pwq.bou.ac.ir فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت
1510 http://www.nahjmagz.ir فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های نهج البلاغه
1511 http://hiq.bou.ac.ir فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام
1512 https://jed.ut.ac.ir فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی
1513 http://econrahbord.csr.ir فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
1514 http://www.jsfc.ir فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ
1515 http://www.mssm.ir فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناخت
1516 http://teb.jrl.police.ir فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی
1517 http://shargh.jrl.police.ir فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ویژه شرق تهران
1518 http://ilam.jrl.police.ir فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ایلام
1519 http://boushehr.jrl.police.ir فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر
1520 http://khuzestan.jrl.police.ir فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستان
1521 http://qazvin.jrl.police.ir فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی قزوین
1522 http://hamedan.jrl.police.ir فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی همدان
1523 http://journals.abru.ac.ir فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی
1524 http://fpq.bou.ac.ir فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش
1525 http://journal.ihrci.ir فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق
1526 http://nj.jz.ac.ir فصلنامه علمی تخصصی معارف اسلامی نامه جامعه
1527 http://www.jecm.ir فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت
1528 http://www.farayandno.ir فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو
1529 http://wtpkn.jrl.police.ir فصلنامه علمی دانش انتظامی غرب استان تهران
1530 http://gilan.jrl.police.ir فصلنامه علمی دانش انتظامی گیلان
1531 http://hormozgan.jrl.police.ir فصلنامه علمی دانش انتظامی هرمزگان
1532 http://ijmt.iranjournals.ir فصلنامه علمی دریا فنون
1533 http://ds.journals.sndu.ac.ir فصلنامه علمی راهبرد دفاعی
1534 http://www.farhangeilam.ir فصلنامه علمی فرهنگ ایلام
1535 http://hds.journals.sndu.ac.ir فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس
1536 http://qjss.atu.ac.ir فصلنامه علوم اجتماعی
1537 http://www.jourcom.com فصلنامه علوم خبری
1538 http://journal.iams.ir فصلنامه علوم مدیریت ایران
1539 http://navy.iranjournals.ir فصلنامه علوم و فناوری دریا
1540 http://ciu.nahad.ir فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
1541 http://farhangziarat.hzrc.ac.ir فصلنامه فرهنگ زیارت
1542 http://jap.alzahra.ac.ir فصلنامه فیزیک کاربردی ایران
1543 http://quraan.journals.umz.ac.ir فصلنامه قرآن و علوم بشری
1544 http://www.ghazavat.org/ فصلنامه قضاوت
1545 http://lis.aqr-libjournal.ir فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی
1546 http://www.kalamislami.ir فصلنامه کلام اسلامی
1547 http://mfj.areeo.ac.ir فصلنامه ماهیان دریایی
1548 http://www.aejournal.ir فصلنامه محیط زیست جانوری
1549 http://jtdm.irost.ir فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
1550 http://jmm.iranjournals.ir فصلنامه مدیریت نظامی
1551 http://jrla.isca.ac.ir فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی
1552 https://aes.basu.ac.ir فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
1553 http://ca.ipisjournals.ir فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
1554 http://www.isjq.ir فصلنامه مطالعات بین المللی
1555 https://jwsq.ut.ac.ir فصلنامه مطالعات جهان
1556 https://jplsq.ut.ac.ir فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
1557 http://isk.jrl.police.ir فصلنامه مطالعات خدمت سربازی
1558 http://jks.atu.ac.ir فصلنامه مطالعات دانش شناسی
1559 http://quarterly.risstudies.org/ فصلنامه مطالعات راهبردی
1560 http://jsr.usb.ac.ir فصلنامه مطالعات شبه قاره
1561 http://www.jccs.ir فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات
1562 http://jifb.ibi.ac.ir فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
1563 http://dles.jrl.police.ir فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر
1564 http://www.smsjournal.ir فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی
1565 http://issk.journals.sndu.ac.ir فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
1566 http://www.jnis.ir فصلنامه مطالعات منافع ملی
1567 http://www.isih.ir فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی
1568 http://negareh.shahed.ac.ir فصلنامه نگره
1569 http://jf.isca.ac.ir فقه
1570 http://a-fe.journals.miu.ac.ir فقه اقتصادی
1571 http://ejs.journals.ikiu.ac.ir فقه پژوهی
1572 http://fh.smhi.ir فقه حکومتی
1573 http://jhc.sinaweb.net/ فقه و تاریخ تمدن
1574 https://law.tabrizu.ac.ir فقه و حقوق اسلامی
1575 http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
1576 http://jil.bonabiau.ac.ir فقه و مبانی حقوق اسلامی
1577 https://jjfil.ut.ac.ir فقه و مبانی حقوق اسلامی
1578 https://jop.ut.ac.ir فلسفه
1579 http://phlq.bou.ac.ir فلسفه حقوق
1580 http://philosophy.ihcs.ac.ir فلسفه علم
1581 https://jphiloedu.ut.ac.ir فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت
1582 https://jitp.ut.ac.ir فلسفه و کلام اسلامی
1583 http://jours.iauaz.ac.ir فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری
1584 http://ited.sinaweb.net/ فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی
1585 http://jte.sru.ac.ir فناوری آموزش
1586 http://jti.atu.ac.ir فناوری آموزش و یادگیری
1587 http://jct.birjand.ac.ir فناوری برنامه درسی
1588 http://jtae.ari.ac.ir فناوری در مهندسی هوافضا
1589 http://mpt.areeo.ac.ir فناوری گیاهان دارویی ایران
1590 http://tstj.iau-arak.ac.ir فناوری نساجی
1591 http://jift.irost.ir فناوری‌های نوین غذایی
1592 http://liar.ui.ac.ir فنون ادبی
1593 http://qjpma.iau-tnb.ac.ir فیزیک اتمی و مولکولی
1594 https://jesphys.ut.ac.ir فیزیک زمین و فضا
1595 http://ipp.journals.pnu.ac.ir فیزیک کوانتومی
1596 https://psp.tabrizu.ac.ir فیزیولوژی تنش گیاهان
1597 http://ecophysiologi.gorganiau.ac.ir فیزیولوژی محیطی گیاهی
1598 https://japb.guilan.ac.ir فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
1599 http://ppthc.iaushiraz.ac.ir فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی
1600 http://qjaphd.sinaweb.net/ فیزیولوژی و تکوین جانوری
1601 http://spj.ssrc.ac.ir فیزیولوژی ورزشی
1602 http://qabasat.iict.ac.ir قبسات
1603 http://qkh.journals.miu.ac.ir قرآن پژوهی خاورشناسان
1604 http://qae.journals.hozehkh.com قرآن و عترت
1605 http://qve.journals.miu.ac.ir قرآن و علم
1606 http://jead.gau.ac.ir کارآفرینی در کشاورزی
1607 http://ego.journals.pnu.ac.ir کارآفرینی و اشتغال مولد
1608 http://det.jrl.police.ir کارآگاه
1609 http://ace.iau-ahar.ac.ir کاربرد شیمی در محیط زیست
1610 https://motounadabi.razi.ac.ir کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی
1611 http://jccl.razi.ac.ir کاوش نامه ادبیات تطبیقی
1612 http://kavoshnameh.yazd.ac.ir کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی
1613 http://grd.yazd.ac.ir کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی
1614 http://bar.yazd.ac.ir کاوشهای مدیریت بازرگانی
1615 http://www.nesibjournal.ir کاوش‌هایی نوین در هوشمندی استراتژیک کسب و کار
1616 http://kq.meybod.ac.ir کتاب قیم
1617 http://www.ksem.ir کتاب و سنت
1618 http://qurancalligraphy.ihcs.ac.ir کتابت قرآن
1619 http://c3s.kntu.ac.ir کد، رمز و امنیت سایبری
1620 https://joa.ut.ac.ir کشاورزی (منتشر نمی شود)
1621 http://smt.cmu.ac.ir کشتیرانی و فناوری دریایی
1622 http://kalam.riqh.ac.ir کلام اهل بیت
1623 https://jbiocontrol.ut.ac.ir کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
1624 http://icsu.shirazu.ac.ir کنترل صنعتی
1625 http://classicallit.ihcs.ac.ir کهن‌نامه ادب پارسی
1626 https://wspsj.ut.ac.ir گاهنامه مطالعات جهان
1627 http://www.itsairanj.ir گردشگری و توسعه
1628 http://www.jtourqeshm.ir گردشگری و چشم انداز آینده
1629 http://stat.journals.pnu.ac.ir گستره‌ علوم آماری
1630 http://jacd.journals.umz.ac.ir گفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
1631 http://qan.journals.miu.ac.ir گفتمان اندیشه
1632 https://rap.areeo.ac.ir گل محمدی، زراعت و محصولات فرعی
1633 http://ganjineh.nlai.ir گنجینه اسناد
1634 http://jgu.garmian.edu.krd/ گۆڤاری زانستە مرۆڤایەتیەکانی زانکۆی گەرمیان
1635 https://giahpezeshksj.ut.ac.ir گیاه پزشک
1636 http://ppj.iaushiraz.ac.ir گیاه پزشکی
1637 http://plantprotection.scu.ac.ir گیاه پزشکی
1638 http://jpsse.malayeru.ac.ir گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار
1639 http://jop.areeo.ac.ir گیاهان دانه روغنی
1640 http://plant.iauvaramin.ac.ir گیاهپزشکی کاربردی
1641 http://ijb.areeo.ac.ir گیاهشناسی ایران
1642 http://ladab.iauctb.ac.ir لسان صدق
1643 http://lem.journals.ikiu.ac.ir لسان مبین
1644 http://sej.areeo.ac.ir ماهیان خاویاری
1645 http://jfil.srbiau.ac.ir مبانی فقهی حقوق اسلامی
1646 http://jtpva.alzahra.ac.ir مبانی نظری هنرهای تجسمی
1647 http://mph.ui.ac.ir متافیزیک
1648 http://ltr.atu.ac.ir متن پژوهی ادبی
1649 http://rpll.ui.ac.ir متن شناسی ادب فارسی
1650 http://iaall.iranjournals.ir مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها
1651 http://www.jss-isa.ir مجلة مطالعات اجتماعی ایران
1652 http://nashr.majles.ir مجلس و راهبرد
1653 https://shilsj.ut.ac.ir مجله شیل
1654 http://ecnm.shahed.ac.ir مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
1655 http://jdva.du.ac.ir مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
1656 https://jrm.ut.ac.ir مجله ادیان و عرفان
1657 http://jfmh.mums.ac.ir مجله اصول بهداشت روانی
1658 http://submission.ijbmle.ir مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی
1659 http://psychad.journals.pnu.ac.ir مجله ایرانی روانشناسی کودک و نوجوان
1660 http://ijli.uoz.ac.ir مجله ایرانی مسائل زبانی
1661 http://www.wwjournal.ir مجله آب و فاضلاب
1662 http://jaaq.birjand.ac.ir مجله آبخوان و قنات
1663 https://fcsj.areeo.ac.ir مجله آبزیان دریای خزر
1664 http://fcsj.areo.ir مجله آبزیان دریای خزر
1665 http://gps.gu.ac.ir مجله آمایش جغرافیایی فضا
1666 http://www.iranchemedu.org/ مجله آموزش شیمی ایران
1667 http://www.kbjournalmporg.ir مجله برنامه ریزی و توسعه پایدار
1668 http://jab.uk.ac.ir مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
1669 http://jreh.mums.ac.ir مجله پژوهش در بهداشت محیط
1670 http://jrpsm.asnrukh.ac.ir مجله پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی
1671 http://jhr.usb.ac.ir مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
1672 http://animal.ijbio.ir مجله پژوهشهای جانوری

(مجله زیست شناسی ایران)

1673 http://cell.ijbio.ir مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی

(مجله زیست شناسی ایران)

1674 http://plant.ijbio.ir مجله پژوهشهای گیاهی

(مجله زیست شناسی ایران)

1675 http://jh.sinaweb.net/ مجله تاریخ
1676 https://jihs.ut.ac.ir مجله تاریخ علم
1677 http://jlr.birjand.ac.ir مجله تحقیقات دام و طیور
1678 https://jvr.ut.ac.ir مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)
1679 http://pej.areeo.ac.ir مجله ترویجی انار
1680 http://qazvingrape.areeo.ac.ir مجله ترویجی انگور
1681 http://bjj.areeo.ac.ir مجله ترویجی زرشک و عناب
1682 http://se.areeo.ac.ir مجله ترویجی زعفران
1683 http://rfj.areeo.ac.ir مجله ترویجی شالیزار
1684 https://jts.tabrizu.ac.ir مجله تکتونیک و ساختار
1685 http://jhce.iaurasht.ac.ir مجله توانمندسازی سرمایه انسانی
1686 http://ejcp.gau.ac.ir مجله تولید گیاهان زراعی
1687 http://www.jsi-isa.ir مجله جامعه شناسی ایران
1688 http://ges.iaun.ac.ir مجله جغرافیا و مطالعات محیطی
1689 http://www.ijf-isaforestry.ir مجله جنگل ایران
1690 https://gmj.ut.ac.ir مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی
1691 http://www.cilamag.ir مجله حقوقی بین المللی
1692 http://www.jlj.ir مجله حقوقی دادگستری
1693 http://daadafarin.ui.ac.ir مجله حقوقی دانشگاه اصفهان
1694 http://www.ivj.ir مجله دامپزشکی ایران
1695 https://jflh.ut.ac.ir مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود)
1696 http://mjms.mums.ac.ir مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1697 http://jmds.mums.ac.ir مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
1698 https://jpsyedu.ut.ac.ir مجله روان شناسی و علوم تربیتی
1699 http://jipet.iaun.ac.ir مجله روشهای هوشمند در صنعت برق
1700 http://ijogi.mums.ac.ir مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
1701 http://www.ijgeophysics.ir مجله ژئوفیزیک ایران
1702 http://jmmc.mums.ac.ir مجله سازمان نظام پزشکی مشهد
1703 http://dpj.ihu.ac.ir مجله سیاست دفاعی
1704 http://www.jmetchem.com مجله شیمی فلزات
1705 http://www.ijwp.ir مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
1706 https://jal-lq.ut.ac.ir مجله علمی ” اللغة العربیة وآدابها “
1707 https://jtcp.ut.ac.ir مجله علمی ” آمایش سرزمین “
1708 https://jpht.ut.ac.ir مجله علمی ” فلسفه دین “
1709 https://jorr.ut.ac.ir مجله علمی “پژوهشهای فقهی”
1710 https://jolt.ut.ac.ir مجله علمی “حقوق خصوصی”
1711 https://jscm.ut.ac.ir مجله علمی “مدیریت سرمایه اجتماعی”
1712 https://jomc.ut.ac.ir مجله علمی “مدیریت فرهنگ سازمانی”
1713 http://jsmj.ajums.ac.ir مجله علمی پزشکی جندی شاپور
1714 http://www.iranjme.ir مجله علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران
1715 http://alborzmag.cfu.ac.ir مجله علمی تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی
1716 http://www.mejournal.ir مجله علمی ترویجی اقتصاد مدیریت
1717 http://mmep.isme.ir مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران
1718 http://www.mmep.isme.ir مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران
1719 http://jscit.nit.ac.ir مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات
1720 http://www.jscit.nit.ac.ir مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات
1721 https://isfj.areeo.ac.ir مجله علمی شیلات ایران
1722 http://isfj.areo.ir مجله علمی شیلات ایران
1723 http://jvs.isav.ir مجله علمی صوت و ارتعاش
1724 http://www.manzar-sj.com مجله علمی منظر
1725 http://www.aquaculturesciences.ir مجله علوم آبزی پروری
1726 http://medicine.sinaweb.net/ مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1727 https://jijas.ut.ac.ir مجله علوم کشاورزی ایران
1728 http://jmst.sinaweb.net/ مجله علوم و فنون دریایی
1729 https://jonsat.aeoi.org.ir مجله علوم و فنون هسته ای
1730 http://gisrs.semnaniau.ac.ir مجله کاربردسنجش از دور
1731 http://jmvip.sinaweb.net/ مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر
1732 https://jlt.ut.ac.ir مجله مجتمع آموزش عالی قم
1733 http://jamm.scu.ac.ir مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی
1734 http://ejsms.gau.ac.ir مجله مدیریت خاک و تولید پایدار
1735 http://www.jdem.ir مجله مدیریت، توسعه و تحول
1736 http://jrm.gau.ac.ir مجله مرتعداری
1737 http://jsli.shirazu.ac.ir مجله مطالعات آموزش و یادگیری
1738 http://ajcr.kmu.ac.ir مجله مطالعات بالینی
1739 http://jeps.usb.ac.ir مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
1740 https://ijnr.ut.ac.ir مجله منابع طبیعی ایران (منتشر نمی شود)
1741 http://jbse.iaujournals.ir مجله مهندسی زیست سامانه
1742 http://ims.usb.ac.ir مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها
1743 http://jvibme.semnaniau.ac.ir مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات
1744 http://jfm.iaushk.ac.ir مجله میکروبشناسی
1745 http://ait.ihu.ac.ir مجله نوآوریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی
1746 http://www.envjournal.com محیط زیست و توسعه فرابخشی
1747 http://www.jewe.ir محیط زیست و مهندسی آب
1748 http://epcj.journals.pnu.ac.ir محیط زیست، آلودگی و حفاظت
1749 https://jes.ut.ac.ir محیط شناسی
1750 http://jneh.usb.ac.ir مخاطرات محیط طبیعی
1751 http://cmj.ihu.ac.ir مدریت بحران و وضعیتهای اظطراری
1752 https://modelling.semnan.ac.ir مدل سازی در مهندسی
1753 https://jem.semnan.ac.ir مدلسازی اقتصادسنجی
1754 http://eco.iaufb.ac.ir مدلسازی اقتصادی
1755 http://jferm.khatam.ac.ir مدلسازی ریسک و مهندسی مالی
1756 http://lmj.areo.ir مدیریت اراضی
1757 https://lmj.areeo.ac.ir مدیریت اراضی
1758 http://www.jstandardization.ir مدیریت استاندارد و کیفیت
1759 http://religion.journals.pnu.ac.ir مدیریت اطلاعات و دانششناسی
1760 http://wmaj.iaid.ir مدیریت آب در کشاورزی
1761 http://csde.yazd.ac.ir مدیریت آب در مناطق خشک
1762 https://jwim.ut.ac.ir مدیریت آب و آبیاری
1763 http://apm.uma.ac.ir مدیریت آفات کشاورزی
1764 http://jomm.srbiau.ac.ir مدیریت بازاریابی
1765 http://mape.jrl.police.ir مدیریت بر آموزش انتظامی
1766 http://bmr.alzahra.ac.ir مدیریت برند
1767 http://jhm.srbiau.ac.ir مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)
1768 http://jpm.iaut.ac.ir مدیریت بهره وری
1769 http://www.jdmal.ir مدیریت بیابان
1770 http://jpom.ui.ac.ir مدیریت تولید و عملیات
1771 http://amf.ui.ac.ir مدیریت دارایی و تأمین مالی
1772 http://jikm.isca.ac.ir مدیریت دانش اسلامی
1773 http://miu.nahad.ir مدیریت در دانشگاه اسلامی
1774 https://jipa.ut.ac.ir مدیریت دولتی
1775 http://jkm.ihu.ac.ir مدیریت راهبردی دانش سازمانی
1776 http://journal.tolouemehr.ac.ir مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی
1777 http://www.modiriatzanjireharzesh.ir مدیریت زنجیره ارزش
1778 http://scmj.ihu.ac.ir مدیریت زنجیره تامین
1779 http://journal.shiraz.ir مدیریت شهری نوین
1780 https://imj.ut.ac.ir مدیریت صنعتی
1781 http://imj.iausdj.ac.ir مدیریت صنعتی
1782 http://awbmj.areeo.ac.ir مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی
1783 http://jcm.srbiau.ac.ir مدیریت فرهنگی
1784 http://bmj.iauctb.ac.ir مدیریت کسب و کار
1785 https://jiba.tabrizu.ac.ir مدیریت کسب و کار بین المللی
1786 http://em.uoe.ir مدیریت محیط زیست
1787 http://jsa.uok.ac.ir مدیریت مدرسه
1788 http://shrm.journals.umz.ac.ir مدیریت منابع انسانی پایدار
1789 http://shm.shahroodut.ac.ir مدیریت منابع انسانی در ورزش
1790 http://rmpjmd.jrl.police.ir مدیریت منابع در نیروی انتظامی
1791 http://jemsc.qom.ac.ir مدیریت مهندسی و رایانش نرم
1792 http://www.nowavari.ir مدیریت نوآوری
1793 http://www.qjimdo.ir مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی
1794 http://mdr.ihu.ac.ir مدیریت و پژوهشهای دفاعی
1795 https://jsmd.guilan.ac.ir مدیریت و توسعه ورزش
1796 http://jmobs.azad.ac.ir مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
1797 https://jrwm.ut.ac.ir مرتع و آبخیزداری
1798 https://moravej.areeo.ac.ir مروج
1799 http://moravej.areo.ir مروج
1800 http://jac.scu.ac.ir مشاوره کاربردی
1801 http://fcp.uok.ac.ir مشاوره و روان درمانی خانواده
1802 http://journal-counselling.iiau.ac.ir مشاوره و رواندرمانی
1803 http://mishkat.islamic-rf.ir مشکوة
1804 http://www.jcsm.ir مصالح و سازه های بتنی
1805 http://muf.journals.hozehkh.com مصباح الفقاهه
1806 http://jsse.usb.ac.ir مطالعات اجتماعی اقوام
1807 http://jwsps.alzahra.ac.ir مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
1808 http://jrls.iaug.ac.ir مطالعات ادبیات آیینی
1809 http://clq.iranjournals.ir مطالعات ادبیات تطبیقی
1810 http://pam.journals.miu.ac.ir مطالعات ادبیات عربی
1811 http://jcls.shirazu.ac.ir مطالعات ادبیات کودک
1812 http://jlss.khoiau.ac.ir مطالعات ادبیات و جامعه
1813 http://jrm.usb.ac.ir مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی
1814 http://islamicpsy.rihu.ac.ir مطالعات اسلام و روانشناسی
1815 http://mta.journals.miu.ac.ir مطالعات اسلامی
1816 http://issh.shahed.ac.ir مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
1817 http://mes.nahad.ir مطالعات اسلامی در حوزه سلامت
1818 http://pubs.jz.ac.ir مطالعات اسلامی زنان و خانواده
1819 http://mof.journals.miu.ac.ir مطالعات اصول فقه امامیه
1820 http://pava.jrl.police.ir مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی
1821 http://vsh.journals.hozehkh.com مطالعات اعتبار سنجی حدیث
1822 http://ies.journals.isu.ac.ir مطالعات اقتصاد اسلامی
1823 http://ipes.razi.ac.ir مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
1824 http://sss.jrl.police.ir مطالعات امنیت اجتماعی
1825 http://csl.gu.ac.ir مطالعات انتقادی ادبیات
1826 https://jresearch.sanjesh.org/ مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
1827 http://mam.journals.miu.ac.ir مطالعات اندیشه معاصر مسلمین
1828 https://jcep.ut.ac.ir مطالعات اوراسیای مرکزی
1829 http://jis.uk.ac.ir مطالعات ایرانی
1830 http://jtn.iau-shoushtar.ac.ir مطالعات ایلات و عشایر
1831 http://maz.journals.miu.ac.ir مطالعات آموزش زبان فارسی
1832 http://pma.cfu.ac.ir مطالعات آموزش و آموزشگاهی
1833 http://ayandepajouhi.mazaheb.ac.ir مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی
1834 https://jarcs.ut.ac.ir مطالعات باستان شناسی
1835 http://www.jcsicsa.ir مطالعات برنامه درسی
1836 http://eps.journals.umz.ac.ir مطالعات برنامه ریزی آموزشی
1837 http://jshsp.iaurasht.ac.ir مطالعات برنامه ریزی سکونت گاههای انسانی
1838 http://nic.shahed.ac.ir مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی
1839 http://www.iabaj.ir مطالعات بیداری اسلامی
1840 http://interpol.jrl.police.ir مطالعات بین المللی پلیس
1841 http://smsnds.journals.sndu.ac.ir مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی
1842 http://mediastudy.ihcs.ac.ir مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ
1843 http://talar.jrl.police.ir مطالعات پژوهشی راهور
1844 http://soece.atu.ac.ir مطالعات پیش دبستان و دبستان
1845 http://cps.jrl.police.ir مطالعات پیشگیری از جرم
1846 http://hir.jrl.police.ir مطالعات تاریخ انتظامی
1847 http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir مطالعات تاریخ ایران اسلامی
1848 http://hsow.journal.araku.ac.ir مطالعات تاریخی جنگ
1849 http://mte.journals.miu.ac.ir مطالعات تاریخی جهان اسلام
1850 http://iues.ilam.ac.ir مطالعات تجربی اقتصاد ایران
1851 http://qjma.atu.ac.ir مطالعات تجربی حسابداری مالی
1852 http://www.olomquran.ir مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی
1853 http://csh.journals.miu.ac.ir مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس
1854 http://pg-h.journals.miu.ac.ir مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث
1855 http://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)
1856 http://jisds.srbiau.ac.ir مطالعات توسعه اجتماعی ایران
1857 https://jsr.ut.ac.ir مطالعات جامعه شناختی

(نامه علوم اجتماعی سابق)

1858 http://ssi.iauctb.ac.ir مطالعات جامعهشناختی ایران
1859 http://urb.dehaghan.ac.ir مطالعات جامعهشناختی شهری
1860 http://jss.iaut.ac.ir مطالعات جامعهشناسی
1861 https://hgscaj.guilan.ac.ir مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی
1862 http://www.jgfs.ir مطالعات جنسیت و خانواده
1863 http://www.iaaaas.com مطالعات حسابداری و حسابرسی
1864 http://spaps.jrl.police.ir مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی
1865 http://mah.journals.miu.ac.ir مطالعات حقوق اسلامی
1866 https://jrels.ut.ac.ir مطالعات حقوق انرژی
1867 http://www.pfbaj.ir مطالعات حقوق بشر اسلامی
1868 https://jcl.ut.ac.ir مطالعات حقوق تطبیقی
1869 https://jlq.ut.ac.ir مطالعات حقوق خصوصی
1870 https://jqclcs.ut.ac.ir مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
1871 http://jls.shirazu.ac.ir مطالعات حقوقی
1872 http://pl.journals.pnu.ac.ir مطالعات داستانی
1873 http://jscw.icrc.ac.ir مطالعات در دنیای رنگ
1874 http://sds.journals.sndu.ac.ir مطالعات دفاعی استراتژیک
1875 http://mdp.journals.miu.ac.ir مطالعات دین پژوهی
1876 http://www.bsrq.ir مطالعات راهبردی بسیج
1877 http://sspp.iranjournals.ir مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
1878 http://faslname.msy.gov.ir مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
1879 http://mediastudies.srbiau.ac.ir مطالعات رسانه‌ای
1880 http://nms.atu.ac.ir مطالعات رسانه‌های نوین
1881 http://obs.sinaweb.net/ مطالعات رفتار سازمانی
1882 http://prb.iauctb.ac.ir مطالعات روابط بین الملل
1883 http://www.culturalrelation.ir مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی
1884 http://jcps.atu.ac.ir مطالعات روان شناسی بالینی
1885 http://psychstudies.alzahra.ac.ir مطالعات روانشناختی
1886 http://jiops.scu.ac.ir مطالعات روانشناختی صنعتی و سازمانی
1887 http://spsyj.ssrc.ac.ir مطالعات روانشناسی ورزشی
1888 http://jlw.razi.ac.ir مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران
1889 https://rhetorical.semnan.ac.ir مطالعات زبانی و بلاغی
1890 http://jwfs.alzahra.ac.ir مطالعات زن و خانواده
1891 http://shahr.journals.umz.ac.ir مطالعات ساختار و کارکرد شهری
1892 http://style.quran.ac.ir مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
1893 http://jourm.iauaz.ac.ir مطالعات سیاسی
1894 http://psiw.journals.ikiu.ac.ir مطالعات سیاسی جهان اسلام
1895 http://urbstudies.uok.ac.ir مطالعات شهری
1896 http://cts.ihu.ac.ir مطالعات ضد تروریسم
1897 http://smj.ssrc.ac.ir مطالعات طب ورزشی
1898 http://www.jsasq.ir مطالعات عربستان سعودی
1899 http://journal.aukh.ac.ir مطالعات علوم اجتماعی ایران
1900 http://jqss.isca.ac.ir مطالعات علوم قرآن
1901 http://maq.journals.miu.ac.ir مطالعات علوم قرآن
1902 http://www.jess.ir مطالعات علوم محیط زیست
1903 http://www.farhangekhorasan.ir مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
1904 http://fvh.journals.miu.ac.ir مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
1905 http://pfe.journals.miu.ac.ir مطالعات فقه امامیه
1906 http://mft.journals.miu.ac.ir مطالعات فقه تربیتی
1907 http://mfu.uok.ac.ir مطالعات فقه و أصول
1908 https://feqh.semnan.ac.ir مطالعات فقه و حقوق اسلامی
1909 http://zan-khanevade.urd.ac.ir مطالعات فقهی‌ حقوقی زن و خانواده
1910 http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir مطالعات فقهی و فلسفی
1911 http://mfh.journals.ikiu.ac.ir مطالعات فهم حدیث
1912 http://qer.journals.miu.ac.ir مطالعات قرائت قرآن
1913 http://qhs.journals.isu.ac.ir مطالعات قرآن و حدیث
1914 http://quranicstudies.ihcs.ac.ir مطالعات قرآن

و فرهنگ اسلامی

1915 http://jahssp.azaruniv.ac.ir مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
1916 http://jpsbs.birjand.ac.ir مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
1917 http://karvarzi.cfu.ac.ir مطالعات کارورزی در تربیت معلم
1918 http://slis.scu.ac.ir مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
1919 http://kvn.journals.hozehkh.com مطالعات کودک و نوجوان
1920 http://fmss.journals.pnu.ac.ir مطالعات مبانی مدیریت در ورزش
1921 http://jmsd.atu.ac.ir مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
1922 http://www.efmanagment.ir مطالعات مدیریت ،مالی و اقتصادی
1923 http://pmsq.jrl.police.ir مطالعات مدیریت انتظامی
1924 http://tms.jrl.police.ir مطالعات مدیریت ترافیک
1925 http://www.jipas.ir مطالعات مدیریت دولتی ایران
1926 http://ums.srbiau.ac.ir مطالعات مدیریت شهری
1927 http://jims.atu.ac.ir مطالعات مدیریت صنعتی
1928 http://ims.atu.ac.ir مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
1929 http://tms.atu.ac.ir مطالعات مدیریت گردشگری
1930 http://smrj.ssrc.ac.ir مطالعات مدیریت ورزشی
1931 http://www.mmri.ir مطالعات مسائل رسانه‌ای ایران
1932 http://ksiu.nahad.ir مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
1933 http://nastinfo.nlai.ir مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
1934 http://www.jhrs.ir مطالعات منابع انسانی
1935 http://pes.jrl.police.ir مطالعات مهندسی انتظامی
1936 http://jiscm.iribu.ac.ir مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه
1937 http://www.mediastudy.ihcs.ac.ir مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ
1938 http://icsq.journals.iau.ir مطالعات میان فرهنگی
1939 http://padab.iauctb.ac.ir مطالعات نقد ادبی
1940 http://www.sysislamicartjournal.ir مطالعات هنر اسلامی
1941 http://jart.usb.ac.ir مطالعات هنرهای تجسمی
1942 http://urs.ui.ac.ir مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار)
1943 https://jisr.ut.ac.ir مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
1944 http://smb.yazd.ac.ir معماری اقلیم گرم و خشک
1945 http://www.isau.ir معماری و شهرسازی ایران
1946 http://www.armanshahrjournal.com معماری و شهرسازی آرمان شهر
1947 http://jsaud.sru.ac.ir معماری و شهرسازی پایدار
1948 https://jmb.ut.ac.ir مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)
1949 https://jam.tabrizu.ac.ir مکانیزاسیون کشاورزی
1950 http://jsfm.shahroodut.ac.ir مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها
1951 http://maj.ihu.ac.ir مکانیک هوافضا
1952 http://phr.jrl.police.ir منابع انسانی ناجا
1953 http://tijscs.iauctb.ac.ir منتشر نشده
1954 http://jels.iauctb.ac.ir منتشر نشده
1955 http://jchr.damghaniau.ac.ir منتشر نشده
1956 http://rssq.iauctb.ac.ir منتشر نشده
1957 http://logicalstudy.ihcs.ac.ir منطق‌پژوهی
1958 https://jbiocontrol.areeo.ac.ir مهار زیستی در گیاه پزشکی
1959 http://jbiocontrol.areo.ir مهار زیستی در گیاه پزشکی
1960 http://jwe.iau-shoushtar.ac.ir مهندسی آب
1961 https://ijbse.ut.ac.ir مهندسی بیوسیستم ایران
1962 http://tuse.shahroodut.ac.ir مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی
1963 http://www.jget.ir مهندسی جغرافیایی سرزمین
1964 http://agrieng.scu.ac.ir مهندسی زراعی
1965 https://jtie.semnan.ac.ir مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل
1966 http://behs.bhrc.ac.ir مهندسی ساختمان و علوم مسکن
1967 http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir مهندسی سازه
1968 http://jhse.srbiau.ac.ir مهندسی سازههای آبی
1969 http://systems.eyc.ac.ir مهندسی سیستم و بهره وری
1970 http://mst.ihu.ac.ir مهندسی شناورهای تندرو
1971 http://ie.journals.pnu.ac.ir مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم‌ها
1972 http://sjie.journals.sharif.edu/ مهندسی صنایع و مدیریت
1973 http://sjce.journals.sharif.edu/ مهندسی عمران
1974 https://ceej.aut.ac.ir مهندسی عمران امیرکبیر
1975 https://ceej.tabrizu.ac.ir مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
1976 http://fej.iauctb.ac.ir مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
1977 http://www.metalleng.ir مهندسی متالورژی
1978 http://jce.iaubushehr.ac.ir مهندسی مخابرات
1979 http://www.iauqeshm.ir مهندسی مدیریت نوین
1980 http://sjme.journals.sharif.edu/ مهندسی مکانیک
1981 https://mej.aut.ac.ir مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر)
1982 https://tumechj.tabrizu.ac.ir مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
1983 http://wej.miau.ac.ir مهندسی منابع آب
1984 http://jnre.malayeru.ac.ir مهندسی منابع طبیعی
1985 http://jmre.journals.ikiu.ac.ir مهندسی منابع معدنی
1986 http://jwem.areo.ir مهندسی و مدیریت آبخیز
1987 https://jwem.areeo.ac.ir مهندسی و مدیریت آبخیز
1988 http://amnc.aut.ac.ir مواد پیشرفته و پوشش های نوین
1989 http://www.jamt.ir مواد و فناوری های پیشرفته
1990 http://mighatulhajj.hzrc.ac.ir میقات الحج
1991 http://miqat.hajj.ir میقات حج
1992 http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir میکروبیولوژی دامپزشکی
1993 https://scj.areeo.ac.ir میگو و سخت پوستان
1994 http://scj.areo.ir میگو و سخت پوستان
1995 http://jld.uma.ac.ir ناتوانیهای یادگیری
1996 http://jesi.areeo.ac.ir نامة انجمن حشره شناسی ایران
1997 http://jt.iau-tnb.ac.ir نامه الهیات
1998 http://www.jpaiassoc.ir نامه انجمن جمعیت شناسی ایران
1999 http://journal.asi.org.ir نامه انسان شناسی
2000 https://journal.sanjesh.org/ نامه آموزش عالی
2001 https://jnoe.ut.ac.ir نامه علوم اجتماعی
2002 http://lcc.journals.isu.ac.ir نامه فرهنگ و ارتباطات
2003 http://aup.journal.art.ac.ir نامه معماری و شهرسازی
2004 http://vaa.journal.art.ac.ir نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
2005 http://dam.journal.art.ac.ir نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
2006 http://nm.iau-shahrood.ac.ir نانو مواد
2007 http://jll.uk.ac.ir نثر پژوهی ادب فارسی
2008 http://jfh.iausari.ac.ir نسیم تندرستی
2009 http://sjs.isri.ac.ir نشریات علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
2010 https://seratsj.ut.ac.ir نشریه فرهنگی اجتماعی صراط
2011 http://www.iranianjae.ir نشریه اقتصاد کشاورزی
2012 http://www.jiraeg.ir نشریه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
2013 http://idj.iaid.ir نشریه آبیاری و زهکشی ایران
2014 https://wrj.ut.ac.ir نشریه بازیافت آب
2015 https://bargefarhangsj.ut.ac.ir نشریه برگ فرهنگ
2016 https://patoghetelaatsj.ut.ac.ir نشریه پاتوق اطلاعات
2017 http://www.jiera.ir نشریه پژوهش در نظام های آموزشی
2018 https://ier.basu.ac.ir نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید
2019 http://jmep.isme.ir نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران
2020 https://jtc.ut.ac.ir نشریه تجاری سازیِ فنآوری
2021 https://aaj.semnan.ac.ir نشریه تخصصی هنرهای کاربردی
2022 https://jfwp.ut.ac.ir نشریه جنگل و فرآورده های چوب
2023 http://chwo.journals.isu.ac.ir نشریه چالش‌های جهان
2024 https://ecosphersj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی بوم کره
2025 https://afrasj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی افرا
2026 https://aminsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی امین
2027 https://iranshenassisj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی ایرانشناسی
2028 https://iranshahrsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی ایرانشهر
2029 https://abkhansj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی آبخوان
2030 https://azarsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی آذر
2031 https://araminsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی آرامین
2032 https://asiyabsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی آسیاب
2033 https://berqesj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی برکه
2034 https://bidadsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی بیداد
2035 https://paidieasj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی پایدیا
2036 https://partosiyasatsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی پرتو سیاست
2037 https://wildlifesj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی پژوهش های حیات وحش
2038 https://jaryansj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی جریان
2039 https://javanesj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی جوانه
2040 https://cheshmaksj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی چشمک
2041 https://khooshesj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی خوشه
2042 https://darichesj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی دریچه
2043 https://denasj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی دنا
2044 https://didehbansj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی دیده بان
2045 https://rameshsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی رامش
2046 https://accstrategysj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی راهبردهای حسابداری
2047 https://biosepehrsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی زیست سپهر
2048 https://saeisj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی ساعی
2049 https://sabzandishansj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی سبز اندیشان
2050 https://sokhansj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی سخن
2051 https://simorghsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی سیمرغ فنی
2052 https://shakhessj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی شاخص
2053 https://shakelesj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی شاکله
2054 https://shahratsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی شهرت، نشریه ای درباره شهر
2055 https://forsatsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی علمی تخصصی فرصت
2056 https://ghalamsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی قلم
2057 https://mahiatsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی ماهیت
2058 https://najisj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی ناجی
2059 https://nabzsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی نبض
2060 https://naslefardasj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی نسل فردا
2061 https://yadegarsj.ut.ac.ir نشریه دانشجویی یادگار
2062 https://jfe.ut.ac.ir نشریه دانشکده فنی
2063 http://www.jrntest.ir نشریه دانشگاه شهید بهشتی
2064 https://donyasj.ut.ac.ir نشریه دنیا
2065 https://jmlm.ut.ac.ir نشریه رشد و یادگیری حرکتی
2066 http://math-sci.ui.ac.ir نشریه ریاضی و جامعه
2067 https://simachehsj.ut.ac.ir نشریه سیماچه
2068 http://www.nsmsi.ir نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
2069 https://jsmed.ut.ac.ir نشریه طب ورزشی
2070 https://utidsj.ut.ac.ir نشریه طراحی صنعتی
2071 http://ijme.iranjournals.ir نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن
2072 http://www.hydrophysics.ir نشریه علمی – پژوهشی هیدروفیزیک
2073 http://www.iraneayandeh.ir نشریه علمی پژوهشی ایران آینده
2074 http://www.irpga-journal.ir نشریه علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت
2075 http://www.waterjournal.ir نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
2076 http://www.pqprc.ir نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت
2077 http://yegop.jrl.police.ir نشریه علمی پلیس ویژه
2078 http://www.adkajournal.ir نشریه علمی تخصصی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)
2079 https://rahbordsj.ut.ac.ir نشریه علمی تخصصی راهبرد
2080 http://www.mpishraft.com نشریه علمی تخصصی مدیریت پیشرفت
2081 http://yazd.jrl.police.ir نشریه علمی دانش انتظامی استان یزد
2082 http://sbl.jrl.police.ir نشریه علمی دانش انتظامی سیستان و بلوچستان
2083 http://jcn.usb.ac.ir نشریه علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2084 http://jacc.usb.ac.ir نشریه علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2085 http://jndttech.irndt.org/ نشریه علمی فناوری آزمون‌های غیرمخرب
2086 http://www.aimj.ir نشریه علمی مدیریت اطلاعات
2087 http://ssj.jrl.police.ir نشریه علمی مطالعات راهبردی ناجا
2088 https://jsb.ut.ac.ir نشریه علوم زیستی ورزشی
2089 http://www.imetcom.ir نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
2090 http://www.surfacejournal.ir نشریه علوم و مهندسی سطح
2091 http://www.cpjournals.com نشریه عمران و پروژه
2092 http://www.kavoshmagazine.ir نشریه فنآوری و پژوهش نوین
2093 https://jut.ut.ac.ir نشریه گردشگری شهری
2094 https://jgenv.ut.ac.ir نشریه محیط جغرافیایی
2095 https://jne.ut.ac.ir نشریه محیط زیست طبیعی
2096 https://jsm.ut.ac.ir نشریه مدیریت ورزشی
2097 https://jmemari.ut.ac.ir نشریه معماری
2098 http://www.jsce.ir نشریه مهندسی سازه و ساخت
2099 https://jcse.ut.ac.ir نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری
2100 https://jfaup.ut.ac.ir نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
2101 https://jfava.ut.ac.ir نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
2102 https://jfadram.ut.ac.ir نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
2103 http://jhyd.iha.ir نشریه هیدرولیک
2104 http://si.jrl.police.ir نظارت و بازرسی
2105 http://iss.srbiau.ac.ir نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی
2106 https://jstmt.ut.ac.ir نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان
2107 https://ecoj.tabrizu.ac.ir نظریههای کاربردی اقتصاد
2108 http://mcal.yazd.ac.ir نقد ادب معاصر عربی
2109 http://jpt.isca.ac.ir نقد و نظر
2110 https://naqd.guilan.ac.ir نقد و نظریه ادبی
2111 http://brjoalal.ihcs.ac.ir نقدنامه زبان و ادبیات عربی
2112 http://literature.ihcs.ac.ir نقدنامه زبان و ادبیات فارسی
2113 http://cll.ihcs.ac.ir نقدنامه زبان‌شناسی
2114 http://brjofls.ihcs.ac.ir نقدنامه زبان‌های خارجی
2115 http://phthjo.ihcs.ac.ir نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان
2116 http://niamag.birjand.ac.ir نگارینه (هنر اسلامی)
2117 http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
2118 https://spij.areeo.ac.ir نهال و بذر
2119 http://spij.areo.ir نهال و بذر
2120 http://jfst.iaus.ac.ir نوآوری در علوم و فناوری غذایی
2121 http://noavaryedu.oerp.ir نوآوری های آموزشی
2122 http://jmte.riau.ac.ir نوآوریهای مدیریت آموزشی
2123 http://noa.journals.miu.ac.ir نور المصطفی
2124 http://noq.journals.miu.ac.ir نور قرآن
2125 http://nnj.mums.ac.ir نوید نو
2126 http://a-am.journals.miu.ac.ir نیستان ادیان و مذاهب
2127 http://www.scjournal.ir نیمه رسانا
2128 http://nivar.irimo.ir نیوار
2129 http://haftasman.urd.ac.ir هفت آسمان
2130 http://www.haftshahrjournal.ir هفت شهر
2131 http://www.jaco-sj.com هنر و تمدن شرق
2132 http://artdir.iauctb.ac.ir هنرسو
2133 https://jhz.ut.ac.ir هنرهای زیبا
2134 http://www.tia-ac.ir هنرهای سنتی اسلامی
2135 http://www.agrimet.ir هواشناسی کشاورزی
2136 http://www.ims-jmas.net/ هواشناسی و علوم جوّ
2137 http://isee.ui.ac.ir هوش محاسباتی در مهندسی برق
2138 http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir هویت شهر
2139 https://hydro.tabrizu.ac.ir هیدروژئولوژی
2140 https://hyd.tabrizu.ac.ir هیدروژئومورفولوژی
2141 http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir هیستو بیولوژی دامپزشکی
2142 http://www.vakilmodafemag.ir وکیل مدافع
2143 https://raicp.areeo.ac.ir یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی
2144 http://jbf.iau-arak.ac.ir یافته های زیست شناسی
2145 http://raicp.areo.ir یافتههای تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی
2146 https://rafhc.areeo.ac.ir یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
2147 http://rafhc.areo.ir یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
2148 https://nfag.basu.ac.ir یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی
2149 http://nfa.iau-arak.ac.ir یافته های نوین کشاورزی
تماس با من
CAPTCHA