راهنمای استفاده از سامانه ها

راهنمای استفاده از سامانه ها1398-5-5 05:19:14 +00:00

راهنمای کاربردی جدید سیناوب 

راهنمای کاربردی سامانه‌های سیناوب شامل راهنمای سامانه نشریات، سامانه همایش‌ها و سامانه کتاب است.

برخی راهنماهای قبلی به شرح زیر است

سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب

سامانه مدیریت همایشهای علمی سیناوب