سامانه یکپارچه نشر الکترونیک (سیناوب) - سامانه مدیریت همایش‌های علمی

 

      سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  بروشور سامانه مدیریت برگزارى همایش هاى علمى سیناوب

        سـامانه مدیریـت برگـزارى همایش هـاى علمـى سـیناوب بـا هـدف فراهـم آوردن زمینـه لازم بـراى انجـام بهتـر

        تمامـى فرآیندهـاى برگـزارى همایش هـاى علمـى بـه درخواســت معاونــت پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه صنعتــى شــریف

        در ســال 1388طراحـى و پیاده سـازى شـده و تـا کنـون ده هـا همایـش ملـى و بین المللـى بـا اسـتفاده از ایــن ســامانه

        برگــزار شــده اســت.

        ایــن ســامانه طــى دوره 1388تــا کنــون بــه صــورت مرتــب و بــا اســتفاده از نظــرات و همــکارى بى دریــــــغ

        مدیــران، کارشناســان ودبیــران علمــى و اجرایــى بســیارى از همایش هــاى علمــى، توســعه و ارتقــا یافتــه اســت.

        ســامانه مدیریــت برگــزارى همایش هــاى علمــى هــم اکنــون مــورد اســتفاده بســیارى ازمؤسسات و مراکز آموزشى

        پژوهشى است.
                                                                                                                                                 

     ســیناوب، ســامانه یکپارچــه مدیریــت برگــزارى همایش هــاى علمــى ســیناوب


      تقریبــاً تمامــى فرآیندهــاى برگــزارى همایش هــا، جشــنواره ها، نشســت هاىعلمـى را در برمى گیـرد و کامـلا بـه صـورت دو زبانـه اسـت.

      در هـر همایـش دورکــن اساســی شــامل بخــش علمــی و بخــش اجرایــی، هدایــت کلیــه امــور را دراختیـار دارنـد.

      سـامانه ى مدیریـت برگـزارى همایش هـاى علمـى سـیناوب نیـز بـهمنظـور تسـهیل اجـراى وظایـف ایـن دو رکـن اصلـى همایـش، داراى چنـد

      بخـش اصلى به شرح زیر است:
      - 1مدیریــت محتــوا بــا هــدف اطلاع رســانى همایــش بــه صــورت کامــلا دو یــا یک زبانه


      -2مدیریت دریافت و پیگیرى چکیده و اصل مقالات


      -3مدیریت ارزیابى و داورى مقالات علمى


      -4مدیریت ایجاد و برگزارى مسابقات علمى


      -5مدیریت برگزارى کارگاه هاى آموزشى


      -6مدیریت ثبت نام شرکت کنندگان در همایش


      -7مدیریت نمایشگاه هاى جانبى


      -8مدیریت انتشار مقالات و گزارش هاى علمى

                                                                                                                                                                            

 بروشور سامانه مدیریت برگزارى همایش هاى علمى سیناوب

       سامانه در این سامانه 12نقش به شرح زیر وجود دارد:


       .1نویسنده یا شرکت کننده در همایش


       .2داور


       .3دبیر علمى


       .4ناشر


       .5دبیر تخصصى


       .6داور مسابقه


       .7دبیر علمى مسابقه


       .8مدیر نمایشگاه


       .9مدیر خبرگزارى


       .10مدیر ثبت نام


       .11پذیرش


       .12مدیر اجرایى

    قابلیت هاى ویژه:

 • ثبت نام اشخاص حقیقى و حقوقى

 • پرداخت هزینه هاى همایش و شرکت در کاگاهها

 • مدیریت برگزارى کارگاههاى آموزشى

 • مدیریت برگزارى نمایشگاهاى جانبى

 • مدیریت برگزار کنندگان و حمایت کنندگان همایش

 • دریافت مقاله

 • ارزیابى مقالات

 • قابلیت طراحى پرسشنامه داورى

 • قابلیت ساخت و تولید گزارش هاى متنوع

 • سیستم ارسال ایمیل هاى خودکار در تمام فرایند هاى مربوطه

 • سیستم ارسال پیام کوتاه

 • سیستم ارسال ایمیل بریا مدیریت و تعامل بیشتر با مخاطبان همایش

 • امکان مدیریت محتواى سایت

 • ماژول اخبار

 • آلبوم تصاویر

 

 

بروشور سامانه همایش های علمی