لیست نشریاتی که از سیناوب استفاده می کنند

لیست نشریاتی که از سیناوب استفاده می کنند1398-5-16 06:44:57 +00:00
دامنه صاحب امتیاز کد هلو نام نشریه
1 http://ijgeophysics.ir/ انجمن ژئوفیزیک ایران 1030001 مجله ژئوفیزیک ایران
2 http://stpl.ristip.sharif.ir/ دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری وصنعت 1030002 سیاست نامه علم و فناوری
3 http://ijrms.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Research in Materials Science
4 http://jfbt.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Food Biosciences and Technology
5 http://progressbiomaterials.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Progress in Biomaterials
6 http://jrs.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پژوهشنامه ادیان
7 http://cpes.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
8 http://jfksa.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
9 http://jiamp.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 شناخت و کاربرد گیاهان دارویی
10 http://jest.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
11 http://jcm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت فرهنگی
12 http://jhse.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مهندسی سازه های آبی
13 http://ijaud.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Architecture and Urban Development
14 http://ijim.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Industrial Mathematics
15 http://ijss.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Social Sciences
16 http://jptc.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Physical & Theoretical Chemistry
17 http://jmfr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 آینده پژوهی مدیریت
18 http://jaeer.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
19 http://pi.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 جستارهای فلسفی
20 http://daneshnameh.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانشنامه
21 http://js.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم پایه
22 http://jfil.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مبانی فقهی حقوق اسلامی
23 http://jisds.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات توسعه اجتماعی ایران
24 http://wsrcj.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی – پژوهشی)
25 http://ijdea.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Data Envelopment Analysis
26 http://ijmbr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Management and Business Research
27 http://jacet.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
28 http://he.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 انسان و محیط زیست
29 http://jhcin.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تاریخ و تمدن اسلامی
30 http://sarzamin.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 جغرافیایی سرزمین
31 http://jlap.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانشنامه حقوق و سیاست
32 http://jftn.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم غذایی و تغذیه
33 http://jomm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت بازاریابی
34 http://mediastudies.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات رسانه ای
35 http://iss.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 نظام ها و خدمات اطلاعاتی
36 http://ijmase.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of MArine Science and Engineering
37 http://jes.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal oF English Studies
38 http://lapoetique.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 La Poetique
39 http://jcp.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پاتوبیولوژی مقایسه ای
40 http://jrnr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
41 http://jma.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 حسابداری مدیریت
42 http://ijpa.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 رسالت مدیریت دولتی
43 http://jasr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم و تحقیقات هوافضا
44 http://jhm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت بهداشت و درمان
45 http://ums.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات مدیریت شهری
46 http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 هویت شهر
47 http://ijewr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Energy and Water Resources
48 http://ijfma.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003
International Journal of Environmental Science and Technology
49 http://jnrm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of New Researches in Mathematics
50 http://jsde.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پایداری توسعه و محیط زیست
51 http://ijasr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Agricultural Science and Research
52 http://jik.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانش سرمایه گذازی
53 http://www.qjcr.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of Computer and Robotics
54 http://www.qjie.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of Optimization in Industrial Engineering
55 http://www.qjseg.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of the Structural Engineering and Geotechnics
56 http://soij.qiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 space ontology international journal
57 http://www.jdem.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 مجلـه مـدیـریـت، توسعـه و تـحـول
58 http://ipsajournal.ir/ انجمن علوم سیاسی 1030007 پژوهشنامه علوم سیاسی
59 http://bims.iranjournals.ir/ انجمن ریاضی ایران 1030008 Bulletin of the Iranian Mathematical Society
60 http://mct.iranjournals.ir/ انجمن ریاضی ایران 1030008 فرهنگ و اندیشه ریاضی
61 http://jims.iranjournals.ir/ انجمن رياضي ايران 1030008 Journal of the Iranian Mathematical Society
62 http://ijpr.sbmu.ac.ir/ دانشکده داروسازی شهید بهشتی 1030009 The Iranian Journal of Pharmaceutical Research
63 http://www.jsce.ir/ انجمن علمي مهندسي سازه ايران – دکتر اشکان شهبازیان 1030010 نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت
64 http://www.jtst.ir/ موسسه نساجی امروز، نشریه علوم و فناوری نساجی 1030011 علوم و فناوری نساجی
65 http://www.ijcr.ir/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 1030013 تحقیقات فرهنگی ایران
66 http://www.isih.ir/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 1030013 مطالعات میان رشته ای
67 http://uoe.sinaweb.net/ دانشگاه محیط زیست 1030015 فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست
68 http://em.uoe.ir/ دانشگاه محيط زيست 1030015 مدیریت محیط زیست
69 http://journal.sharif.ir/journals/sjie/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی صنایع و مدیریت
70 http://journal.sharif.ir/journals/sjce/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی عمران
71 http://journal.sharif.ir/journals/sjme/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی مکانیک
72 http://jad.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of AI (Artificial Intelligence) and Data Mining
73 http://jas.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Algebraic Systems
74 http://jias.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Intelligent Automation Systems
75 http://jme.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Mining and Environment
76 http://jrag.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
77 http://shm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مدیریت منابع انسانی در ورزش
78 http://jsfm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مکانیک سازه ها و شاره ها
79 http://tuse.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
80 http://ijogst.put.ac.ir/ دانشگاه شهيد چمران مجله دامپزشکي 1030019 Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
81 http://www.ivj.ir/ 1030020 مجله دامپزشکی ایران
82 http://lir.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 ادبیات و پژوهشهای میان رشته ایِ
83 http://brjofls.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 نقدنامه زبان‌هاي خارجي
84 http://phthjo.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
85 http://literature.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 دوفصلنامه تخصصی نقد نامه زبان و ادبیات فارسی
86 cll.ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 نقدشناسی زبان
87 http://tetpedia.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 دانشنامه آموزش های علمی- کاربردی
88 http://edupedia.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 دانشنامه ایرانی آموزش و پرورش
89 http://jenest.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 مطالعات دانشنامه نگاری
90 http://philopedia.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت
91 http://appliedpolitics.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 سیاست کاربردی
92 http://afagh.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 آفاق الحضاره الاسلامیه
93 http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 ادبیات پارسی معاصر
94 http://economics.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 اقتصاد تطبیقی
95 http://elmodin.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهش های علم و دین
96 http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
97 http://economichistory.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
98 http://alavi.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه علوی
99 http://socialhistory.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 تحقیقات تاریخ اجتماعی
100 http://fabak.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 تفکر و کودک
101 http://socialstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جامعه پژوهی فرهنگی
102 http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جستارهای تاریخی
103 http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جستارهای سیاسی معاصر
104 http://wisdom.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 حکمت معاصر
105 http://mediastudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 رسانه و فرهنگ
106 http://languagestudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 زبان شناخت
107 http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 زبان و زبان‌شناسی
108 http://occidentstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 غرب شناسی بنیادی
109 http://philosophy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 فلسفه علم
110 http://classicallit.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 کهن نامه ادب پارسی
111 http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 منطق پژوهی
112 http://mysticism.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 عرفان معاصر
113 http://qurancalligraphy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 کتابت قرآن
114 http://womenstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهش نامه زنان
115 http://landscapearchpedia.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1030021 دانشنامة معماری منظر
116 http://www.wwjournal.ir/ شرکت مهندسین مشاور آب و فاضلاب 1030022 فصلنامه علمی- پژوهشی آب و فاضلاب
117 http://mathco.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Control and Optimization in applied Mathematics
118 http://icc.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Iranian Chemical Communication
119 http://ijac.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Iranian Journal of Analytical Chemistry
120 http://jphys.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 اپتوالکترونیک نظری و کاربردی
121 http://comlitk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 ادب‌نامه تطبیقی
122 http://sil.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 بررسی­‌های حقوق بین­‌الملل
123 http://psp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 برنامه ریزی کالبدی فضایی
124 http://prl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
125 http://phe.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
126 http://indeco.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
127 http://ifr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های مالیه اسلامی
128 http://qjlre.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه ایرانی آموزش و یادگیری ترکیبی
129 http://cjr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشنامه فقه مدنی
130 http://tecstr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی
131 http://psr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش‌های علوم سیاسی
132 http://are.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای کاربردی در محیط زیست
133 http://nra.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای نوین درحسابداری
134 http://pnh.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پیک نور علوم انسانی
135 http://pnb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پیک نور علوم پایه
136 http://rnch.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 تحقیقات نانو در شیمی
137 http://bdnr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 تنوع زیستی و منابع طبیعی
138 http://iris.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 جمهوری اسلامی و نظام بین الملل
139 http://gaa.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 حسابداری دولتی
140 http://enlaw.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 حقوق محیط زیست
141 http://jcft.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 خانواده درمانی
142 http://irk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دانش انقلاب اسلامی
143 http://grup.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023
دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)
144 http://jscd.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
145 http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
146 http://quran.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
147 http://pms.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
148 http://clk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
149 http://sc.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
150 http://aaan.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 رهیافت های کاربردی در علوم دامی
151 http://clpsy.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روان شناسی بالینی و آزمایشی
152 http://raae.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روانشناسی ارزش های اسلامی
153 http://lib.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روش شناسی مطالعات دینی
154 http://islamiclinguistics.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 زبانشناسی اجتماعی
155 http://ocam.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 شیمی آلی و پلیمر
156 http://snp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
157 http://ico.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فرهنگ و تشکیلات اسلامی
158 http://ee.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
159 http://pab.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
160 http://aep.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
161 http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
162 http://ipom.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
163 http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
164 http://egdr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
165 http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
166 http://hpj.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت
167 http://eab.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
168 http://etl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
169 http://ipp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فیزیک کوانتومی
170 http://ego.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 کارآفرینی و اشتغال مولد
171 http://stat.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 گستره‌ علوم آماری
172 http://psychad.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مجله ایرانی روانشناسی کودک و نوجوان
173 http://epcj.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 محیط زیست، آلودگی و حفاظت
174 http://religion.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
175 http://pl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مطالعات داستانی
176 http://fmss.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مطالعات مبانی مدیریت در ورزش
177 http://gdrae.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی
178 http://ie.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
179 http://anb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 آموزه های نهج البلاغه
180 http://jtethys.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Journal of Tethys
181 http://lst.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 Journal of Live Stock Sciecne and Technology
182 http://jll.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادب و زبان فارسی
183 http://jrl.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادبیات پایداری
184 http://jcl.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادبیات تطبیقی
185 http://jab.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 بیوتکنولوژی کشاورزی
186 http://jak.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 دانش حسابداری
187 http://jsse.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 علوم و مهندسی جداسازی
188 http://jis.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 مطالعات ایرانی
189 http://jir.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی
190 http://jdc.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 مجله توسعه و سرمایه
191 http://jmmrc.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 journal of mahani mathematical research center
192 http://juas.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 مطالعات نواحی شهری
193 http://Ralr.uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 Review of applied linguistics research
194 http://JIC.uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 پژوهشنامه تمدن ایرانی
195 http://ssee.uk.ac.ir/ دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1030024 Strategic Studies on Energy Economics
196 http://www.rahnaameh.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری 1030025 ره نامه سیاستگذاری
197 http://ijerr.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Environmental Resources Research
198 http://ijlp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Int. J. Lignocellulosic Products
199 http://ijpp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 International Journal of Plant Production
200 http://ijar.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Iranian Journal of Aquatics Research
201 http://psj.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Poultry Science Journal
202 http://jwfst.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل
203 http://jead.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 کارآفرینی در کشاورزی
204 http://japu.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
205 http://jopp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله پژوهش‌های تولید گیاهی
206 http://jwsc.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک
207 http://ejcp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله تولید گیاهان زراعی
208 http://ejsms.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله مدیریت خاک و تولید پایدار
209 http://jrm.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله مرتعداری
210 http://ejrr.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان
211 http://ejang.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
212 http://ejfpp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی
213 http://sst.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Journal of Soils in Space and Time
214 http://caschemistry.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Chemistry
215 http://cjms.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Mathematical Sciences
216 http://casphysics.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Physics
217 http://sc.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Journal of Genetic Resources
218 http://tpmr.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری
219 http://jes.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه اقتصاد کلان
220 http://jsy.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان
221 http://lps.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه حقوق تطبیقی
222 http://asp.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
223 http://jem.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه مدیریت اجرایی
224 http://msb.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
225 http://grrs.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی
226 http://jsn.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 جامعه و محیط زیست
227 http://artech.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 دو فصلنامه هنر بومی
228 http://jre.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 دوفصلنامه کاوش‌های دینی با رویکرد فلسفه دین
229 http://ssi.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
230 http://quraan.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه قرآن و علوم بشری
231 http://shahr.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری
232 http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
233 http://eps.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مطالعات برنامه ریزی آموزشی
234 http://shrm.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مدیریت منابع انسانی پایدار
235 http://jpir.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه سیاست و روابط بین الملل
236 http://www.analchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
237 http://www.inorgchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Inorganic Chemistry Research
238 http://www.nanochemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Nanochemistry Research
239 http://www.orgchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Organic Chemistry Research
240 http://www.physchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Physical Chemistry Research
241 http://www.iranchemedu.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 مجله آموزش شیمی
242 http://www.iranchemres.ir/ انجمن شیمی ایران 1030029 نشریه شیمی ایران
243 http://iaall.iranjournals.ir/ انجمن زبان و ادبیات عربی 1030030 مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها
244 http://www.echoofislam.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 Echo of Islam
245 http://www.irantoday.info/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 Iran Today
246 http://www.islamicawakening-mag.net/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 ISLAMIC AWAKENING
247 http://www.lemessage.ir/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 Le Message de l`Islam
248 http://www.mahjubah.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 Mahjubah
249 http://www.panoramaislamico.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 Panorama ISLÁMICO
250 http://www.zamzam-mag.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 ZAMZAM
251 http://www.slovoirana.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 Слово Ирана
252 http://www.al-tawhid.ir/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 التوحید
253 http://www.al-tahirah.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 الطاهرة
254 http://www.al-aalam.net/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 العالم
255 http://www.al-hooda.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 الهدی
256 http://www.al-wahdah.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 الوحدة
257 http://www.irannovin.info/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 ایران نوین
258 http://www.thaqafatuna.com/ موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی 1030032 ثقافتنا
259 http://smt.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 اندیشه مدیریت راهبردی
260 http://law.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 پژوهشنامه حقوق اسلامی
261 http://nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
262 http://danesh.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دانش سیاسی
263 http://ifr.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی – اسلامی
264 http://ies.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
265 http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دین و ارتباطات
266 http://quran.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 مطالعات قرآن و حدیث
267 http://chwo.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 نشریه چالش‌های جهان
268 http://fiqh.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 نشریه پژوهش‌نامه فقهی
269 http://ipt.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 Islamic Political Though
270 http://lcc.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 نامه فرهنگ و ارتباطات
271 http://leg.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 آموزه‌هاي حقوقي گواه
272 http://icsu.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مجله علمی-ترویجی کنترل صنعتی
273 http://iar.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iran Agricultural Research
274 http://ijsts.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Science and Technology (Sciences)
275 http://ijstc.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
276 http://ijste.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
277 http://ijstm.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
278 http://ijmf.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Materials Forming
279 http://ijes.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Economic Studies
280 http://mbrc.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Molecular Biology Research Communications
281 http://jtls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Journal of Teaching Language Skills
282 http://ijvr.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Veterinary Research
283 http://plsj.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Persian Literary Studies Journal
284 http://jba.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 بوستان ادب
285 http://jcr.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 پژوهش‌های برنامه درسی
286 http://jaa.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 پیشرفت‌های حسابداری
287 http://jrt.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 فصلنامه اندیشه دینی
288 http://jsli.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مجله مطالعات آموزش و یادگیری
289 http://jcls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مطالعات ادبیات کودک
290 http://jls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مطالعات حقوقی
291 http://jsatl.shirazu.ac.ir/journal/about دانشگاه شیراز 1030035 دراسات فی تعلیم اللغة العربیة و تعلمها
292 http://jill.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 زبان شناسی گویش های ایرانی
293 http://quarterly.risstudies.org/ پژوهشکده مطالعات راهبردی 1030036 فصلنامه مطالعات راهبردی
294 http://jmm.iranjournals.ir/ دانشگاه امام علی ع 1030038 فصلنامه مدیریت نظامی
295 http://www.jsrd.ir/ انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1030039 Journal of Sustainable Rural Development.
296 http://ancr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Advances in Nanocomposite Research (ANR)
297 http://ijnaa.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
298 http://jhmtr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Journal of Heat and Mass Transfer Research
299 http://civiljournal.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin
300 http://jtie.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مهندسی زیر ساخت حمل و نقل
301 http://aaj.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 نشریه هنرهای کاربردی
302 http://project.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 project management
303 http://chemistry.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 شیمی کاربردی
304 http://modelling.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مدل سازی در مهندسی
305 http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مطالعات زبانی – بلاغی
306 http://feqh.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مطالعات فقه و حقوق اسلامی
307 http://jcp.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 روان شناسی بالینی
308 http://jvlr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی
309 دانشگاه سمنان 1030040 مدل سازی اقتصاد سنجی
310 http://jem.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 دراسات اللغة العربیة
311 http://irjnm.tums.ac.ir/ دکتر بیگی مجله پزشکی هسته ای 1030041 Iranian Journal of Nuclear Medicine
312 http://www.journal-dmor.ir/ سيد اسماعيل نجفي – آموزش عالي غير انتفاعي آيندگان تنکابن 1030042 تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
313 http://www.journal-aprie.com/ سيد اسماعيل نجفي – آموزش عالي غير انتفاعي آيندگان تنکابن 1030042 Journal of Applied Research on Industrial Engineering
314 http://www.riejournal.com/ سيد اسماعيل نجفي – آموزش عالي غير انتفاعي آيندگان تنکابن 1030042 Research in Industrial Engineering
315 http://www.ijissm.org/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی 1030043 International Journal of Information, Security,
316 http://maarefehosseini.ir/ دکتر محمد حسين مرداني – فصلنامه معارف حسینی 1030044 پژوهشنامه معارف حسینی
317 http://jbcp.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
318 http://jepecs.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045
Journal of Electric Power & Energy Conversion Systems
319 http://jqepo.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
320 http://rsci.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 پژوهشنامه علم سنجی
321 http://iws.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام
322 http://rl.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 فصلنامه ادبیات مقاومت
323 http://negareh.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 فصلنامه نگره
324 http://jce.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 Journal of Communication Engineering
325 http://ecnm.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
326 http://nic.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی
327 issh.shahed.ac.ir دانشگاه شاهد 1030045 مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
328 http://www.ijte.ir/ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 1030046 International Journal of Transportation Engineereing
329 http://jte.sinaweb.net/ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 1030046 فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی حمل و نقل
330 http://ijee.ias.ac.ir/ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1030047 فصلنامه آموزش مهندسی ایران
331 http://www.ijsom.com/ دانشگاه خوارزمی 1030048
International Journal of Supply and Operations Management
332 http://geochem.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی زرند 1030049 ژئوشیمی
333 http://rsr.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش در توانبخشی ورزشی
334 http://nbsh.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های باستان شناسی ایران (علمی – پژوهشی)
335 http://csr.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های جامعه شناسی معاصر
336 http://rjhll.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی( علمی – پژوهشی)
337 http://smms.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی( علمی- پژوهشی )
338 http://rjir.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی)
339 http://asj.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
340 http://psj.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی
341 http://ab.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)
342 http://ppt.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی(علمی-پژوهشی)
343 http://nab.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
344 http://aes.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
345 http://ier.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید
346 http://nfag.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی
347 https://jrstan.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 journal of stress analysis
348 http://navy.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 علوم و فناوری دریا
349 http://ijmt.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 فصلنامه علمی – تخصصی دریا فنون
350 http://rmt.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش در مدیریت آموزش علوم دریایی
351 http://www.energyequipsys.com/ دکتر کوثری مجله نفت 1030052 Energy Equipment and Systems
352 http://qsf.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک
353 http://clq.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی
354 http://cls.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلیة دراسات الادب المعاصر
355 http://jrtv.iribu.ac.ir/ دانشگاه صدا و سیما 1030054 فصلنامه رادیو تلویزیون
356 http://jiscm.iribu.ac.ir/ دانشگاه صدا و سیما 1030054 فصلنامه مطالعات بینا رشته ای ارتباطات و رسانه
357 http://poj.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 Polyolefins Journal
358 http://basparesh.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 بسپارش
359 http://jips.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 علوم و تکنولوژی پلیمر
360 http://wala.vru.ac.ir/ دانشگاه ولیعصر رفسنجان 1030058 Wavelet and Linear Algebra
361 http://jct.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک مجله سلول و بافت 1030059 مجله سلول و بافت (Cell & Tissue Journal)
362 http://jtd.iranjournals.ir/ جهاد دانشگاهی صنعتی شریف(توسعه تکنولوژِی صنعتی) 1030060 دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی
363 http://jpst.ripi.ir/ پژوهشگاه صنعت نفت 1030061 Journal of Petroleum Science and Technology
364 http://pr.ripi.ir/ پژوهشگاه صنعت نفت 1030061 پژوهش نفت
365 http://raj.smc.ac.ir/ دانشکده شهید محلاتی 1030062 انسان پژوهی دینی
366 http://avj.smc.ac.ir/ دانشکده شهید محلاتی 1030062 نشریه اندیشنامه ولایت
367 http://www.jpmb-gabit.ir/ دانشگاه کشاورزي ساري دکتر پيردشتي پژوهشکده ژنتيک 1030063 Journal of Plant Molecular Breeding
368 http://mi.iranjournals.ir/ انجمن قارچ شناسی ایران 1030064 Mycologia Iranica
369 http://sspp.iranjournals.ir/ مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري 1030065 مطالعات راهبردی جهانی شدن
370 http://www.bmmj.org/ انجمن بیوشیمی فیزیک ایران خانم دکتر دیو سالار 1030067 Biomacromolecular Journal
371 http://jmst.sinaweb.net/ دانشگاه علوم دریایی خرمشهر 1030068 مجله علوم و فنون دریایی
372 http://www.joem.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه مدیریت بحران 1030069 نشریه مدیریت بحران
373 http://www.ijscl.net/ مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد 1030070 International Journal of Society, Culture & Language
374 http://jfm.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030071 مجله میکروب شناسی
375 http://ijhpm.com/

دانشگاه علوم پزشکي کرمان دکتر ماهانی

1030072
International Journal of Health Policy and Management
376 http://resalah.journal.taqrib.info/ مجمع تقریب مذاهب اسلامی 1030073 رساله التقریب
377 http://hrm.iranjournals.ir/ دانشگاه امام حسین ع مجله مدیریت 1030074 پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی
378 http://www.theoryofgroups.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 International Journal of Group Theory
379 http://www.combinatorics.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 Transactions on Combinatorics
380 http://math-sci.iranjournals.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 نشریه ریاضی و جامعه
381 http://www.ijws.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030076 دانش علفهای هرز ایران
382 http://hablolmatin.dmsonnat.ir/ دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت 1030077 حبل المتین
383 http://vefagh.dmsonnat.ir/ دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت 1030077 خبرنامه وفاق
384 http://www.bagh-sj.com/ پژوهشکده هنر ، معماري و شهرسازي نظر 1030078 فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر
385 http://www.manzar-sj.com/ پژوهشکده هنر ، معماري و شهرسازي نظر 1030078 مجله علمی-ترویجی منظر
386 http://www.jaco-sj.com/ پژوهشکده هنر ، معماري و شهرسازي نظر 1030078 هنر و تمدن شرق
387 http://ijme.iranjournals.ir/ انجمن مهندسی معدن ایران 1030079 مهندسی معدن
388 http://arww.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 tewater
389 http://ges.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 جغرافیا و پایداری محیط
390 http://jap.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 روانشناسی پیری
391 http://rp.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 فصلنامه ادبیات داستانی سابق
392 http://jccl.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 کاوش نامه ادبیات تطبیقی
393 http://ipes.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
394 http://jlw.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
395 anc.razi.ac.ir دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 Advance in Nanochemistry
396 http://www.iauqeshm.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم 1030081 فصلنامه مهندسی مدیریت نوین
397 http://www.ijnnonline.net/ انجمن نانو فناوری ایران 1030082
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
398 http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 حکمت سینوی (مشکوة النور)
399 http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
400 http://edus-islam.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 دوفصلنامه علمی – ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
401 http://www.ijps.ir/ انجمن متخصصان علوم دارویی 1030085 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
402 http://ceij.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Civil Engineering Infrastructures Journal
403 http://jdesert.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Desert
404 http://energyequipsys.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Energy Equipment and Systems
405 http://geopersia.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Geopersia
406 http://ijmge.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Int. Journal of Mining & Geo-Engineering
407 http://ijat.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Architectural Technology
408 http://ijer.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Environmental Research
409 http://ijhst.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086
International Journal of Horticultural Science and Technology
410 http://ijwr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Women’s Research
411 http://ier.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Economic Review
412 http://archsci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086
Iranian Journal of Archaeology and Archaeological sciences
413 http://ijes.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Environmental Sciences
414 http://ijms.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Management Studies
415 http://ijvm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Veterinary Medicine
416 http://jamech.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Applied Mechanics
417 http://jcpeng.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Chemical and Petroleum Engineering
418 https://jcis.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Contemporary Islamic Studies
419 http://jcpolicy.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Cyberspace Policy
420 http://jer.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Entrepreneurship Research
421 http://jfabe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Food and Bioprocess Engineering
422 http://www.jlse.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Life Science Engineering
423 http://jmr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Mycology Research
424 http://jsciences.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
425 http://jufgnsm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
426 http://jnec.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Natural Environment Change
427 http://jpogr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Political Geography Research
428 http://jpoll.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Pollution
429 http://pbiosci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Progress in Biological Sciences
430 http://jalit.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 ادب عرب
431 http://jpl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 ادب فارسی
432 http://ije.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 اکوهیدرولوژی
433 http://jal-lq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 اللغة العربیة و آدابها
434 http://jci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 به زراعی کشاورزی
435 http://jacb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 به نژادی گیاهان زراعی و باغی
436 http://iijs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 بین المللی علوم (منتشر نمی شود)
437 http://jor.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش ادبیات معاصر جهان
438 http://rl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش نامه
439 http://jrg.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود)
440 https://jurbangeo.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
441 http://jqst.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های قرآن و حدیث
442 http://japr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های کاربردی روانشناختی
443 http://jcrir.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی
444 http://jhic.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
445 http://jsaghalain.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه ثقلین
446 http://jlcr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
447 https://ijar.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
448 http://jis.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای ایرانشناسی
449 https://jhgr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای جغرافیای انسانی
450 http://jphgr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای جغرافیای طبیعی
451 http://jrur.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای روستائی
452 http://jflr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
453 http://jolr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای زبانی
454 http://jhss.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای علوم تاریخی
455 http://jorr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای فقهی
456 http://history.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تاریخ
457 http://ijswr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات آب و خاک ایران
458 http://ijaedr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
459 http://jlib.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
460 http://jrd.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 توسعه روستایی
461 http://jap.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تولیدات دامی
462 http://jsal.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 جامعه شناسی هنر و ادبیات
463 http://joh.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حرکت
464 http://jclp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
465 http://jolt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حقوق خصوصی
466 http://ijpps.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 دانش گیاهپزشکی ایران
467 http://jhsci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 دانش مخاطرات
468 http://jwdp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 زن در توسعه و سیاست
469 http://jwica.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 زن در فرهنگ و هنر
470 http://jpsyhealth.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 سلامت روان شناختی
471 http://jfisheries.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 شیلات
472 http://ijhs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم باغبانی ایران
473 http://cs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم جنایی
474 http://ijas.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم دامی ایران
475 http://ijfcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم گیاهان زراعی ایران
476 http://ijsp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران
477 http://jmk.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)
478 http://jpq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه سیاست
479 http://acctgrev.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
480 http://jibm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی
481 http://jipa.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی
482 http://jitm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
483 http://jwsq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات جهان
484 http://jlq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)
485 http://jplsq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
486 http://jjfil.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فقه و مبانی حقوق اسلامی
487 http://jop.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه
488 http://jpht.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه دین
489 http://jitp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه و کلام اسلامی
490 http://jesphys.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فیزیک زمین و فضا
491 http://joa.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 کشاورزی (منتشر نمی شود)
492 http://jbiocontrol.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
493 http://jtcp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله آمایش سرزمین
494 http://jrm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله ادیان و عرفان
495 http://jihs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تاریخ علم
496 http://jte.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تحقیقات اقتصادی
497 http://jvr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)
498 http://gmj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی
499 http://jflh.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود)
500 http://jflps.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
501 http://jpsyedu.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله روان شناسی و علوم تربیتی
502 http://jijas.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله علوم کشاورزی ایران
503 http://jlt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله مجتمع آموزش عالی قم
504 http://jes.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 محیط شناسی
505 http://jwim.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت آب و آبیاری
506 http://jscm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت سرمایه اجتماعی
507 http://jomc.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت فرهنگ سازمانی
508 http://jrwm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مرتع و آبخیزداری
509 http://jcep.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات اوراسیای مرکزی
510 http://jarcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات باستان شناسی
511 http://jcl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات حقوق تطبیقی
512 http://jqclcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
513 http://jisr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
514 http://jmb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)
515 http://ijbse.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مهندسی بیوسیستم ایران
516 http://jnoe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نامه علوم اجتماعی
517 http://wrj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه بازیافت آب
518 http://jtc.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه تجاری سازیِ فنآوری
519 http://jed.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه توسعه کارآفرینی
520 http://jfwp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه جنگل و فرآورده های چوب
521 http://jfe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه دانشکده فنی
522 http://jmlm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه رشد و یادگیری حرکتی
523 http://jsmed.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه طب ورزشی
524 http://jfr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
525 http://jsb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه علوم زیستی ورزشی
526 http://jut.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه گردشگری شهری
527 http://jgenv.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه محیط جغرافیایی
528 http://jne.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه محیط زیست طبیعی
529 http://imj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مدیریت صنعتی
530 http://jsm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مدیریت ورزشی
531 http://jrels.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مطالعات حقوق انرژی
532 http://jmemari.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه معماری
533 http://jieng.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مهندسی صنایع
534 http://jcse.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری
535 http://jfaup.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
536 http://jfava.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
537 http://jfadram.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
538 http://jstmt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان(نامه علوم اجتماعی سابق)
539 http://jhz.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 هنرهای زیبا
540 http://psychology.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 پژوهشنامه روان شناسی اسلامی
541 http://hadith.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 علوم حدیث
542 http://ethics.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 اخلاق پژوهی
543 http://kalam.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 کلام اهل بیت
544 http://exegesis.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 تفسیر اهل بیت علیهم السلام
545 http://jmw.jia.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 1030089 فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها
546 http://vrf.iranjournals.ir/ دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی 1030090 Veterinary Research Forum
547 http://as.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 Algebraic Structures and Their Applications
548 http://aridbiom.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 خشکبوم
549 http://anm.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
550 http://ep.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 سیاست گذاری اقتصادی
551 http://smb.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 شهر و معماری بومی
552 http://grd.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوشنامه جغرافیایی مناطق بیابانی
553 http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی
554 http://bar.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوشهای مدیریت بازرگانی
555 http://mcal.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 نقد ادب معاصر عربی
556 http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 Communication in Combinatorics and Optimization
557 http://jalda.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093
The Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis
558 http://shia.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 ادبیات شیعه
559 http://molavi.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 دو فصلنامه مولوی پژوهی
560 http://safirekherad.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 صفیر خرد
561 http://jassf.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 علوم کاربردی ورزش و تندرستی
562 http://quran.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 قرآن در آئینه پژوهش
563 http://aet.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Advances in Environmental Science and Technology
564 http://ijhfc.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell
565 http://jpst.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Journal of Particle Science & Technology
566 http://armmt.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 تحقیقات پیشرفته در متابولیت ها و فناوری های میکروبی
567 http://jtdm.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
568 http://jift.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 مجله علوم و فناوری‌های نوین غذایی
569 http://www.sepehr.org/ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1030095 فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»
570 http://jacr.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 Journal of Advances in Computer Research
571 http://ictedu.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096
فصلنامه علمی – پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
572 http://jfh.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 فصلنامه نسیم تندرستی
573 http://www.jccs.ir/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات 1030097 فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
574 http://entezami.sinaweb.net/ دانشگاه علوم انتظامی 1030098 انتظام اجتماعی
575 http://jir.irc.ac.ir/ پژوهشکده بیمه 1030099 پژوهشنامه بیمه
576 http://ijri.irc.ac.ir/ پژوهشکده بیمه 1030099 Iranian Journal of Risk and Insurance
577 http://ri.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 Religious Inquiries
578 http://adyan.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهش های ادیانی
579 http://mazaheb.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهشنامه مذاهب اسلامی
580 http://imamiya.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهش نامه امامیه
581 http://shia.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 شیعه پژوهی
582 http://zan-khanevade.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 زن و خانواده
583 http://fiqh.urd.ac.ir دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
584 http://haftasman.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 هفت آسمان
585 http://jrp.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 پژوهش های نثر و نظم فارسی
586 http://ellf.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Etudes de Langue et Littérature Francaises
587 http://ijeh.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Iranian Journal of Environmental Hazards
588 http://ijrhr.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Iranian Journal of Ruminants Health Research
589 http://jacm.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Journal of Applied and Computational Mechanics
590 http://jhs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Journal of Hydraulic Structures
591 http://rals.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Research in Applied Linguistics
592 http://jqe.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 اقتصاد مقداری
593 http://jall.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 اللغه والادب العربی
594 http://jiar.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 بررسی حسابداری
595 http://jrmbs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 پژوهش سیستم های بس ذره ای
596 http://paykareh.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 پیکره (پژوهش در هنرهای تجسمی)
597 http://qjsd.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 توسعه اجتماعی
598 http://plantproduction.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 تولیدات گیاهی
599 http://ajkrl.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دانش و پژوهش حقوقی
600 http://psychac.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دست آوردهای روان شناختی
601 http://jacp.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دستاوردهای روانشناسی بالینی
602 http://aag.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 زمین شناسی کاربردی پیشرفته
603 http://education.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم تربیتی
604 http://pgjbs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم زیستی خلیج فارس
605 http://jise.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم و مهندسی آبیاری
606 http://plantprotection.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 گیاه پزشکی
607 http://jamm.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی
608 http://jac.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مشاوره کاربردی
609 http://jiops.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مطالعات روانشناختی صنعتی و سازمانی
610 http://slis.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
611 http://agrieng.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مهندسی زراعی
612 Jaree.scu.ac.ir دانشگاه شهيد چمران 1030101 Journal of Applied Research in Electrical Engineering
613 http://www.japem.ir/ دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس 1030102 الکترومغناطیس کاربردی
614 http://www.cgasa.ir/ دکتر مژگان محمودی 1030104
Categories and General Algebraic Structures with Applications
615 http://journal.ansarbank.com/ بانک انصار 1030105 نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی
616 http://jmvip.sinaweb.net/ دکتر کاوه کنگرلو انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر 1030106 مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر
617 http://jntesr.bkatu.ac.ir/ دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان 1030110
فصلنامه فن آوری های نوین در مهندسی محیط زیست ومنابع تجدید پذیر
618 http://www.ijppb.ir/ دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان 1030110 مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران
619 http://www.ijf-isaforestry.ir/ انجمن جنگلبانی ایران 1030112 مجله جنگل ایران
620 http://www.rjpharmacognosy.ir/ انجمن فارماکوگنوزي ايران – دکتر هما حاجي مهدي پور 1030114 Research Journal of Pharmacognosy
621 http://motaleaat.osool.ac.ir/ دانشگاه اصول دین 1030115 فصلنامه مطالعات ادبی-قرانی
622 http://jfl.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116
International Journal of Foreign Language Teaching and Research
623 http://www.jmatpro.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 Journal of Advanced Materials and Processing
624 http://mpmpjournal.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
625 http://ges.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 مجله جغرافیا و مطالعات محیطی
626 http://jipet.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 مجله روش های هوشمند در صنعت برق
627 http://dorredari.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی
628 http://ijbihn.iauvaramin.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ورامین 1030117
International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials
629 http://zisti.iauvaramin.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامي ورامين 1030117 دانش زیستی ایران
630 http://kavir.iauvaramin.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامي ورامين 1030117 پژوهش های زراعی در حاشیه کویر
631 http://plant.iauvaramin.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامي ورامين 1030117 گیاهپزشکی کاربردی
632 http://www.jise.ir/ انجمن مهندسی صنایع ایران 1030118 Journal of Industrial and Systems Engineering
633 http://ijbds.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120
International Journal of Business and Development Studies
634 http://cit.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120
International Journal of Communications and Information Technology
635 http://ijals2.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Applied Language Studies
636 http://ijas.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Archaeological Studies
637 http://ijfs.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Fuzzy Systems
638 http://tpnms.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120
Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales
639 http://jmr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 پژوهش های مدیریت عمومی
640 http://jllr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 پژوهشنامه ادب غنایی
641 http://jacc.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 چشم‌انداز حسابداری و حسابرسی
642 http://gaij.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
643 http://gdij.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه جغرافیا و توسعه
644 http://jsr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه مطالعات شبه قاره
645 http://jhr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
646 http://jeps.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
647 http://ims.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها
648 http://jart.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مطالعات هنرهای تجسمی
649 http://jneh.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مخاطرات طبیعی
650 http://ieco.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization
651 http://jrm.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی
652 http://jsse.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مطالعات اجتماعی اقوام
653 http://eka.usb.ac.ir/ دانشگاه سيستان و بلوچستان 1030120 Economic Knowledge in Agriculture
654 http://elt.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 English Language Teaching
655 http://ijgpb.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding
656 http://ut.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 اندیشه شهر سازی
657 http://jtpsol.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
658 http://tolp.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهش های حقوق کیفری
659 http://jfs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهشنامه آینده
660 http://rroltd.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهشنامه اندیشه های حقوقی
661 http://dastanpajuhi.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 داستان پژوهی
662 http://jfak.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دانش حسابداری مالی
663 http://at.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دو فصلنامه اندیشه معماری
664 http://hcin.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دو فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی
665 http://gej.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 ژئوتکنیک
666 http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی
667 http://ejs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 فقه پژوهی
668 http://lem.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 لسان مبین
669 http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مطالعات سیاسی جهان اسلام
670 http://mfh.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مطالعات فهم حدیث
671 http://mhre.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی
672 http://jhd.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030122
Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs)
673 http://jcvi.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Clinical Veterinary Investigation
674 http://elt.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of English Language Teaching and Learning
675 http://jies.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Iranian Elerctrochemical Society
676 http://breeding.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Plant Physiology and Breeding
677 http://jzd.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Zoonotic Diseases
678 http://france.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Recherches en Langue et Litterature Françaises
679 http://france.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش زبان و ادبیات فرانسه
680 http://foodresearch.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های صنایع غذایی
681 http://animalscience.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های علوم دامی
682 http://philosophy.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های فلسفی
683 http://arpp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
684 http://sociology.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
685 http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 جغرافیا و برنامه ریزی
686 http://water-soil.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دانش آب و خاک
687 http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دانش کشاورزی وتولید پایدار
688 http://tuhistory.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
689 http://perlit.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 زبان و ادب فارسی
690 http://psychologyj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
691 http://law.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فقه و حقوق اسلامی
692 http://psp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فیزیولوژی تنش گیاهان
693 http://jts.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مجله تکتونیک و ساختار
694 http://tjee.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
695 http://jam.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مکانیزاسیون کشاورزی
696 http://tumechj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
697 http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
698 http://ceej.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
699 http://ecoj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نظریه های کاربردی در اقتصاد
700 http://jasp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پردازش سیگنال پیشرفته
701 http://jiba.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی
702 http://jogpt.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology
703 http://jpid.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
704 http://jpe.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 Physical Chemistry & Electrochemistry
705 http://rpp.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
706 http://jzpm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
707 http://jupm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
708 http://jedu.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
709 http://jpmm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
710 http://wej.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی منابع آب
711 http://jnm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی مواد نوین
712 http://jae.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
713 http://jzvj.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
714 http://jopn.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه نانوساختارهای اپتوالکترونیکی
715 http://gps.gu.ac.ir/ دانشگاه گلستان 1030126 مجله آمایش جغرافیایی فضا
716 http://csl.gu.ac.ir/ دانشگاه گلستان 1030126 مطالعات انتقادی ادبیات
717 http://ijhr.iums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات بیمارستانی 1030127 International Journal of Hospital Research
718 http://www.farhangeilam.ir/ اداره کل ارشاد اسلامی ایلام 1030128 فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام
719 http://www.farayandno.ir/ شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند 1030129 فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو
720 parsadab.dehaghan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
721 http://urb.dehaghan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 مطالعات جامعه شناختی شهری
722 http://noskheh.dehaghan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
723 http://www.msrjournal.com/ دکتر علی کارگری 1030131 Journal of Membrane Science and Research
724 http://www.astjournal.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه هوا فضا 1030132 نشریه علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا
725 http://nashr.majles.ir/ مرکز پژوهشهای مجلس 1030133 مجلس و راهبرد
726 http://iqiri.dte.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 اسلام پژوهان
727 http://pwq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت
728 http://hiq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام
729 http://psq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی
730 http://www.ijnc.ir/ دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین 1030135 International Journal of New Chemistry
731 http://rdsj.torbath.ac.ir/ دانشگاه تربت حیدریه 1030136 راهبردهای توسعه روستایی
732 http://saffron.torbath.ac.ir/ دانشگاه تربت حیدریه 1030136 علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران
733 http://journal.issiran.com/ انجمن آهن و فولاد ایران 1030137 International Journal of Iron & Steel Society of Iran
734 http://im.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 اسلام و مدیریت
735 http://iee.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران
736 http://islamicedu.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
737 http://method.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 روش شناسی علوم انسانی
738 http://soci.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 علوم اجتماعی
739 http://islamicpsy.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 مطالعات اسلام و روانشناسی
740 http://ijc.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 Iranian Journal of Catalysis
741 http://lct.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 Language Culture and Translation
742 http://pir.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی
743 http://joape.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141
Journal of Operation and Automation in Power Engineering
744 http://jsp.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 روانشناسی مدرسه
745 http://jld.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 ناتوانی های یادگیری
746 http://jast.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 journal of sport technology
747 http://gsj.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 journal of geography and spatial justice
748 http://jse.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 journal of soil environment
749 http://apm.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 مدیریت آفات کشاورزی
750 http://rce.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 پژوهش در اکوسیستم های زراعی
751 http://www.surfacejournal.ir/ انجمن سطح دکتر سعید رضا بخشی 1030143 نشریه علوم و مهندسی سطح
752 http://tava.isav.ir/ انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران دکتر حمید مهدیقلی 1030144
Journal of Theoretical and Applied Vibration & Acoustics
753 http://jvs.isav.ir/ انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران دکتر حمید مهدیقلی 1030144 مجله صوت و ارتعاش
754 http://www.ijnd.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1030145 International Journal of Nano Dimension
755 http://www.ijmcm.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1030145
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology (IJMCM)
756 http://psyedu.toniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1030145 فصلنامه روانشناسی تربیتی
757 http://www.ijcce.ac.ir/ پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهاد دانشگاهی 1030147
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
758 http://www.nsmsi.ir/ پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهاد دانشگاهی 1030147 نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
759 http://gadm.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 Global Analysis and Discrete Mathematics
760 http://ijaa.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics
761 http://jdva.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
762 http://aojnmb.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology
763 http://apjmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
764 http://ajp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Avicenna Journal of Phytomedicine
765 http://fmej.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Future of Medical Education Journal
766 http://ijp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 International Journal of Pediatrics
767 http://ijbms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Basic Medical Sciences
768 http://ijmp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Medical Physics
769 http://ijn.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Neonatology IJN
770 http://ijorl.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Otorhinolaryngology
771 http://jctm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Cardio-Thoracic Medicine
772 http://jdmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Dental Materials and Techniques
773 http://jfh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Fasting and Health
774 http://jmrh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Midwifery and Reproductive Health
775 http://psj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Patient Safety & Quality Improvement
776 http://nmj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Nanomedicine Journal
777 http://rcm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Reviews in Clinical Medicine
778 http://abjs.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 The Archives of Bone and Joint Surgery
779 http://jpsr.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی
780 http://ebcj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد
781 http://jfmh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله اصول بهداشت روانی
782 http://jreh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله پژوهش در بهداشت محیط
783 http://mjms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
784 http://jmds.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
785 http://ijogi.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
786 http://jmmc.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله سازمان نظام پزشکی مشهد
787 http://nnj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 نوید نو
788 http://spre.azad.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Signal Processing and Renewable Energy
789 http://ijase.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153
International Journal of Advanced Structural Engineering
790 http://ijeee.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153
International Journal of Energy and Environmental Engineering
791 http://jiei.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Industrial Engineering, International
792 http://ttlt.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Language and Translation
793 http://jmra.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Mechanical Research and Application
794 http://jwsr.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Water Sciences Research
795 http://jmmlq.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
796 http://jip.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
797 http://jebr.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 مدیریت کسب و کار
798 http://jmobs.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
799 http://ijps.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 political science
800 http://www.ijare.ir/ انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1030154
Advances in Railway Engineering,An International Journal
801 http://www.nanomedicine-rj.com/ انجمن نانو فناوری پزشکی ایران 1030155 Nanomedicine Research Journal
802 http://rpe.kntu.ac.ir/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1030156 Nuclear Physics and Engineering
803 http://c3s.kntu.ac.ir/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1030156 مجله کد، رمز و امنیت سایبری
804 http://ijr.kntu.ac.ir/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1030156 international journal of robotics
805 admats.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1030156 Advanced Materials and Structures
806 http://medrehab.sbmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشریه طب توانبخشی 1030157 طب توانبخشی
807 http://ijslp.uswr.ac.ir/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1030159 آسیب شناسی گفتار و زبان
808 http://journals.samt.ac.ir/ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» 1030160 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
809 http://eej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering
810 http://miscj.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163
Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control
811 http://ceej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 مهندسی عمران و محیط زیست
812 http://mej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 مهندسی مکانیک
813 http://ajce.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 Civil engineering
814 http://ajme.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 Mechanical engineering
815 http://jhyd.iranjournals.ir انجمن هیدرولیک ایران 1030164 نشریه هیدرولیک
816 http://ajcoop.mcls.gov.ir/ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 1030165 فصلنامه تعاون و کشاورزی
817 http://www.haftshahrjournal.ir/ نشریه هفت شهر 1030167 نشریه شهرسازی و معماری
818 http://www.icsajournal.ir/ انجمن مطالعات برنامه درسی 1030168 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
819 http://jcsicsa.ir/ انجمن مطالعات برنامه درسی 1030168 فصلنامه مطالعات برنامه درسی
820 http://pajooheshnameh.itsr.ir/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1030170 پژوهشنامه بازگانی
821 http://www.jpec.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان 1030171 مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی
822 http://herbmed.skums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1030172 Advanced Herbal Medicine
823 http://ijer.skums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1030172 International Journal of Epidemiologic Research
824 http://jmee.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173
Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
825 http://mmep.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173 مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران
826 http://jmep.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173 نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران
827 http://jtbcp.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی
828 http://jsr.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 پژوهش اجتماعی
829 http://jpnfa.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 پژوهشنامه ادب حماسی
830 http://jearq.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 تحقیقات مدیریت آموزشی
831 http://jpsy.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 روان سنجی
832 http://jmte.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 نوآوری های مدیریت آموزشی
833 http://www.msaes.org/ لاله شیخی مقدم 1030175 Management Studies and Economic Systems
834 http://www.iranianjae.ir/ انجمن اقتصاد کشاورزی 1030177 Journal of Agricultural Economics
835 http://jicc.kgut.ac.ir/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 1030178 Journal of Intelligent & Cognitive Computing
836 http://js.kgut.ac.ir/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 1030178 Ethno- Pharmaceutical Products
837 http://rahbord.csr.ir/ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 1030179 راهبرد
838 http://ajcr.sinaweb.net/ مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی) 1030180 Apadana Journal of Clinical Research
839 http://www.jmsp.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله سیاست های راهبردی کلان 1030181 سیاست های راهبردی و کلان
840 http://www.iraneayandeh.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده 1030182 نشریه علمی پژوهشی ایران آینده
841 http://ethics.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 اخلاق وحیانی
842 http://maarij.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 علوم قرآنی و تفسیر معارج
843 http://www.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا
844 http://www.culturalrelation.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات 1030184 روابط فرهنگی
845 http://www.ijbiotech.com/ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1030185 Iranian Journal of Biotechnology
846 http://www.jecm.ir/ دکتر روح اله طاهرخانی 1030186 فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت
847 http://www.iranianyearbooks.ir/ دکتر خانی مجلات حقوق بشر 1030186 کتب سال علمی ایران
848 http://www.iranjme.ir/ انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 1030186 فصل نامه علمی – پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران(آزمایشی)
849 http://ecopersia.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 ECOPERSIA
850 http://hehp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Health Education & Health Promotion
851 http://iem.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Infection, Epidemiology and Medicine
852 http://ijmpp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187
International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention
853 http://jast.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Journal of Agricultural Science and Technology
854 http://jcp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Journal of Crop Protection
855 http://mjms.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology
856 http://mbd.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Molecular and Biochemical Diagnosis (Journal)
857 http://eijh.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 The International Journal of Humanities
858 http://mjee.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 The Modares Journal of Electrical Engineering
859 http://hsmsp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 برنامه ریزی و آمایش فضا
860 http://afre.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهشنامه آفریقا
861 http://clr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهش‌های حقوق تطبیقی
862 http://mri.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهش‌های مدیریت در ایران
863 http://jhs.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 جامعه شناسی تاریخی
864 http://lrr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 جستارهای زبانی
865 http://aijh.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دراسات فی العلوم الإنسانیة
866 http://jrrs.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دو فصلنامه پژوهشنامه علم دینی
867 http://clrj.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
868 http://cfl.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه
869 http://qhts.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
870 http://biot.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
871 http://fsct.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 علوم و صنایع غذایی ایران
872 http://mcej.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 عمران مدرس
873 http://ecor.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
874 http://jfst.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات
875 http://lcq.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه نقد ادبی
876 http://ormr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
877 http://msa.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مدرس هنر
878 http://mme.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مهندسی مکانیک مدرس
879 http://bsnt.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187
نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
880 http://www.tia-ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات 1030188 هنرهای سنتی اسلامی
881 http://paq.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک فصلنامه پژوهشهای ادبی و قرآنی 1030191 فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی
882 http://rouykardhayephalsafi.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن
883 http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 دوفصلنامه فقه مقارن
884 http://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)
885 http://resanevaomat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 فصلنامه مطالعات رسانه و امت
886 http://ayandepajouhi.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی
887 http://tamadonnovin.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 مطالعات دیپلماسی وحدت امت اسلامی
888 http://archrazi.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Archives of Razi Institute
889 http://cbjournal.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Crop Breeding Journal
890 http://jifro.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Iranian J. of Fisheries Science
891 http://ijnrr.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Iranian Journal of Natural Resources Research
892 http://jaenph.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 آفات و بیماری‌های گیاهی
893 http://jpesticides.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی
894 http://aead.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 اقتصاد کشاورزی و توسعه
895 http://sppj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 به زراعی نهال و بذر
896 http://spij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 به نژادی نهال و بذر
897 http://wra.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش آب در کشاورزی
898 http://itvhe.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
899 http://wmrj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)
900 http://srjournal.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)
901 http://anrjq.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
902 http://ijop.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران
903 http://ijfpr.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
904 http://ijfrpr.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
905 http://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
906 http://ijmapr.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
907 http://ijrdr.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات مرتع و بیابان ایران
908 http://ricest.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات مهندسی کشاورزی
909 http://spcrij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 ثبت و گواهی بذر و نهال
910 http://spcrij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 ثبت و گواهی بذر و نهال
911 http://jihad.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 جهاد
912 http://jsb.sbsi.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 چغندرقند
913 http://rostaniha.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 رستنیها
914 http://rvt.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 روستا و توسعه
915 http://aj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زراعت (پژوهش و سازندگی)
916 http://olive.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زیتون
917 http://sbj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زیست شناسی خاک
918 http://isfj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 علمی شیلات ایران
919 http://ijsst.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 علوم و فناوری بذر ایران
920 http://asrip.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی
921 http://ijb.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 گیاه شناسی ایران
922 http://jcri.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله پژوهش های پنبه ایران
923 http://aridse.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
924 http://erams.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی
925 http://lmj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مدیریت اراضی
926 http://jbiocontrol.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مهار زیستی در گیاه پزشکی
927 http://jwem.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مهندسی و مدیریت آبخیز
928 http://jesi.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نامه انجمن حشره شناسی ایران
929 http://vj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)
930 http://idaj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران
931 http://asj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
932 http://raicp.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی
933 http://rafhc.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
934 http://jmpb.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Journal of medicinal plants and by-products
935 http://pej.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه ترویجی انار
936 http://irannature.areeo.ac.ir/ سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي 1030193 طبیعت ایران
937 http://ijmc.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Iranian Journal of Mathematical Chemistry
938 http://jns.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Journal of NanoStructures
939 http://mir.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Mathematics Interdisciplinary Research
940 http://ca.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Computational Algebra
941 http://ijp.iranpath.org/ انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر) 1030197 Iranian Journal of Pathology
942 http://www.ivsajournals.com/ انجمن علمی جراحی دامپزشکی 1030198 Iranian Journal of Veterinary Surgery
943 http://journal.rifst.ac.ir/ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 1030199 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
944 http://www.joires.ir/ موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی 1030201 فصلنامه اقتصاد و جامعه
945 http://csiw.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
946 http://ptt.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش های تفسیر تطبیقی
947 http://pfk.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش های فلسفی کلامی
948 http://jls.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 علوم ادبی
949 http://stim.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 علوم و فنون مدیریت اطلاعات
950 http://www.scjournal.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا 1030203 نشریه علمی-پژوهشی نیمه رسانا
951 http://www.imetcom.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی 1030204 نشریه ترکیب های بین فلزی
952 http://www.egsdejournal.ir/ دانشگاه شهيد بهشتي قطب توسعه پايدار محيط جغرافيايي 1030206 توسعه پایدار محیط جغرافیایی
953 http://www.jlj.ir/ پژوهشگاه قوه قضائیه 1030207 مجله حقوقی دادگستری
954 http://www.raayjournal.ir/ پژوهشگاه قوه قضائیه 1030207 فصلنامه رأي
955 http://shaajournal.msrt.ir/ دانشگاه مراغه 1030208 رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران
956 http://scma.maragheh.ac.ir/ دانشگاه مراغه 1030208 Sahand Communications in Mathematical Analysis
957 http://www.metalleng.ir/ انجمن مهندسین متالورژی ایران 1030210 مهندسی متالورژی
958 http://journals.abru.ac.ir/ دانشگاه آیت الله بروجردی 1030211 فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی
959 http://mfh.abru.ac.ir/ دانشگاه آیت الله بروجردی 1030211 پژوهشنامه مطالعات فقهی و حقوقی
960 http://jcarme.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212
Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME)
961 http://jecei.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations
962 http://jmathnano.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 Journal of Mathematical Nanoscience
963 http://jorie.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 Technical and VOcational Educatiin
964 http://jtpe.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 آموزش تربیت بدنی
965 http://jorie.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش در آموزش
966 http://jerce.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
967 http://orj.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش های هستی شناختی
968 http://jte.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 فناوری آموزش
969 http://jsaud.sru.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 معماری و شهرسازی پایدار
970 http://www.ijpp.ir/ انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 1030214 بیماریهای گیاهی
971 http://mbj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 رفتار حرکتی
972 http://spj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 فیزیولوژی ورزشی
973 http://spsyj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات روانشناسی ورزشی
974 http://smj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات طب ورزشی
975 http://smrj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات مدیریت ورزشی
976 http://jehs.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 Journal of Exercise and Health Science (JEHS)
977 http://res.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 پژوهش در ورزش تربیتی
978 http://obs.sinaweb.net/ انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی 1030218 فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
979 http://sm.psas.ir/ انجمن مطالعات سیاسی حوزه 1030219 فصلنامه سیاست های متعالیه
980 http://ganjineh.nlai.ir/ کتابخانه ملی ایران 1030221 گنجینه اسناد
981 http://nastinfo.nlai.ir/ کتابخانه ملی ایران 1030221 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
982 http://jml.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 ادبیات عرفانی
983 http://jontoe.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 اندیشه های نوین تربیتی
984 http://ijar.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش حسابداری
985 http://rmb.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش در رفتار حرکتی
986 http://jera.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش های تجربی حسابداری
987 http://hii.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تاریخ اسلام و ایران
988 http://hph.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تاریخ نگری و تاریخ نگاری
989 http://tqh.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تحقیقات علوم قرآن و حدیث
990 http://jjhjor.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 جلوه هنر
991 http://jfm.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 راهبرد مدیریت مالی
992 http://jlr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 زبان پژوهی
993 http://jab.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 زیست شناسی کاربردی
994 http://rds.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 سامانه داده های پژوهشی
995 http://edp.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی
996 http://jap.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 فیزیک کاربردی
997 http://bmr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مدیریت برند
998 http://jwsps.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
999 http://psychstudies.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات روانشناختی
1000 http://jwfs.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات زن و خانواده
1001 http://jitf.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 interface and thin films
1002 http://www.ijwp.ir/ دکتر علی عبدالخانی (مجله صنایع چوب و کاغذ ایران) 1030225 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
1003 http://www.aejournal.ir/ دکتر سیامک یوسفی (مجله محیط زیست جانوری) 1030226 فصلنامه محیط زیست جانوری
1004 http://neijournal.iaunour.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 1030227 اکوسیستم­های طبیعی ایران
1005 http://www.ijgsep.com/ محمد علي خليجي 1030228
International Journal of Geo Science and Environmental Planning
1006 http://jwr.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 نشریه پژوهش های گندم
1007 http://clcs.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 Contemporary Literary and Cultural Studies
1008 http://jamas.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 فصلنامه معناو نشانه
1009 http://jilr.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 پژوهش های ادب اسلامی
1010 http://urbstudies.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 فصلنامه مطالعات شهری
1011 http://trj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 تدریس پژوهی
1012 http://obiej.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 مدیریت مدرسه
1013 http://fcp.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 مشاوره و روان درمانی خانواده
1014 http://jokl.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 ادبیات کردی
1015 http://readingj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 پژوهش‌های خواندن
1016 http://mfu.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 فصلنامه مطالعات فقه و أصول
1017 http://gsmsmr.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی
1018 http://mmj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی 1030229 پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
1019 http://www.rangeland.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1030230 Journal of Rangeland Science (JRS)
1020 http://www.hadithvaandisheh.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 1030233 حدیث و اندیشه
1021 http://hadith.riqh.ac.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 1030233 علوم حدیث
1022 http://shiitestudies.com/ موسسه شیعه شناسی 1030234 شیعه شناسی
1023 http://dcm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Digital Content Management
1024 http://ijdli.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235
Iranian Journal of Distance Learning Innovations (IJDLI)
1025 http://jacp.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235
International Journal of Applied Clinical Psychology (IJACP)
1026 http://nass.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Journal of New Approaches in Sport Sciences
1027 http://rlf.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Recherches en langue française
1028 http://scmw.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Society and Culture in the Muslim World ”(SCMW)
1029 http://shll.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Studies in Hispanic Language and Literature
1030 http://ilt.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Issues in Language Teaching
1031 http://eenr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
1032 http://jem.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اندازه گیری تربیتی
1033 http://tat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اندیشه علامه طباطبائی
1034 http://urdp.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
1035 http://qjsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
1036 http://jplr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق خصوصی
1037 http://qjpl.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق عمومی
1038 http://jclr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق کیفری
1039 http://rctall.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عرب
1040 http://qpss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های راهبردی سیاست
1041 http://jrlat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
1042 http://qric.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
1043 http://jiee.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
1044 http://joer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه اقتصادی
1045 http://rjsw.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
1046 http://rjqk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه معارف قرآنی
1047 http://ijer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشهای اقتصادی ایران
1048 http://irisk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشهای بیمه ای
1049 http://wph.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 حکمت و فلسفه
1050 http://qjik.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 دو فصلنامه دانش های بومی ایران
1051 http://tssq.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 دولت پژوهی
1052 http://jpe.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 روانشناسی افراد استثنایی
1053 http://ajsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 سراج منیر
1054 http://ls.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 علم زبان
1055 http://qccpc.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فرهنگ مشاوره و روان درمانی
1056 http://jep.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه روان شناسی تربیتی
1057 http://qjss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه علوم اجتماعی
1058 http://jks.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه مطالعات دانش شناسی
1059 http://jti.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فناوری آموزش و یادگیری
1060 http://ltr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 متن پژوهی ادبی
1061 http://soece.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات پیش دبستان و دبستان
1062 http://qjma.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات تجربی حسابداری مالی
1063 http://cs.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات رسانه های نوین
1064 http://jcps.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات روان شناسی بالینی
1065 http://jmsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت بهبود و تحول
1066 http://jims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت صنعتی
1067 http://ims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
1068 http://tms.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت گردشگری
1069 jcsm.atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Journal of Computational Statistics and Modeling
1070 http://jcst.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه
1071 http://jicia.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235
journal of International Commercial and Investment Arbitration
1072 http://rhc.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش و نقد علوم انسانی
1073 http://qrsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی
1074 http://mgmt.iaufb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1030236 مجله پژوهشگر
1075 http://eco.iaufb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1030236 مدلسازی اقتصادی
1076 http://ijamad.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238
International Journal of Agricultural Management and Development
1077 http://ijas.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Iranian Journal of Applied Animal Science
1078 http://ijo.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Iranian Journal of optimization
1079 http://jornamental.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Journal of Ornamental Plants
1080 http://jshsp.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 مطالعات برنامه ریزی سکونت گاههای انسانی
1081 http://jehc.iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 مجله توانمندسازي سرمايه انساني
1082 http://www.kalamislami.ir/ موسسه عالي امام صادق (ع)-آقاي عليرضا سبحاني 1030239 کلام اسلامی
1083 http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 1030242 مهندسی سازه
1084 http://ijm2c.iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه ریاضی
1085 http://prb.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مطالعات روابط بین الملل
1086 http://faar.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
1087 http://bamj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی
1088 http://aadab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی
1089 http://alr.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
1090 http://qpr.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه تحقیقات روانشناختی
1091 http://gadab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه جغـرافیا
1092 http://ecj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه اقتصاد مالی
1093 http://rssq.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه علوم ورزشی
1094 http://ccj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه فرهنگ ارتباطات
1095 http://ladab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه لسان صدق
1096 http://bmj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مدیریت کسب و کار
1097 http://ssi.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران
1098 http://padab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصـلنامه مطالعات نقد ادبی
1099 http://fej.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
1100 http://artdir.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه هنرسو
1101 http://tijscs.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی
1102 http://jlta.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله جبر خطی و توپولوژیک
1103 http://.jels.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله مطالعات زبان انگلیسی
1104 http://ijsee.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 نشریه بین المللی مهندسی برق هوشمند
1105 http://gisrs.semnaniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1030245 مجله کاربردسنجش از دور
1106 http://jvibme.semnaniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1030245 مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات
1107 http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 1030246 فصلنامه ادبیات و زبان محلی ایران زمین
1108 http://ciu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
1109 http://miu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی
1110 http://ksiu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
1111 http://mes.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت
1112 http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
1113 http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 تحقیقات بذر
1114 http://ecophysiologi.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 فیزیولوژی محیطی گیاهی
1115 http://researchbt.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 پژوهش های معلم
1116 http://itt.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 تربیتِ معلم فکور
1117 http://researchnews.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 خبرنامه معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان
1118 http://humanitiesscience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی
1119 http://gradescience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم پایه
1120 http://educationscience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی
1121 http://pma.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
1122 http://eduphil.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 نظریه فلسفه تربیت
1123 sisport.cfu.ac.ir دانشگاه فرهنگیان 1030249 پژوهش در آموزش علوم ورزشی
1124 http://bioedu.te.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 پژوهش در آموزش زیست شناسی
1125 http://chemedu.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 پژوهش در آموزش شیمی
1126 alborzmag.cfu.ac.ir دانشگاه فرهنگيان 1030249 مجله علمی تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی
1127 http://historyedu.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگيان 1030249 پژوهش در آموزش تاریخ
1128 http://amozesharabi.cfu.ac.ir/